Member State report / Art13 / 2022 / D1-F / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 13 Programme of measures (and Art. 17 updates)
Report due 2022-10-15
GES Descriptor D1 Fish
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental protection agency
Report date 2023-06-12
Report access 363

Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
RegionSubregion
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Measure code
BALLT-M041-T9PR3-N
BALLT-M001-T1PR1
BALLT-M013-T1PR1-N
BALLT-M014-T1PR2-N
BALTT-M002-T1PR2-A
BALLT-T1-N
Measure old code
BALLT-M001-T1PR1
BALTT-M002-T1PR2
Measure name
Parengti žuvų migracijos per Klaipėdos sąsiaurį stebėsenos akustiniais metodais galimybių studiją, parengti rekomendacijas tyrimų metodų ir instrumentinės bazės parengimui
Atnaujinti ir svarstyti galimybę įtraukti žuvų bendrijų būklės stebėsenos reikalavimus pagal HELCOM standartus į Valstybinę aplinkos monitoringo programą ir vykdyti stebėseną Kuršių mariose ir Baltijos jūroje
Surinkti mokslinę informaciją apie perpelių ir sykų paplitimą, pasiskirstymą, migraciją, biologiją ir žvejybą Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose, reikalingą šių rūšių apsaugos planams parengti
Paruošti nacionalinius priemonių planus, reikalingus pagerinti lašišų ir šlakių populiacijų būklę įgyvendinant HELCOM Baltijos jūros veiksmų planą, teikti rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo
Atlikti tyrimą ir pateikti rekomendacijas dėl verslinės ir mėgėjų žvejybos apribojimų Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose siekiant geros aplinkos būklės
Efektyviau kontroliuoti žvejybos laivus, įmones ir žvejus mėgėjus Baltijos jūroje
Measure description
Pagal dabar galiojančią tvarką, gilinimo darbų metu, uosto lėšomis atliekami nuolatiniai nerštinės žuvų migracijos intensyvumo bei gilinimo įtakos praeivėms žuvims tyrimai ir pagal jų duomenis operatyviai (per parą) turėtų būti koreguojami darbai. Uosto gilinimas nėra vienintelis triukšmo šaltinis trukdantis žuvų migraciją. Yra kitų didelio triukšmo šaltinių, tokių kaip pvz.: polių kalimas ir kt., kurie taip pat, trukdo žuvų migracijai. Šiuo metu, ichtiologinis monitoringas yra vykdomas, naudojant įvairiaakius statomuosius tinklaičius, kurių dėka nustatomas svarbių migruojančių žuvų gausumas ir atitinkamai teikiama informacija dėl darbų koregavimo. Metodo silpnoji vieta yra ta, kad tinklų eilės gali būti pastatomos tose vietose, kuriose nevyksta intensyvi laivyba, tuo tarpu intensyviausia žuvų migracija vyksta farvateriu ir giliose vietose, būtent ten, kur laivyba yra intensyvi. Be to, kaip rodo daugiamečiai tyrimai uosto akvatorijoje, šis metodas nėra tinkamas lašišų ir šlakių migracijų nustatymui. Dėl šių priežasčių, žuvų migracijų stebėjimą metodą reikėtų tobulinti arba pakeisti, tyrimus vykdant akustinėmis priemonėmis, kurios leistų įvertinti žuvų migracijas ir giliose uosto vietose. Ypač tai aktualu, stebint lašišų ir šlakių migracijas. Siūloma parengti studiją dėl galimybės stebėti žuvų migracijas per Klaipėdos sąsiaurį akustiniais metodais realiu laiku, bei paruošti rekomendacijas tyrimų metodų ir instrumentinės bazės parengimui. Informacija realiu laiku apie žuvų santalkas ir migracijas per Klaipėdos sąsiaurį, leistų uosto atnaujinimo ir vystymo darbus vykdyti su minimizuotu poveikiu žuvų ištekliams.
Nepaisant perpelių apsaugai skirtų įgyvendinamų priemonių (LR vyriausybės nutarimas Nr.276) paaiškėjo, kad jos yra nepakankamos. Ataskaitoje Europos Komisijai apie Buveinių direktyvos įgyvendinimą Lietuvoje perpelių populiacijos būklė įvertinta kaip bloga. Tikslinga perpelių populiaciją atkurti iki 2011 m. buvusio lygio. Syko būklė yra bloga daugiau nei keletą dešimtmečių, turi būti taikomos priemonės, susijusios su rūšies priegaudos/mirtingumo mažinimu verslinėje žvejyboje tiek Kuršių mariose, tiek Baltijos jūroje. Būtina atlikti detalius rūšies tyrimus identifikuojant rūšiai svarbiausius migracijos kelius į/iš nerštaviečių Kuršių mariose, metų laiką, jauniklių išmigravimo kelius ir laiką iš Kuršių marių, identifikuoti rūšies įvairioms amžinėms grupėms svarbias teritorijas Baltijos jūroje. Taip pat būtini tyrimai, siekiant išsiaiškinti kokiuose žvejybos įrankiuose Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose kokiu sezonu gali būti sugaunami dideli neverslinio ilgio sykų individų kiekiai. Gauta informacija leistų parengti syko populiacijos atkūrimo programą.
HELCOM Baltijos jūros veiksmų plane numatytos priemonės, skirtos lašišų ir šlakių populiacijų būklės gerinimui (veiksmų kodai B16, S50, S51). Jos turi būti įgyvendinamos tiek regioniniu, tiek nacionaliniu mąstu. Šios Baltijos jūros veiksmų plano priemonės yra tampriai tarpusavyje susijusios, todėl būtų tikslinga atlikti mokslinį tiriamąjį darbą, kuriame būtų paruošti šių priemonių įgyvendinimo planai ir pateiktos rekomendacijos dėl jų įgyvendinimo.
Atlikti tyrimą, siekiant įvertinti, iš kokių akvatorijų Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose žvejybos išėmimas būtų vertingiausias gamtiniu ir GAB požiūriu. Sumažinti žvejybos intensyvumą Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose, taip pat ją ribojant ypač intensyviose žuvų migracijų vietose, siekiant pagerinti žuvų bendrijų būklę ir sumažinti žiemojančių paukščių, ruonių mirtingumą. Akvatorijos bus identifikuojamos, įvertinant saugomų žuvų, žiemojančių paukščių, ruonių gausumą, žuvų nerštavietes ir žuvų migracijų kelius. Taip pat, rekreacinės (mėgėjų) žvejybos apimtys ir poveikis verslinių ir neverslinių žuvų populiacijoms Lietuvos Baltijos teritorinėje jūroje, priekrantėje ir Kuršių mariose nėra išsamiau tirti ir yra nežinomi.
Update type
Measure new in 2021 PoM
Measure new in 2021 PoM
Measure new in 2021 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure new in 2021 PoM
Measure category
Category 2.a
Category 1.b (WFD)
Category 2.a
Category 2.a
Category 1.b (non-WFD)
Category 2.a
Policy conventions
Policy national
Responsible competent authority
Aplinkos ministerija, AB Valstybinio jūrų uosto direkcija
Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Žemės ūkio ministerija, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija
Žemės ūkio ministerija, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Responsible organisation
Aplinkos ministerija, AB Valstybinio jūrų uosto direkcija
Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Žemės ūkio ministerija, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija
Žemės ūkio ministerija, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Coordination level
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
Regional cooperation countries
CEA
Yes
Yes
Yes
Yes
No
CEA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CBA
Yes
Yes
Yes
Yes
No
CBA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
Financing
 • 2021-2027 m. ES lėšos
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
Measure purpose
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Pressures
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
Relevant KTMs
 • Measures to reduce inputs of energy to the marine environment
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
 • Research
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
 • Research
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
 • Measures to prevent or control the adverse impacts of fishing and other exploitation/removal of animal and plants
 • Measures to prevent or control the adverse impacts of recreation including angling
 • Research
 • Measures to prevent or control the adverse impacts of fishing and other exploitation/removal of animal and plants
 • Measures to reduce the introduction and spread of non-indigenous species in the marine environment and for their control
Relevant targets
 • 1
 • 7
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Related indicator
 • No indicator
 • No indicator
GEScomponent
 • D1-F
 • D11
 • D1-F
 • D4
 • D1-F
 • D4
 • D1-F
 • D1-F
 • D4
 • D1-F
Feature
 • Coastal fish
 • Coastal fish
 • Coastal fish
 • Coastal fish
 • Pelagic shelf fish
 • Coastal fish
 • Commercially exploited fish and shellfish
 • Coastal fish
 • Commercially exploited fish and shellfish
 • Deep-sea fish
 • Demersal shelf fish
 • Pelagic shelf fish
Element
Temporal scope
2023-2027
2018-2022
2023-2027
2023-2027
2022-2027
2023-2027
Implementation status
Implementation not started
Measure ongoing
Implementation not started
Implementation not started
Implementation started
Implementation started
Implementation delay
Implementation reason
Progress description
Į valstybinę aplinkos monitoringo programą įtraukti ichtiofaunos tyrimai pagal HELCOM rekomendacines gaires, Baltijos jūros priekrantės žuvų monitoringas vyksta kasmet, vertinama žuvų būklė pagal žuvų rodiklius.
Reason description