Member State report: Lithuania / Art7

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 7 Competent authorities
Member State Lithuania
Reported by Aplinkos apsaugos agentūra
Report date 2013-01-17
Report access LT_MSCA_20130117.xml
CA code (EU, national)
LT188602370
LT188602751
LT188620589
LT188781973
LT188784898
Acronym, Name (national)
AM: Ministry of Environment of the Republic of Lithuania (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija)
KAM: Ministry of National Defence Republic of Lithuania (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija)
SM: Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija)
LSLA: The Lithuanian Maritime Safety Administration (Lietuvos saugios laivybos administracija)
AAA: The Environmental Protection Agency (Aplinkos apsaugos agentūra)
Address
Jakšto 4/9, Vilnius/Vilnius, Lietuva, LT-01105
Totorių 25/3, Vilnius/Vilnius, Lietuva, LT-01121
Gedimino 17, Vilnius/Vilnius, Lietuva, LT-01505
J. Janonio 24, Klaipeda/Klaipėda, Lietuva, LT-92251
Juozapavičiaus 9, Vilnius/Vilnius, Lietuva, LT-09311
URL
http://www.am.lt
http://www.kam.lt
http://www.transp.lt
http://www.msa.lt
http://gamta.lt
Legal status
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija yra institucija, atsakinga už 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų jūros aplinkos politikos srityje pagrindus, įgyvendinimo koordinavimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymu, Aplinkos ministerija yra atsakinga už Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategijos parengimą. 2009 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 189 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ Aplinkos ministerijai pavesta parengti Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant įgyvendinti Helsinkio komisijos Baltijos jūros veiksmų planą ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvą 2008/56/EB. 2010 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1264 „Dėl Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ patvirtinta Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija ir Aplinkos ministerijai pavesta koordinuoti jos įgyvendinimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymu, teršimo incidentų likvidavimo darbus Lietuvos Respublikos jūros rajone organizuoja, koordinuoja ir jiems vadovauja Lietuvos kariuomenė per Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrą. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrui turi būti pranešta apie pastebėtą teršiančių medžiagų išmetimą, atliekų šalinimą ir deginimą Lietuvos Respublikos jūros rajone.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, Susisiekimo ministerija nustato taršos iš laivų pevencijos reikalavimus ir tokių reikalavimų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarką.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, Susisiekimo ministerija nustato taršos iš laivų pevencijos reikalavimus ir tokių reikalavimų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarką.
Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-742 yra paskirta atsakinga institucija už Direktyvos 2008/56/EB nuostatų įgyvendinimą. Jai pavesta atlikti jūros vandenų aplinkos būklės ir žmogaus veiklos poveikio jūros aplinkai pradinį įvertinimą, pateikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl geros jūros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų nustatymo; pateikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl jūros aplinkos stebėsenos (monitoringo) vykdymo tobulinimo, siekiant įvertinti jūros aplinkos apsaugos būklę ir pažangą įgyvendinant jūros aplinkos apsaugos tikslus bei pasiūlymus dėl priemonių gerai jūros aplinkos būklei pasiekti ar išlaikyti. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-467 Aplinkos apsaugos agentūrai pavesta teikti informaciją ir ataskaitas Europos Komisijai apie kompetetingas institucijas, atsakingas už Direktyvos 2008/56/EB įgyvendinimą bei dalyvaujančias tarptautinėse organizacijose, teikti Europos Komisijai informaciją ir ataskaitas apie nustatytus Baltijos jūros vandenų aplinkos apsaugos tikslus ir su jais susijusius rodiklius, apie parengtas Baltijos jūros vandenų aplinkos stebėsenos programą ir priemonių programą.
Responsibilities
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina Aplinkos ministrui pavestose valdymo srityse. Aplinkos ministerija rengia įstatymų projektus, planavimo dokumentus aplinkos apsaugos ir klimato kaitos, taršos prevencijos, poveikio aplinkai vertinimo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, saugomų teritorijų, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, atkūrimo, gausinimo ir apsaugos, geologijos, hidrometeorologijos, miškų ūkio plėtros, teritorijų planavimo ir priežiūros, architektūros ir urbanistikos, statybos ir jos priežiūros, būsto, vandens ir nuotekų, valstybinio aplinkos monitoringo, genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo, cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, valstybės administracinių ir kitų negyvenamųjų patalpų bei pastatų naudojimo, standartizacijos ir akreditacijos klausimais arba dalyvauja juos rengiant, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šiame punkte nurodytų planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant šalies regioninės plėtros planus.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija formuoja valstybės politiką ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą krašto apsaugos ministrui pavestose valdymo srityse. Formuoja pozicijas ir koordinuoja krašto apsaugos sistemos institucijų bendradarbiavimą su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, sprendžiant teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo apsaugos ir kontrolės klausimus. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos padalinys, kurio vienas uždavinių - organizuoti, koordinuoti ir vadovauti naftos, kenksmingų medžiagų išsiliejimų ir kitų teršimo incidentų likvidavimo darbams jūros rajone vadovaujantis Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymu, Helsinkio konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse. Susisiekimo ministerija organizuoja valstybinių jūrų uostų valdymą, vykdo saugios laivybos valstybinį administravimą.
Lietuvos saugios laivybos administracija dalyvauja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinės jūrų teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą bei taršos iš laivų prevenciją, įgyvendinimo valstybinės priežiūros vykdymo srityje.
Aplinkos apsaugos agentūra vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje, vykdo ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimo priežiūrą, pagal kompetenciją vertina planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, vykdo valstybinį aplinkos monitoringą, renka, analizuoja ir teikia patikimą informaciją apie aplinkos būklę, taršą, išteklių naudojimą, cheminių medžiagų srautus ir taršos prevencijos priemones. Viena Aplinkos apsaugos agentūros funkcijų - pagal kompetenciją vykdyti oro, upių, ežerų, Baltijos jūros, tarpinių vandenų, krantų dinamikos valstybinį aplinkos monitoringą.
Reference
http://www.am.lt/VI/index.php#r/115
http://www.kam.lt/lt/veikla_576/nuostatai_578.html
http://www.transp.lt/lt/veikla/nuostatai
http://www.msa.lt/index.php/lt/45938/
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=db758682-f547-4c48-9062-99f64eb9ff94
Membership
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija yra Aplinkos apsaugos agentūros steigėjas. Aplinkos apsaugos agentūra yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos padalinys.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra Lietuvos saugios laivybos administracijos steigėjas. Lietuvos saugios laivybos administracija yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.
Lietuvos saugios laivybos administracijos steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Lietuvos saugios laivybos administracija atskaitinga Susisiekimo ministerijai.
Aplinkos apsaugos agentūros steigėjas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Aplinkos apsaugos agentūra yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
Regional coordination
Aplinkos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos saugios laivybos administracijos bei Aplinkos apsaugos agentūros atstovai dalyvauja HELCOM atskirų darbo grupių veikloje, regioninis bendradarbiavimas taip pat užtikrinamas pagal sudarytas tarptautines sutartis ar susitarimus: Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje sutartis, pasirašyta 2010-05-28. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje, pasirašytas 1999-06-29. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje, pasirašytas 1999-10-01. Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų susitarimas dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje bei Europos informacijos ir stebėjimo tinkle, pasirašytas 2000-11-24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste įgyvendinimo, pasirašytas 2004-05-27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo tarpvalstybinių vandenų naudojimo ir apsaugos srityje, pasirašytas 2005-06-07. Lietuvos Respublikos ir Švedijos Karalystės bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje sutartis, pasirašyta 1992-03-30. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento ir Danijos Karalystės aplinkos apsaugos ministerijos dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje ir jos pratęsimai, pasirašyta 1991-09-04. Supratimo protokolas tarp Švedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos dėl žvejybos santykių, pasirašytas 1991-12-06. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento ir Lenkijos Respublikos aplinkos apsaugos, gamtos resursų ir miškininkystės ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje, pasirašytas 1992-01-24. Protokolas dėl bendradarbiavimo aplinkos srityje tarp Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento ir Suomijos Respublikos aplinkos ministerijos, pasirašytas 1992-02-07. Bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento ir Vokietijos Federacinės Respublikos Federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir reaktorių saugos ministerijos, pasirašyta 1993-04-16. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos ir Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje, pasirašytas 1995-04-16. Techninis protokolas tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Estijos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos dėl bendradarbiavimo praktinių aspektų (BEF – 3), pasirašytas 2000-08-31. Susitarimas dėl gamtos apsaugos valdymo tarpvalstybiniame kontekste tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos, pasirašytas 2001-05-24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos techninis protokolas dėl apsikeitimo informacija netikėtų ekologinių nelaimių atvejais, pasirašytas 2001-05-24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos ministerijos bendradarbiavimo valdant tarptautinių upių baseinų rajonus techninis protokolas, pasirašytas 2003-10-24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Baltarusijos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos Techninis protokolas dėl bendradarbiavimo monitoringo ir keitimosi duomenimis apie tarpvalstybinių paviršinių vandens telkinių būklę srityje, pasirašytas 2008-04-10.
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro atstovai dalyvauja HELCOM darbo grupės veikloje.
Vadovaujantis 2005 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-251 „Dėl Helsinkio Komisijos nacionalinio komiteto sudėties ir nuostatų patvirtinimo“, Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovai dalyvauja Helsinkio komisijos darbo grupių veikloje.
Vadovaujantis 2005 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-251 „Dėl Helsinkio Komisijos nacionalinio komiteto sudėties ir nuostatų patvirtinimo“, Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovai dalyvauja Helsinkio komisijos darbo grupių veikloje.
Aplinkos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos saugios laivybos administracijos bei Aplinkos apsaugos agentūros atstovai dalyvauja HELCOM atskirų darbo grupių veikloje, regioninis bendradarbiavimas taip pat užtikrinamas pagal sudarytas tarptautines sutartis ar susitarimus: Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos, geologijos ir meteorologijos agentūros prie Latvijos Respublikos aplinkos ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo vykdant monitoringą ir keitimosi informacija apie paviršinių vandens telkinių būklę tarpvalstybiniuose upių baseinų rajonuose, pasirašytas 2006-10-04. Aplinkos apsaugos agentūros ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Rusijos Federalinės hidrometeorologijos ir aplinkos monitoringo tarnybos Kaliningrado hidrometeorologijos ir aplinkos monitoringo centro sutartis dėl bendradarbiavimo tarpvalstybinių vandens telkinių būklės monitoringo ir pasikeitimo duomenimis srityje, pasirašyta 2003-10-21.

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 7 Competent authorities
Member State Lithuania
Reported by Direct entry
Report date 2011-01-18
Report access LT_MSCA_20110115.xml
CA code (EU, national)
LT188784898
LT188602370
LT188620589
LT188781973
LT188602751
Acronym, Name (national)
AAA: The Environmental Protection Agency (Aplinkos apsaugos agentūra)
AM: Ministry of Environment of the Republic of Lithuania (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija)
Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija)
LSLA: The Lithuanian Maritime Safety Administration (Lietuvos saugios laivybos administracija)
KAM: Ministry of National Defence Republic of Lithuania (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija)
Address
Juozapavičiaus 9, Vilnius/Vilnius, Lietuva, LT-09311
Jakšto 4/9, Vilnius/Vilnius, Lietuva, LT-01105
Gedimino 17, Vilnius/Vilnius, Lietuva, LT-01505
J. Janonio 24, Klaipeda/Klaipėda, Lietuva, LT-92251
Totorių 25/3, Vilnius/Vilnius, Lietuva, LT-01121
URL
http://gamta.lt
http://www.am.lt
http://www.transp.lt
http://www.msa.lt
http://www.kam.lt
Legal status
Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-742 yra paskirta atsakinga institucija už Direktyvos 2008/56/EB nuostatų įgyvendinimą. Jai pavesta atlikti jūros vandenų aplinkos būklės ir žmogaus veiklos poveikio jūros aplinkai pradinį įvertinimą, pateikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl geros jūros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų nustatymo; pateikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl jūros aplinkos stebėsenos (monitoringo) vykdymo tobulinimo, siekiant įvertinti jūros aplinkos apsaugos būklę ir pažangą įgyvendinant jūros aplinkos apsaugos tikslus bei pasiūlymus dėl priemonių gerai jūros aplinkos būklei pasiekti ar išlaikyti. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-467 Aplinkos apsaugos agentūrai pavesta teikti informaciją ir ataskaitas Europos Komisijai apie kompetetingas institucijas, atsakingas už Direktyvos 2008/56/EB įgyvendinimą bei dalyvaujančias tarptautinėse organizacijose, teikti Europos Komisijai informaciją ir ataskaitas apie nustatytus Baltijos jūros vandenų aplinkos apsaugos tikslus ir su jais susijusius rodiklius, apie parengtas Baltijos jūros vandenų aplinkos stebėsenos programą ir priemonių programą.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija yra institucija, atsakinga už 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų jūros aplinkos politikos srityje pagrindus, įgyvendinimo koordinavimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymu, Aplinkos ministerija yra atsakinga už Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategijos parengimą. 2009 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 189 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ Aplinkos ministerijai pavesta parengti Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant įgyvendinti Helsinkio komisijos Baltijos jūros veiksmų planą ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvą 2008/56/EB. 2010 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1264 „Dėl Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ patvirtinta Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija ir Aplinkos ministerijai pavesta koordinuoti jos įgyvendinimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, Susisiekimo ministerija nustato taršos iš laivų pevencijos reikalavimus ir tokių reikalavimų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarką.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, Susisiekimo ministerija nustato taršos iš laivų pevencijos reikalavimus ir tokių reikalavimų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarką.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymu, teršimo incidentų likvidavimo darbus Lietuvos Respublikos jūros rajone organizuoja, koordinuoja ir jiems vadovauja Lietuvos kariuomenė per Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrą. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrui turi būti pranešta apie pastebėtą teršiančių medžiagų išmetimą, atliekų šalinimą ir deginimą Lietuvos Respublikos jūros rajone.
Responsibilities
Aplinkos apsaugos agentūra vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje, vykdo ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimo priežiūrą, pagal kompetenciją vertina planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, vykdo valstybinį aplinkos monitoringą, renka, analizuoja ir teikia patikimą informaciją apie aplinkos būklę, taršą, išteklių naudojimą, cheminių medžiagų srautus ir taršos prevencijos priemones. Viena Aplinkos apsaugos agentūros funkcijų - pagal kompetenciją vykdyti oro, upių, ežerų, Baltijos jūros, tarpinių vandenų, krantų dinamikos valstybinį aplinkos monitoringą.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina Aplinkos ministrui pavestose valdymo srityse. Aplinkos ministerija rengia įstatymų projektus, planavimo dokumentus aplinkos apsaugos ir klimato kaitos, taršos prevencijos, poveikio aplinkai vertinimo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, saugomų teritorijų, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, atkūrimo, gausinimo ir apsaugos, geologijos, hidrometeorologijos, miškų ūkio plėtros, teritorijų planavimo ir priežiūros, architektūros ir urbanistikos, statybos ir jos priežiūros, būsto, vandens ir nuotekų, valstybinio aplinkos monitoringo, genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo, cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, valstybės administracinių ir kitų negyvenamųjų patalpų bei pastatų naudojimo, standartizacijos ir akreditacijos klausimais arba dalyvauja juos rengiant, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šiame punkte nurodytų planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant šalies regioninės plėtros planus.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse. Susisiekimo ministerija organizuoja valstybinių jūrų uostų valdymą, vykdo saugios laivybos valstybinį administravimą.
Lietuvos saugios laivybos administracija dalyvauja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinės jūrų teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą bei taršos iš laivų prevenciją, įgyvendinimo valstybinės priežiūros vykdymo srityje.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija formuoja valstybės politiką ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą krašto apsaugos ministrui pavestose valdymo srityse. Formuoja pozicijas ir koordinuoja krašto apsaugos sistemos institucijų bendradarbiavimą su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, sprendžiant teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo apsaugos ir kontrolės klausimus. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos padalinys, kurio vienas uždavinių - organizuoti, koordinuoti ir vadovauti naftos, kenksmingų medžiagų išsiliejimų ir kitų teršimo incidentų likvidavimo darbams jūros rajone vadovaujantis Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymu, Helsinkio konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos.
Reference
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=db758682-f547-4c48-9062-99f64eb9ff94
http://www.am.lt/VI/index.php#r/115
http://www.transp.lt/lt/veikla/nuostatai
http://www.msa.lt/index.php/lt/45938/
http://www.kam.lt/lt/veikla_576/nuostatai_578.html
Membership
Aplinkos apsaugos agentūros steigėjas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Aplinkos apsaugos agentūra yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija yra Aplinkos apsaugos agentūros steigėjas. Aplinkos apsaugos agentūra yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra Lietuvos saugios laivybos administracijos steigėjas. Lietuvos saugios laivybos administracija yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.
Lietuvos saugios laivybos administracijos steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Lietuvos saugios laivybos administracija atskaitinga Susisiekimo ministerijai.
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos padalinys.
Regional coordination