National overview: Estonia

Who is responsible for MSFD implementation?

MSFD Article Art. 7 Competent authorities
Report date 2024-01-08
Access reports View all reports
CA code (EU, national)
EE_MoC
EE_EEA
Acronym, Name (national)
KLIM: Ministry of Climate (Kliimaministeerium)
KAUR: Environment Agency (Keskkonnaagentuur)
Address
Suur-Ameerika 1, Tallinn/Tallinn, Estonia, 10122
Mustamäe tee 33, Tallinn/Tallinn, Estonia, 10616
URL
https://kliimaministeerium.ee/en
https://keskkonnaagentuur.ee/en
Legal status
Kliimaministeerium on moodustatud vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628) (https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018008?leiaKehtiv) § 45 (Ministeeriumid) ja §61. Kliimaministeerium on valitsusasutus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas. Ülesannete täitmisel esindab ministeerium riiki.
Keskkonnaagentuur on Kliimaministeeriumi hallatav riigiasutus, kelle tegevusvaldkond on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnaga seotud riigisisese ja rahvusvahelise andmevahetuse korraldamine, andmete kogumine ja analüüs, keskkonnaseisundile hinnangute andmine ning ilmaprognooside, hoiatuste ja nendeks vajalike seireandmete tagamine. https://www.riigiteataja.ee/akt/108072023005?leiaKehtiv § 9 lg 20; https://www.riigiteataja.ee/akt/102072015001?leiaKehtiv
Responsibilities
Kliimaministeeriumi valitsemisalas on rohereformi terviklik elluviimine, kliimapoliitika kavandamine, ettevõtluse suunamine puhtamate tehnoloogiate poole; meremajanduse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine, meremajanduse sektorite ja riigile kuuluva veesõidukipargi (välja arvatud Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registris olevad veesõidukid) arendamine; taastuvenergia arendamise kiirendamine ja taastuvenergiaprojektide elluviimise koordineerimine; ringmajanduse ja jäätmekäitluspoliitika korraldamine; keskkonna- ja looduskaitse korraldamine, loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine, keskkonnajärelevalve, ilmavaatluste, loodus- ja mereuuringute ning veekaitse ja -kasutamise korraldamine, merekeskkonna kaitse ja kasutamise poliitika ning välisõhu kaitse ning kiirgus- ja tuumaohutuse alase poliitika kujundamine ja keskkonnaseire korraldamine; energeetika, maapõueressursside kasutamise korraldamine, geoloogiline kaardistamine ja riikliku geoloogilise kompetentsi tagamine; elamumajandus ja ehitus, transport, liikluskorraldus, transpordisüsteemide, liikuvuse ja liikuvusteenuste planeerimine ja plaanide elluviimine, liiklusohutuse suurendamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine. Kliimaministeeriumi põhimääruse §22 lg 2 p 13'1' kohaselt on merendusosakonna põhiülesanneteks merekeskkonna kaitse ja kasutamise poliitika ning kestliku ja konkurentsivõimelise meremajanduspoliitika kujundamise ja elluviimise korraldamine, veetransporditaristu ja riigile kuuluva veesõidukipargi arendamine ja korrashoid ning valdkondliku rahvusvahelise koostöö korraldamine ja selles osalemine. Veeseaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/130062023101?leiaKehtiv) §72 kohaselt korraldab Kliimaministeerium MSRD nõuetekohast Eesti merestrateegia koostamist ja selle osade uuendamist, sh vastutab merestrateegia koostamise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise puhul avatud menetluse läbiviimise eest vastavalt haldusmenetluse seadusele. Merestrateegia koostamisel võetakse arvesse asjakohaseid olemasolevaid riigisiseseid, Euroopa Liidu ja rahvusvahelisi hinnanguid, keskkonnaalaseid sihte, seireprogramme ja meetmekavasid ning piiriülest keskkonnamõju ja iseärasusi ning tehakse koostööd teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, et tagada merestrateegia osade sidusus ja võrreldavus. Merestrateegia koostamise täpsustatud nõuded on kehtestatud keskkonnaministri 25.09.2020 määrusega nr 46 "Merestrateegia sisu ja koostamise nõuded".
Keskkonnaagentuuri ülesanded on loetletud põhimääruse (keskkonnaministri 19.06.2015 määrus nr 36 "Keskkonnaagentuuri põhimäärus") §-s 6, neist merestrateegia kontekstis on asjakohased: meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste prognooside ning hoiatuste koostamine ja edastamine, sh meresõiduohutuse tagamiseks (ilma- ja jääprognoosid); kliimaandmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine, et hinnata kliimamuutuste mõju vee, välisõhu, metsa ja eluslooduse valdkondades; riikliku keskkonnaseire programmi täitmise ja keskkonnaseire andmehõive korraldamine (sh mereseire, veeseire, eluslooduse seire allprogrammid ning merestrateegia seireprogrammi allprogrammid); rakendusuuringute ja inventuuride korraldamine; Eesti keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite kohta teabe kogumine, töötlemine ja analüüsimine ning keskkonnaseisundi hinnangute koostamine (sh VRD seisundihinnangud); seirevõrkude toimimise tagamine ning seirejaamade ja -seadmete haldamine; looduskaitse tulemuslikkuse hindamine; oma tegevusvaldkonnas aruannete koostamine ja raporteerimine (nii riigisisestele ja rahvusvahelistele institutsioonidele); veevaldkonna statistiliste aastaaruannete info koondamine ja kontrollimine; keskkonnaalaste andmekogude pidamine ja arendamisettepanekute tegemine; keskkonnaseisundi teabe edastamine ja avalikustamine; informatsiooni edastamine keskkonnaseire ja -seisundi kohta (nii riigisiseselt kui rahvusavhelistele organisatsioonidele); Euroopa Keskkonnaagentuuri riiklik kontaktasutus ja Eesti alaline esindaja Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni juures. Merestrateegia määruse kontekstis (§12) tagab KAUR asjakohase andmehalduse ja MSRD raporteerimiskohustuste täitmise Eesti poolt.
Reference
Veeseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/130062023101?leiaKehtiv; https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/527122019007/consolide/current): MSRD merestrateegia osa §72-73; Keskkonnaministri 25.09.2020 määrus nr 46 "Merestrateegia sisu ja koostamise nõuded" (https://www.riigiteataja.ee/akt/129092020011?leiaKehtiv); Vabariigi Valitsuse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018008?leiaKehtiv (https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/503012019005/consolide/current); Kliimaministeeriumi põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/108072023005?leiaKehtiv
Keskkonnaagentuuri põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/113072023020?leiaKehtiv; Keskkonnaministri 25.09.2020 määrus nr 46 "Merestrateegia sisu ja koostamise nõuded": https://www.riigiteataja.ee/akt/129092020011?leiaKehtiv.
Membership
Kliimaministeerium korraldab merestrateegia koostamist ja ajakohastamist koostöös erinevate oma vastutusala pädevate partneritega. Merestrateegia rakendusprotsessis osalevad Kliimaministeerium ja selle haldusala asutused (Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus), Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja selle valitsemisala valitsusasutus Põllumajandus- ja toiduamet (kalanduse (D3) ja toiduohutuse (D9) valdkondades, mereala planeering) ning Maa-Amet, Kaitseministeerium, Siseministeerium (Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet), kohalikud omavalitsused, ülikoolid.
Merestrateegia kontekstis vastutab Keskkonnaagentuur asjakohaste andmete hoidmise eest andmekogudes (KESE, EELIS) ja nendele ligipääsu- ja kasutajaõiguste andmise eest. Samuti on KAURi ülesanne esitada koondatud info Reportnetti (MSRD aruandlus).
Regional coordination
Eesti on Läänemere merekeskkonna kaitse konventsiooni ja selle eesmärkide elluviimiseks moodustatud Läänemere merekeskkonna kaitse valitsustevahelise komisjoni (HELCOM) liige. MSRD ja Komisjoni otsuses 2017/848 (EL) nõutud regionaalne koostöö (nt liiginimekirjade, läviväärtuste vmt kehtestamiseks) ja koordineerimine Läänemere seisundi parandamiseks toimub läbi HELCOMi koostöö. Kliimaministeerium esindab Eestit HELCOM-is ja selle töögruppides, sh koordineerides koostööd ka teiste pädevate asutustega Eestis, kes vastutavad kitsamalt mõnes konkreetses valdkonnas.
KAUR osaleb kõigepealt EL MSRD töörühmades (WG DIKE, TG DATA), et tagada merestrateegia tehnilise raporteerimise jaoks vajalike andmete kogumine, nõuetekohane andmeformaat ja andmehaldus, kuid vastavalt vajadusele osaleb asjakohastel kohtumistel ka regionaalsel tasemel.

Where is the MSFD implemented?

MSFD Article Art. 3(1) Marine waters
Report date 2020-11-11
Access reports View all reports
Member state marine waters
Estonian marine waters consist of Estonian territorial waters including WFD coastal waters and Estonian EEZ. Area of the Estonian marine waters is ca 36500 km2, of which 11 300km2 are in the EEZ.
-

Areas for MSFD reporting

MSFD Article Art. 4/2017 Decision: Marine regions, subregions, and subdivisions
Report date 2020-11-11
Access reports View all reports
Region / subregion description
Marine waters covered by Estonian jurisdication are an integral part of the Baltic Sea. Baltic Sea marine areas has been divided into subbasins in accordance with the decision of HELCOM. The Estonian marine area includes parts of the Gulf of Finland, the Gulf of Riga, the whole West Estonian Archipelago Sea and part of the Baltic proper.
Subdivisions
No subdivisions.
MRUs description (AreaType)
Assessment is carried out on either of 3 levels: the whole Estonian marine area, HELCOM subbasins and WFD coastal water bodies.
MRUs
Region or subregion Member state Area type Marine Reporting Unit MRU Name Art. 8-9-10 (2012) Art. 11 (2014) Art. 13-14 (2016) Art. 17 (8-9-10) (2018) Art. 18 (2019) Art. 17 (11) (2020)
BAL EE SD_Subdivision BAL-AS-EE-ICES_SD_29
Archipelago sea (ICES 29)
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EE-AA
National part of Baltic Sea
Used Used Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EE-EGB
Eastern Gotland Basin
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EE-EGB-OFFSHORE
Eastern Gotland Basin open sea
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EE-GF
Gulf of Finland
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EE-GF-COASTAL
Gulf of Finland Estonian coastal waters
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EE-GF-OFFSHORE
Gulf of Finland open sea
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EE-GR
Gulf of Riga
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EE-GR-COASTAL
Gulf of Riga Estonian coastal waters
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EE-GR-OFFSHORE
Gulf of Riga open sea
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EE-NBP
Northern Baltic Proper
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EE-NBP-COASTAL
Northern Baltic Proper Estonian coastal waters
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EE-NBP-OFFSHORE
Northern Baltic Proper open sea
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EGB-EE-EEEE_11
Kihelkonna Bay CWB
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-EGB-EE-ICES_SD_28-2
East of Gotland (ICES 28-2)
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GF-EE-EEEE_01
Narva-Kunda Bay CWB
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GF-EE-EEEE_02
Eru-Käsmu Bay CWB
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GF-EE-EEEE_03
Hara Bay CWB
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GF-EE-EEEE_04
Kolga Bay CWB
Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GF-EE-EEEE_05
Muuga-Tallinna-Kakumäe Bay CWB
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GF-EE-EEEE_06
Pakri Bay CWB
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GF-EE-ICES_SD_32
Gulf of Finland (ICES 32)
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GR-EE-EEEE_07
Hiiu Shallow CWB
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GR-EE-EEEE_08
Haapsalu Bay CWB
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GR-EE-EEEE_09
Matsalu Bay CWB
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GR-EE-EEEE_12
Gulf of Riga (Liivi) CWB
Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GR-EE-EEEE_13
Pärnu Bay CWB
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GR-EE-EEEE_14
Kassari-Õunaku Bay CWB
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GR-EE-EEEE_15
Väike väin CWB
Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GR-EE-EEEE_16
Väinamere CWB
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-GR-EE-ICES_SD_28-1
Gulf of Riga (ICES 28-1)
Used Used
BAL EE SD_Subdivision BAL-NBP-EE-EEEE_10
Soela strait CWBmu Bay CWB
Used Used

Regional cooperation

MSFD Article Art. 5(2) and Art. 6 Regional cooperation
Report date 2020-11-11
Access reports View all reports
Region/ subregion
BAL
Art. 8 countries involved
Art. 8 nature of coordination
Art. 8 regional coherence
Art. 8 regional coherence problems
Art. 9 countries involved
Art. 9 nature of coordination
Art. 9 regional coherence
Art. 9 regional coherence problems
Art. 10 countries involved
Art. 10 nature of coordination
Art. 10 regional coherence
Art. 10 regional coherence problems

Uses and human activities and their pressures on marine environment

Title Analysis of predominant pressures and impacts, including human activity (Art. 8(1)(b))
Access reports View reports
Uses and human activities (MSFD Annex III, Table 2b) Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Physical restructuring of rivers, coastline or seabed (water management) All activities related to physical restructuring of rivers, coastline or seabed
Canalisation and other watercourse modifications
Coastal defence and flood protection
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Changes to hydrological conditions
Land claim
Offshore structures (other than for oil/gas/renewables)
Restructuring of seabed morphology, including dredging and depositing of materials
 • Disturbance of species due to human presence
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of anthropogenic sound
Extraction of non-living resources All activities related to extraction of non-living resources
Extraction of minerals (rock, metal ores, gravel, sand, shell)
 • Disturbance of species due to human presence
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of anthropogenic sound
Extraction of oil and gas, including infrastructure
Extraction of salt
Extraction of water
Production of energy All activities related to production of energy
Transmission of electricity and communications (cables)
 • Disturbance of species due to human presence
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of other substances
 • Input of anthropogenic sound
 • Input of other forms of energy
Non-renewable energy generation
Renewable energy generation (wind, wave and tidal power), including infrastructure
 • Disturbance of species due to human presence
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of other substances
 • Input of other forms of energy
Extraction of living resources All activities related to extraction of living resources
Fish and shellfish harvesting (professional, recreational)
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input of microbial pathogens
 • Disturbance of species due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Physical disturbance to seabed
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
Fish and shellfish processing
Hunting and collecting for other purposes
Marine plant harvesting
 • Disturbance of species due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Physical disturbance to seabed
 • Input of anthropogenic sound
Cultivation of living resources Agriculture
All activities related to cultivation of living resources
Aquaculture - freshwater
Aquaculture - marine, including infrastructure
Forestry
Transport Transport - air
All activities related to transport
Transport infrastructure
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input of microbial pathogens
 • Disturbance of species due to human presence
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
 • Input of other forms of energy
Transport - land
Transport - shipping
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input of microbial pathogens
 • Input of nutrients
 • Input of organic matter
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
Urban and industrial uses All urban and industrial uses
 • Input of microbial pathogens
 • Disturbance of species due to human presence
 • Input of nutrients
 • Input of organic matter
 • Input of other substances
 • Input of litter
Industrial uses
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Disturbance of species due to human presence
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
 • Input of other forms of energy
Urban uses
Waste treatment and disposal
Tourism and leisure Tourism and leisure activities
All activities related to tourism and leisure
Tourism and leisure infrastructure
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input of microbial pathogens
 • Disturbance of species due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
Security/defence Military operations (subject to Article 2(2))
Education and research Research, survey and educational activities

Pressures affecting environmental status

Title Assessments of current environental status and pressures and impacts (Art. 8(1)(a)(b))
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
 • Input or spread of non-indigenous species
D5 Eutrophication
 • Input of nutrients
 • Input of organic matter
D7 Hydrographical changes
 • Changes to hydrological conditions
D8 Contaminants
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • Input of other substances
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
D9 Contaminants in seafood
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • Input of other substances
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
D10 Litter
 • Input of litter
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
 • Disturbance of species due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Input of nutrients
 • Input of organic matter
 • Input of other substances
D1 Mammals
 • Input of microbial pathogens
 • Disturbance of species due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
 • Input of other forms of energy
D1 Reptiles
D1 Fish
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
D1 Pelagic habitats
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Changes to hydrological conditions
D4 Food webs/D1 Ecosystems
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Changes to hydrological conditions

Current environmental status and extent to which GES is achieved (as reported in 2018)

Title Assessments of current environental status and pressures and impacts (Art. 8(1)(a)(b))
Access reports View reports
GES Descriptors Features Marine Reporting Unit GES extent achieved GES extent unit GES achieved
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
All marine ecosystem elements
BAL-EE-AA
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Other benthic habitats
BAL-EE-AA
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Pelagic broad habitats
BAL-EE-AA
GES achieved by 2018
Established non-indigenous species
BAL-EE-GF
Not relevant
Established non-indigenous species
BAL-EE-GR
Not relevant
Established non-indigenous species
BAL-GF-EE-EEEE_05
Not relevant
Newly-introduced non-indigenous species
BAL-EE-AA
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D5 Eutrophication
Eutrophication
BAL-EE-EGB-OFFSHORE
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-EE-GF-OFFSHORE
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-EE-GR-OFFSHORE
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-EE-NBP-OFFSHORE
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-EGB-EE-EEEE_11
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GF-EE-EEEE_01
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GF-EE-EEEE_02
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GF-EE-EEEE_03
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GF-EE-EEEE_04
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GF-EE-EEEE_05
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GF-EE-EEEE_06
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GR-EE-EEEE_07
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GR-EE-EEEE_08
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GR-EE-EEEE_09
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GR-EE-EEEE_12
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GR-EE-EEEE_13
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GR-EE-EEEE_14
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GR-EE-EEEE_15
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-GR-EE-EEEE_16
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-NBP-EE-EEEE_10
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
D7 Hydrographical changes
Other benthic habitats
BAL-EE-AA
GES achieved by 2018
Hydrographical changes
BAL-EE-AA
Not relevant
D8 Contaminants
Surface-feeding birds
BAL-EE-AA
Not relevant
GES achieved by 2018
Acute pollution events
BAL-EE-AA
Not relevant
GES achieved by 2018
Contaminants - non UPBT substances
BAL-AS-EE-ICES_SD_29
0
Proportion of substances in good status
Not assessed
Contaminants - non UPBT substances
BAL-EE-EGB-OFFSHORE
33.3
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - non UPBT substances
BAL-EE-GF-OFFSHORE
100
Proportion of substances in good status
GES achieved by 2018
Contaminants - non UPBT substances
BAL-EE-GR-OFFSHORE
33.3
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - non UPBT substances
BAL-EE-NBP-OFFSHORE
33.3
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - non UPBT substances
BAL-EGB-EE-EEEE_11
14.8
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - non UPBT substances
BAL-EGB-EE-ICES_SD_28-2
0
Proportion of substances in good status
Not assessed
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GF-EE-EEEE_01
55.6
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GF-EE-EEEE_02
1.9
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GF-EE-EEEE_03
25.9
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GF-EE-EEEE_04
16.7
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GF-EE-EEEE_05
59
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GF-EE-EEEE_06
25.9
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GF-EE-ICES_SD_32
0
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_07
9.3
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_08
57.4
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_09
16.7
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_12
48.4
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_13
57.4
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_14
16.7
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_15
16.7
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_16
16.7
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - non UPBT substances
BAL-GR-EE-ICES_SD_28-1
0
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - non UPBT substances
BAL-NBP-EE-EEEE_10
16.7
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - UPBT substances
BAL-EE-EGB-OFFSHORE
25
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - UPBT substances
BAL-EE-GF-OFFSHORE
25
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - UPBT substances
BAL-EE-GR-OFFSHORE
25
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - UPBT substances
BAL-EE-NBP-OFFSHORE
25
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - UPBT substances
BAL-EGB-EE-EEEE_11
0
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-GF-EE-EEEE_01
50
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-GF-EE-EEEE_02
0
Proportion of substances in good status
Unknown
Contaminants - UPBT substances
BAL-GF-EE-EEEE_03
25
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-GF-EE-EEEE_04
0
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-GF-EE-EEEE_05
50
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-GF-EE-EEEE_06
25
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_07
0
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_08
50
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_09
0
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_12
50
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_13
37.5
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_14
0
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_15
0
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-GR-EE-EEEE_16
0
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-NBP-EE-EEEE_10
0
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
D9 Contaminants in seafood
Contaminants - in seafood
BAL-AS-EE-ICES_SD_29
95
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - in seafood
BAL-EGB-EE-ICES_SD_28-2
Proportion of substances in good status
Not assessed
Contaminants - in seafood
BAL-GF-EE-ICES_SD_32
36.7
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - in seafood
BAL-GR-EE-ICES_SD_28-1
20
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
D10 Litter
Litter in the environment
BAL-EE-GF-COASTAL
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Litter in the environment
BAL-EE-GR-COASTAL
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Litter in the environment
BAL-EE-NBP-COASTAL
GES achieved by 2018
D11 Energy, incl. underwater noise
Not reported
State-based descriptors D1 Birds
Benthic-feeding birds
BAL-EE-AA
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Grazing birds
BAL-EE-AA
GES achieved by 2018
Pelagic-feeding birds
BAL-EE-AA
GES achieved by 2018
Surface-feeding birds
BAL-EE-AA
GES achieved by 2018
Wading birds
BAL-EE-AA
GES achieved by 2018
D1 Mammals
Seals
BAL-EE-AA
50
Proportion of species in good status within species group
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
D1 Reptiles
Not reported
D1 Fish
Coastal fish
BAL-EE-AA
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D1 Cephalopods
Not reported
D3 Commercial fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
BAL-EE-AA
GES expected to be achieved by 2020
Commercially exploited fish and shellfish
BAL-EE-EGB
GES achieved by 2018
Commercially exploited fish and shellfish
BAL-EE-GF
GES achieved by 2018
Commercially exploited fish and shellfish
BAL-EE-GR
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Commercially exploited fish and shellfish
BAL-EE-NBP
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Commercially exploited fish and shellfish
BAL-GR-EE-EEEE_13
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D1 Pelagic habitats
Pelagic broad habitats
BAL-EE-EGB-OFFSHORE
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Pelagic broad habitats
BAL-EE-GF-OFFSHORE
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Pelagic broad habitats
BAL-EE-GR-COASTAL
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Pelagic broad habitats
BAL-EE-GR-OFFSHORE
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Pelagic broad habitats
BAL-EE-NBP-OFFSHORE
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Pelagic broad habitats
BAL-GF-EE-EEEE_01
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Pelagic broad habitats
BAL-GF-EE-EEEE_05
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
Other benthic habitats
BAL-EE-AA
GES achieved by 2018
Physical disturbance to seabed
BAL-EE-AA
Not relevant
Physical loss of the seabed
BAL-EE-AA
Not relevant
D4 Food webs/D1 Ecosystems
Coastal ecosystem
BAL-EE-AA
Not relevant
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported

Environmental targets to achieve GES

Title Environmental targets (Art. 10)
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
 • BALEE-T38
 • Target 8
D5 Eutrophication
 • BALEE-T33
 • BALEE-T38
 • Target 16
 • BALEE-T33
 • BALEE-T38
 • Target 16
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
 • BALEE-T33
 • BALEE-T38
 • Target 23
 • BALEE-T33
 • BALEE-T38
 • Target 23
 • BALEE-T33
 • BALEE-T33
 • BALEE-T38
 • BALEE-T38
 • Target 23
 • Target 23
 • BALEE-T33
 • BALEE-T38
 • Target 23
 • BALEE-T33
 • BALEE-T38
 • Target 23
 • BALEE-T33
 • BALEE-T38
 • Target 23
 • BALEE-T33
 • BALEE-T38
 • Target 23
D9 Contaminants in seafood
 • BALEE-T38
 • BALEE-T38
 • BALEE-T38
 • BALEE-T38
 • BALEE-T38
 • BALEE-T38
 • BALEE-T38
 • BALEE-T38
D10 Litter
 • BALEE-T33
 • BALEE-T38
 • Target 26
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
 • Target 11
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
 • BALEE-T38
 • Target 10
 • Target 11
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
 • BALEE-T30
 • BALEE-T38
 • Target 19
 • BALEE-T30
 • BALEE-T38
 • Target 19
 • BALEE-T30
 • BALEE-T38
 • Target 19
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Measures to meet environmental targets and to achieve GES

Title Programme of measures (Art. 13)
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
D5 Eutrophication
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
D9 Contaminants in seafood
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
D10 Litter
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
 • BALEE-M005
 • BALEE-M006
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M006
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
 • BALEE-M002
 • BALEE-M003
 • BALEE-M004
 • BALEE-M005
 • BALEE-M007
 • BALEE-M008
 • BALEE-M009
 • BALEE-M010
 • BALEE-M011
 • BALEE-M012
 • BALEE-M013
 • BALEE-M014
 • BALEE-M015
 • BALEE-M016
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Exceptions reported when targets or GES cannot be achieved

Title Exceptions (Art. 14)
Access reports View reports
GES Descriptors Action or inaction for which MS is not responsible (Art. 14 (1a)) Natural causes (Art. 14 (1b)) Force majeure (Art. 14 (1c)) Physical modifications for overriding public interest (Art. 14 (1d)) Natural conditions preventing timely improvement (Art. 14 (1e)) No significant risk or disproportionate costs (Art. 14 (4))
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
D5 Eutrophication 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D9 Contaminants in seafood
D10 Litter
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D1 Mammals 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D1 Reptiles 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D1 Fish 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D1 Cephalopods 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D3 Commercial fish and shellfish
D1 Pelagic habitats 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Assessments of progress in MSFD implementation (Art. 12, 16) / 2012

Title Implementation of marine strategies (Art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18)
First cycle 2012-2017
Access reports View Art12 (8-9-10) report

Baltic Sea

Descriptor Article 9 - GES Determination Article 8 - Initial Assessment Article 10 - Environmental Targets
Pressure-based descriptors
D2 - Non-indigenous species
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D5 - Eutrophication
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D7 - Hydrographical changes
Not reported (0)
Inadequate (1)
Inadequate (1)
D8 - Contaminants
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D9 - Contaminants in seafood
Partially adequate (2)
Adequate (3)
Inadequate (1)
D10 - Marine litter
Not reported (0)
Inadequate (1)
Inadequate (1)
D11 - Energy, incl. underwater noise
Not reported (0)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
State-based descriptors
D1 - Biodiversity – birds
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D1 - Biodiversity – mammals
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D1 - Biodiversity – reptiles
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D1 - Biodiversity – fish
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D1 - Biodiversity – cephalopods
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D3 - Commercial fish and shellfish
Inadequate (1)
Inadequate (1)
Inadequate (1)
D1 - Biodiversity – pelagic habitats
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D6 - Sea-floor integrity/D1 Biodiversity - benthic habitats
Partially adequate (2)
Inadequate/Partially adequate (1.5)
Inadequate (1)
D4 - Food webs/D1 Biodiversity - ecosystems
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)

Assessments of progress in MSFD implementation (Art. 12, 16) / 2018

Title Implementation of marine strategies (Art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18)
Second cycle 2018-2023
Access reports View Art12 (8-9-10) report

Baltic Sea

Descriptor Article 9 - GES Determination Article 8 - Initial Assessment Article 10 - Environmental Targets
Pressure-based descriptors
D2 - Non-indigenous species
Good (3)
Very good (4)
Good (3)
D5 - Eutrophication
Good (3)
Very good (4)
Poor (2)
D7 - Hydrographical changes
Poor (2)
Very good (4)
Not reported (0)
D8 - Contaminants
Good (3)
Poor (2)
Good (3)
D9 - Contaminants in seafood
Good (3)
Good (3)
Poor (2)
D10 - Marine litter
Poor (2)
Good (3)
Poor (2)
D11 - Energy, incl. underwater noise
Very poor (1)
Very poor (1)
Not reported (0)
State-based descriptors
D1 - Biodiversity – birds
Good (3)
Good (3)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – mammals
Good (3)
Very good (4)
Very poor (1)
D1 - Biodiversity – reptiles
Not relevant (-)
Not relevant (-)
Not relevant (-)
D1 - Biodiversity – fish
Poor (2)
Good (3)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – cephalopods
Not relevant (-)
Not relevant (-)
Not relevant (-)
D3 - Commercial fish and shellfish
Very good (4)
Very good (4)
Good (3)
D1 - Biodiversity – pelagic habitats
Good (3)
Very good (4)
Poor (2)
D6 - Sea-floor integrity/D1 Biodiversity - benthic habitats
Poor (2)
Good (3)
Very poor (1)
D4 - Food webs/D1 Biodiversity - ecosystems
Good (3)
Very good (4)
Poor (2)

Reporting history and performance

MSFD Article Files available Access to reports Report due Report received Difference (days)
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • EE_MSCA.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_ca/envxhyjng/ 1900-01-01 2020-01-13 -43841
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • BALEE_MSFDCompAuth_20121219.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/balee/envung5mq/ 2012-10-15 2012-12-19 -65
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • ART10_Targets_EE_FIN5_.xml
 • ART8_GES_Merge_v3_04_2019.xml
 • msfd2018-ART8_ESA_FINAL2019_.xml
 • msfd2018-ART9_GES_FINAL2019_.xml
 • msfd2018-Indicators__FINAL2019_.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxocwvq/ 2018-10-15 2020-04-06 -539
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • ART10_Targets_EE_FIN5_.xml
 • ART8_GES_Merge_v3_04_2019.xml
 • msfd2018-ART8_ESA_FINAL2019_.xml
 • msfd2018-ART9_GES_FINAL2019_.xml
 • msfd2018-Indicators__FINAL2019_.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxovwla/ 2018-10-15 2019-05-29 -226
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • ART10_Targets_EE_FIN5_.xml
 • msfd2018-ART8_ESA_FINAL2019_.xml
 • msfd2018-ART9_GES_FINAL2019_.xml
 • msfd2018-Indicators__FINAL2019_.xml
https://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxovwla/ 2018-10-15 2019-05-29 -226
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • ART10_Targets_EE_FIN5_.xml
 • ART8_GES_Merge_v3_04_2019.xml
 • msfd2018-ART8_ESA_FINAL2019_.xml
 • msfd2018-ART9_GES_FINAL2019_.xml
 • msfd2018-Indicators__FINAL2019_.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxkhtyw/ 2018-10-15 2019-05-02 -199
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • ART10_Targets_EE_FIN5_.xml
 • msfd2018-ART8_ESA_FINAL2019_.xml
 • msfd2018-ART9_GES_FINAL2019_.xml
 • msfd2018-Indicators__FINAL2019_.xml
https://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxkhtyw/ 2018-10-15 2019-05-02 -199
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - Text reports
 • Andmed_D10_mereprgi_F_.xlsx
 • Andmed_D1_D3_D4_kalad_F_.xlsx
 • Andmed_D1_D4_D6_biodiv_foodweb_habitat_F_.xlsx
 • Andmed_D1_imetajad_F_.xlsx
 • Andmed_D1_linnud_F_.xls
 • Andmed_D2_v66rliigid_F_.xlsx
 • Andmed_D5_F_.xlsx
 • Andmed_D7_F_.xlsx
 • Andmed_D8_saasteained_va_Cs__F_.xlsx
 • Andmed_D9_saasteained_mereandides_ka_Cs__F_.xlsx
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_art17/2018reporting/textreport/envxguxsw/ 2018-10-15 2019-02-14 -122
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - Text reports
 • Correspondence_table.pdf
 • EESTI%20MEREALA%20KESKKONNASEISUND%202018
 • Eesti%20mereala%20keskkonnaseisundi%20hinnangu%20indikaatorite%20kogum
 • The%20Environmental%20Status%20of%20Estonian%20Marine%20Area%202018.%20Summary%20%28in%20English%29.pdf
 • The%20Environmental%20Status%20of%20Estonian%20Marine%20Area%202018.%20Summary%20%28in%20Estonian%29.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_art17/2018reporting/textreport/envw8qzpg/ 2018-10-15 2019-02-12 -120
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • subbasins_EE.cpg
 • subbasins_EE.dbf
 • subbasins_EE.prj
 • subbasins_EE.sbn
 • subbasins_EE.sbx
 • subbasins_EE.shp
 • subbasins_EE.shp.xml
 • subbasins_EE.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/msfd4geo/envwagfpg/ 2012-10-15 2017-08-31 -1781
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MSFD10TI_20130430_141749.xml
 • MSFD4Geo_20130430_141716.xml
 • MSFD8aFeatures_20130430_141723.xml
 • MSFD8bPressures_20130430_141730.xml
 • MSFD8cESA_20130430_141737.xml
 • MSFD9GES_20130430_141744.xml
 • MSFDCompAuth_20130430_141702.xml
 • MSFDFeature_Overview_20130430_141755.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/balee/envux_rbq/ 2012-10-15 2013-04-30 -197
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • ESA.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/msfd4text/envussswa/ 2012-10-15 2013-02-20 -128
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • Roof_Report_FINAL_D.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/msfd4text/envusss2a/ 2012-10-15 2013-02-20 -128
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • ESA.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/msfd4text/envuqffbw/ 2012-10-15 2013-01-29 -106
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • Roof_Report_FINAL_D.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/msfd4text/envuqffng/ 2012-10-15 2013-01-29 -106
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • BALEE_MSFD10TI_20121219.xml
 • BALEE_MSFD4Geo_20121219.xml
 • BALEE_MSFD8aFeatures_20121219.xml
 • BALEE_MSFD8bPressures_20121219.xml
 • BALEE_MSFD8cESA_20121219.xml
 • BALEE_MSFD9GES_20121219.xml
 • BALEE_MSFDFeature_Overview_20121219.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/balee/envung5mq/ 2012-10-15 2012-12-19 -65
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • IA_aruanne.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/msfd4text/envung9qw/ 2012-10-15 2012-12-19 -65
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • HKS_KS__aruanne.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/msfd4text/envunhayw/ 2012-10-15 2012-12-19 -65
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • IA_aruanne.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/msfd4text/envuiuida/ 2012-10-15 2012-11-16 -32
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • Eesti_MSRD_IA_ESA_parandused_puhas12102012.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/msfd4text/envuivg1q/ 2012-10-15 2012-11-16 -32
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • HKS_KS_aruanne_viimane_par1.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/msfd4text/envuiui1q/ 2012-10-15 2012-11-16 -32
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • BALEE_marinewaters_20121024.zip
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/msfd4geo/envuie10a/ 2012-10-15 2012-11-16 -32
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • BALEE_assessmentareas_20121024.zip
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd8910/msfd4geo/envuie1sw/ 2012-10-15 2012-11-16 -32
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • BALEE-D00-39_CoastalOffshoreActivities
 • BALEE-D0104-1_BirdsWinter
 • BALEE-D0104-2_BirdsBreeding
 • BALEE-D0104-3_BirdsMigrateThrough
 • BALEE-D0104-4_BirdsMigrateStay
 • BALEE-D0104-5_SealsAbundance
 • BALEE-D0104-6_SealsReproduction
 • BALEE-D010403-7_FishCoastal
 • BALEE-D010403-8_FishOffshore
 • BALEE-D010403-9_FishMigratory
 • BALEE-D010405-10_Phytop
 • BALEE-D010405-11_Zoopl
 • BALEE-D010406-12_SeabedHabitat
 • BALEE-D010406-17_ComStockFurcellaria
 • BALEE-D01040605-13_SeabedVegetationZone
 • BALEE-D01040605-14_Macrozoobenthos
 • BALEE-D01040607-15_SeabedPhysChemGeol
 • BALEE-D01040607-16_PhysDisturb
 • BALEE-D02-18_NISRiskAreas
 • BALEE-D02-19_NISDynImpact
 • BALEE-D05-20_PhytopChla
 • BALEE-D05-21_AlgalBlooms
 • BALEE-D05-23_NutrientWaterColumn
 • BALEE-D05-24_WaterColumnChem
 • BALEE-D0507-25_WaterColumnPhys
 • BALEE-D0508-22_NutContLandSource
 • BALEE-D07-26_PhysCharWaves
 • BALEE-D07-27_Ice
 • BALEE-D07-28_SeaCoast
 • BALEE-D08-30_ContaminantSediment
 • BALEE-D08-31_ContaminantWater
 • BALEE-D08-33_OilPollution
 • BALEE-D08-34_BirdsWashedAshore
 • BALEE-D0809-29_ContaminantBiota
 • BALEE-D0809-32_Radionuclides
 • BALEE-D10-35_MacroLitter
 • BALEE-D10-36_MicroLitter
 • BALEE-D11-37_AcuteNoise
 • BALEE-D11-38_DiffuseNoise
 • MSFDArt11_instance.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_mp/envvarkgg/ 2014-10-15 2014-10-15 +0
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • MERESEIRE_PROGRAMM_20141015.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_mp/msfd4text/envvd6xdw/ 2014-10-15 2014-10-15 +0
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.cpg
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.dbf
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.prj
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.sbn
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.sbx
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.shp
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.shp.xml
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.shx
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.cpg
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.dbf
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.prj
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.sbn
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.sbx
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.shp
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.shx
 • MarineReportingUnits_EE_subbasins_2018.cpg
 • MarineReportingUnits_EE_subbasins_2018.dbf
 • MarineReportingUnits_EE_subbasins_2018.prj
 • MarineReportingUnits_EE_subbasins_2018.sbn
 • MarineReportingUnits_EE_subbasins_2018.sbx
 • MarineReportingUnits_EE_subbasins_2018.shp
 • MarineReportingUnits_EE_subbasins_2018.shp.xml
 • MarineReportingUnits_EE_subbasins_2018.shx
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.cpg
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.dbf
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.prj
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.sbn
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.sbx
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.shp
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.shp.xml
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envxj4ufq/ 2018-10-15 2019-03-29 -165
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.cpg
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.dbf
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.prj
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.sbn
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.sbx
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.shp
 • MRU_Estonia_subbasins_coastal_and_offshore_division.shx
 • MarineReportingUnit_EE_2018.cpg
 • MarineReportingUnit_EE_2018.dbf
 • MarineReportingUnit_EE_2018.prj
 • MarineReportingUnit_EE_2018.sbn
 • MarineReportingUnit_EE_2018.sbx
 • MarineReportingUnit_EE_2018.shp
 • MarineReportingUnit_EE_2018.shp.xml
 • MarineReportingUnit_EE_2018.shx
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.cpg
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.dbf
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.prj
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.sbn
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.sbx
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.shp
 • MarineReportingUnits_EE_CWB_2018.shx
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.cpg
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.dbf
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.prj
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.sbn
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.sbx
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.shp
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.shp.xml
 • MarineReportingUnits_ICES_areas_EE.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envwydkew/ 2018-10-15 2019-02-12 -120
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • 4geo_EE.xml (v2_updated_with_cooperation_information)
 • 4geo_EE.xml%20%28v2_updated_with_cooperation_information%29
 • MSFD4Geo_20181009.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envwx_jka/ 2018-10-15 2019-01-17 -94
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • MSFD4Geo_EE.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envwxpgoa/ 2018-10-15 2018-06-08 +129
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • MRU_ESTONIA_2018_subbasins.cpg
 • MRU_ESTONIA_2018_subbasins.dbf
 • MRU_ESTONIA_2018_subbasins.prj
 • MRU_ESTONIA_2018_subbasins.sbn
 • MRU_ESTONIA_2018_subbasins.sbx
 • MRU_ESTONIA_2018_subbasins.shp
 • MRU_ESTONIA_2018_subbasins.shp.xml
 • MRU_ESTONIA_2018_subbasins.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envwxpp6q/ 2018-10-15 2018-06-08 +129
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • BALEE_Exceptions_20170424.xml
 • BALEE_Measures_20170424.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_pom/colwonatg/envwonomg/ 2016-03-31 2017-04-24 -389
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • Eesti_merestrateegia_meetmekava__kinnitatud_23.03.2017_.pdf
 • Letter_of_Approval_to_confirm_MSFD_programmes_of_Measures_and_Exceptions.pdf
 • Summary_of_the_Estonian_PoM.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu/msfd_pom/colwonatg/envwonacg/ 2016-03-31 2017-04-24 -389