Member State report / Art11 / 2014-2020 / D2 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates)
Report due 2014-10-15; 2020-10-15
GES Descriptor D2 Non-indigenous species
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Reporter not found
Report date Date not found; 2020-10-16
Report access
2014 data
2020 data
Monitoring programme Monitoring programme name
MP_D2
Monitoring programme Reference existing programme
Monitoring programme Marine Unit ID
Q4e - Programme ID
BALLT-D012-7
Q4f - Programme description
Monitoringo programa vertina svetimkraščių rūšių aptikimą ir gausumą ir poveikį vietinei ekosistemai. Jūros Strategijos Pagrindų Direktyvos (Directive 2008/56/EC) rodiklių vertinime turėtų būti įtrauktos pagrindinės jūros organizmų grupės (zoo- ir fitoplanktonas, zoo- ir fitobentosas, žuvys, paukščiai, žinduoliai), šių rodiklių monitoringo programa ženkliai persidengia su kitų rodiklių stebėsena. Šiuo metu vykdoma nevietinių rūšių stebėsena vykdoma remiantis Valstybinės aplinkos monitoringo programos rezultatais. Kitiems rodikliams (pvz., bioįvairovei, eutrofikacijai) vertinti surinkti duomenys gali būti naudojami naujų nevietinių rūšių skaičiaus kaitos tendencijai nustatyti bei biotaršos indeksui įvertinti. Papildomas nevietinių rūšių monitoringas Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje planuojamas vykdyti remiantis Helsinkio komisijos nevietinių rūšių biologinio monitoringo ir uostų stebėsenos protokolų studijomis (HELCOM 2013). Papildomi stebėjimai reikalingi norint kokybiškai įvertinti GAB rodiklį, papildoma nevietinių rūšių stebėjimo (monitoringo) programa planuojama kietų substratų ir uosto akvatorijoje.
Q5e - Natural variability
 • ExpertOpinion
 • Qualitative
 • Quantiative
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate data
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Established methods
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate understanding of GES
N
Q5d - Adequacy for assessment of GES Q5d - Adequate capacity
Y
Q5f - Description of programme for GES assessment
a. Program not fully address assessment needs, more information is needed about IAS occurence, abundance and distribution. b. Esamų vietų išdėstymas nepakankamai apima vertinamos akvatorijos gamtinių sąlygų įvairovę bei galimas atplitusių nevietinių rūšių pradinio įsikūrimo vietas. Rodiklis yra siūlomas vertinti ilgesniam laikotarpiui (kas 10 metų), esamas matavimų dažnis yra pakankamas adekvačiam rodiklio įvertinimui. c. Rodiklis labai priklauso nuo tyrimų intensyvumo ir nevietinių rūšių inventorizacijos pastangų. Kai kurios rūšys gali egzistuoti ekosistemoje nepastebėtos pakankamai ilgą laiką. Kai kurių taksonominių grupių (pvz., Oligochaeta, Ostracoda) identifikavimo rezoliucija neleidžia vykdyti efektyvią naujai atplitusių rūšių apskaitą. d. Rodiklis tiesiogiai priklauso nuo naujų rūšių atsiradimo ekosistemoje, tačiau poveikio ekosistemai neatspindi. Nevisos atvykusios rūšys turi vienodą įsikūrimo tikimybę, ir labai sunku iš atplitusių rūšių skaičiaus nuspėti kiek ir kokios jų taps invazinėmis ir turės reikšmingos įtakos ekosistemai. Rodiklio taikymas paremtas prielaida, kad kuo daugiau plinta nevietinių rūšių, tuo didesnė tikimybė, kad dalis jų taps invazinės. e. Does not respond to risks of not achieving GES Daugiau informacijos pdf ataskaitoje, 22-27 psl.
Q5g - Gap-filling date for GES assessment
After2020
Q5h - Plans to implement monitoring for GES assessment
Siekiant adekvačiai įvertinti rodiklį, planuojama stebėsenos stotis papildyti tyrimų vietomis uosto akvatorijoje. Atsižvelgiant į turimus duomenis, nevietinių rūšių ekologines charakteristikas ir galimus jų plitimo kelius, pasiūlytos nevietinių rūšių stebėsenai papildomos stotys Klaipėdos uosto akvatorijoje: papildomas stebėjimas numatomas (kieto dugno zoo- ir fitobentosui, zoo- ir fitoplanktonui, minkšto dugno zoobentosui, judriems epifaunos organizmams). Pagautų individų laboratorinė analizė atliekama pagal nustatytas HELCOM rekomendacijas (HELCOM 2013). Paraleliai su mėginių ėmimu planuojama nustatyti pagrindinius aplinkos parametrus (temperatūra, druskingumas, Secchi gylis, chlorofilas „a“, organinės medžiagos kiekis vandenyje ir nuosėdose, nuosėdų tipas, granulometrinė sudėtis). Numatomas stebėsenos planas: 2016 metai – parengta jūrų uostų stebėjimo (monitoringo) tvarka; 2018 metai – vertinimo metodikos atnaujinimas; 2020 metai – stebėsenos metodikos parengimas/įteisinimas; 2021 metai - uosto monitoringo pradžia
Q6a -Relevant targets Q6a - Environmental target
2
Q6a -Relevant targets Q6a - Associated indicator
2.1.1 2.2.2
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_SuitableData
N
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6b_EstablishedMethods
N
Q6b - Adequacy for assessment of targets Q6d_AdequateCapacity
Y
Q6c - Target updating
N
Q6d - Description of programme for targets assessment
According Lithuanian marine strategy Lithuanian monitoring programmes will be not able to achieve target only taking actions in national level, there is a need for regional cooperation, and only regional cooperation can help to evaluate and achieve national targets. See page 238 in http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=6dffaf28-c6a1-40cf-967f-b55ddaeeffda. 2015 metais bus atnaujinti tikslai ir susiję pažangos vertinimo rodikliai tuomet bus galima pakartotinai vertinti monitoringo rezultatų panaudojimą/adekvatumą.
Q6e - Gap-filling date for targets assessment
After2020
Q6f - Plans to implement monitoring for targets assessment
Programme will be checked against increased knowledge about risks and impacts.
Q7a - Relevant activities
 • Ports
 • Shipping
 • TourismRecreation
Q7b - Description of monitoring of activities
Yra žinoma, kad pagrindiniai keliai, kuriais nevietiniai vandens organizmai patenka į Lietuvos jūrinę ekosistemą – tai atsitiktinės introdukcijos su laivais arba vandens kanalais, savaiminis rūšių plitimas iš kaimyninių šalių bei tikslinės introdukcijos. Pagrindine nevietinės rūšys atsiranda dėl uosto veiklos, laivybos. Esamų vietų išdėstymas nepakankamai apima vertinamos akvatorijos gamtinių sąlygų įvairovę bei galimas atplitusių nevietinių rūšių pradinio įsikūrimo vietas. Siekiant adekvačiai ir kokybiškai įvertinti rodiklį, esamos stebėsenos stotys visų pirma turi būti papildytos tyrimų vietomis uosto akvatorijoje.
Q7c - Relevant measures
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate data
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Established methods
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate understanding of GES
N
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Adequate capacity
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses activities and pressures
Y
Q7e - Adequacy for assessment of measures Q7d - Addresses effectiveness of measures
Y
Q7d - Description of monitoring for measures
The monitoring programme gives quantitative and qualitative information on the abundance and characteristics of non-indigenous species in the Lithuanian Baltic sea coast. Using national accepted measures and indexes we have insights in the effectiveness of current and future measures of non-indigenous species in Lithuanian coast.
Q7f - Gap-filling date for activities and measures
After2020
Q8a - Links to existing Monitoring Programmes
 • HELCOM
Reference sub-programme Sub-programme ID
BALLT-D02_NIS
Reference sub-programme Sub-programme name
Non-indigenous species - abundance and/or biomass
Q4g - Sub-programmes Sub-programme ID
BALLT-D02_NIS
Q4g - Sub-programmes Sub-programme name
Non-indigenous species - abundance and/or biomass
Q4k - Monitoring purpose
StateImpact Pressurse
Q4l - Links of monitoring programmes of other Directives and Conventions
Most of the data on non-indigenous species (NIS) is obtained through biological monitoring programs (Phytoplankton, Zooplankton, Macrozoobenthos).
Q5c - Features Q5c - Habitats
 • ShallCoarseSed ShallSand ShallMud ShallMxdSed VarSalinity MarineCoast MarineShelf
Q5c - Features Q5c - Species list
 • BirdsAll
 • BirdsInshoreBenthic
 • BirdsInshorePelagic
 • BirdsInshoreSurface
 • FishAll
 • FishCoastal
 • FishDemersal
 • FishDiadromous
 • FishPelagic
Q5c - Features Q5c - Physical/Chemical features
 • NutrientLevels
 • OxygenLevels
 • Salinity
 • SeaBottomTemperature
 • SeaSurfaceTemperature
 • TopographyBathymetry
 • Transparency
 • Turbidity
 • pH
Q5c - Features Q5c - Pressures
 • BioDisturb_other
 • IntroMicroPath
 • IntroNIS
Q9a - Elements
 • phytoplankton
 • zooplankton
Q5a - GES criteria Relevant GES criteria
 • 2.1
 • 2.2
Q5b - GES indicators Relevant GES indicators
 • 2.1.1
 • 2.2.2
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population size
 • MP-9b-1-2-1
 • MP-9b-1-2-2
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species population characteristics
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Species impacts
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat distribution
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat extent
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (physical-chemical)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat condition (biological)
Q9b - Parameters monitored (state/impact) Habitat impacts
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure input
Q9b - Parameters monitored (pressures) Pressure output
 • MP-9b-2-2-5
Q9b - Parameters monitored (activity) Activity
Q9b Parameters monitored (other) Other
Q41 Spatial scope
WFD_TW WFD_CW TerritorialWaters EEZ
Q4j - Description of spatial scope
Monitoring is carried out in all coastal water bodies and off-shore areas (coordinated within HELCOM; see HELCOM Monitoring Manual; http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual)
Marine Unit IDs
 • BAL-LT-MS-01
Q4h - Temporal scope Start date- End date
1980-9999
Q9h - Temporal resolution of sampling
 • Yearly
Q9c - Monitoring method
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual)
Q9d - Description of alteration to method
Q9e - Quality assurance
 • COMBINE
Q9f - Quality control
DelayedValidation
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - Proportion of area covered %
100
Q9g - Spatial resolution of sampling Q9g - No. of samples
Q9i - Description of sample representivity
Q10a - Scale for aggregation of data
 • Region
Q10b - Other scale for aggregation of data
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data type
ProcessedData
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access mechanism
LocationInternationalDC
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data access rights
Open
Q10c - Access to monitoring data Q10c - INSPIRE standard
SpeciesDistribution
Q10c - Access to monitoring data Q10c Date data are available
1980-12
Q10c - Access to monitoring data Q10c - Data update frequency
Yearly
Q10d - Description of data access
Gathered data can be accessed at Environmental Protection Agency
Descriptor
D2
D2
D2
Monitoring strategy description
Vadovaujantis Valstybine 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programa, nevietinės rūšys fiksuojamos vykdant fitoplanktono, zooplanktono, zoobentoso ir žuvų monitoringą, įvertinant jų pagrindinius rodiklius (gausumą, biomasę, lytį ar amžių (žuvims) ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad dėl intensyvios laivybos Klaipėdos uostas yra vienas iš jūros biologinės taršos šaltinių, invazinių rūšių tyrimus taip pat pasiūlyta įtraukti į Klaipėdos uosto, kaip ūkio subjekto, 2021 – 2025 m. monitoringo programą ir papildyti kieto substrato zoobentoso / biologinių apaugų, judriosios epifaunos (rūšinė sudėtis, gausumas, biomasė) monitoringu. Monitoringo ir atskirų mokslinių tyrimų duomenys naudojami jūros rajono būklei ir tikslui vertinti pagal D2 rodiklius:1) Baltijos jūrai naujos nevietinės rūšys; 2) Rūšių gausumas ir paplitimas erdvėje; 3) Neigiamų pakeitimų mastas, biotaršos lygio indeksas – BPL.
Vadovaujantis Valstybine 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programa, nevietinės rūšys fiksuojamos vykdant fitoplanktono, zooplanktono, zoobentoso ir žuvų monitoringą, įvertinant jų pagrindinius rodiklius (gausumą, biomasę, lytį ar amžių (žuvims) ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad dėl intensyvios laivybos Klaipėdos uostas yra vienas iš jūros biologinės taršos šaltinių, invazinių rūšių tyrimus taip pat pasiūlyta įtraukti į Klaipėdos uosto, kaip ūkio subjekto, 2021 – 2025 m. monitoringo programą ir papildyti kieto substrato zoobentoso / biologinių apaugų, judriosios epifaunos (rūšinė sudėtis, gausumas, biomasė) monitoringu. Monitoringo ir atskirų mokslinių tyrimų duomenys naudojami jūros rajono būklei ir tikslui vertinti pagal D2 rodiklius:1) Baltijos jūrai naujos nevietinės rūšys; 2) Rūšių gausumas ir paplitimas erdvėje; 3) Neigiamų pakeitimų mastas, biotaršos lygio indeksas – BPL.
Vadovaujantis Valstybine 2018-2023 m. aplinkos monitoringo programa, nevietinės rūšys fiksuojamos vykdant fitoplanktono, zooplanktono, zoobentoso ir žuvų monitoringą, įvertinant jų pagrindinius rodiklius (gausumą, biomasę, lytį ar amžių (žuvims) ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad dėl intensyvios laivybos Klaipėdos uostas yra vienas iš jūros biologinės taršos šaltinių, invazinių rūšių tyrimus taip pat pasiūlyta įtraukti į Klaipėdos uosto, kaip ūkio subjekto, 2021 – 2025 m. monitoringo programą ir papildyti kieto substrato zoobentoso / biologinių apaugų, judriosios epifaunos (rūšinė sudėtis, gausumas, biomasė) monitoringu. Monitoringo ir atskirų mokslinių tyrimų duomenys naudojami jūros rajono būklei ir tikslui vertinti pagal D2 rodiklius:1) Baltijos jūrai naujos nevietinės rūšys; 2) Rūšių gausumas ir paplitimas erdvėje; 3) Neigiamų pakeitimų mastas, biotaršos lygio indeksas – BPL.
Coverage of GES criteria
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Gaps and plans
1) Atsižvelgiant į tai, kad dėl intensyvios laivybos Klaipėdos uostas yra vienas iš jūros biologinės taršos šaltinių, invazinių rūšių tyrimus taip pat pasiūlyta įtraukti į Klaipėdos uosto, kaip ūkio subjekto, 2021 – 2025 m. monitoringo programą ir papildyti kieto substrato zoobentoso / biologinių apaugų, judriosios epifaunos (rūšinė sudėtis, gausumas, biomasė) monitoringu. 2) Šiuo metu invazinių rūšių poveikio monitoringas nevykdomas, tačiau 2021-2022 metais, Lietuva vykdys studiją, kurios metu bus parengtas detalus NATURA 2000 tinklui priklausančių jūros rifų (1170) buveinių ir makrofitų monitoringo planas, atliktas monitoringas ir Baltijos jūros būklės ir poveikių vertinimas (įskaitant invazinės žuvų rūšies grundalo sukeltus rifų buveinių pokyčius).
1) Atsižvelgiant į tai, kad dėl intensyvios laivybos Klaipėdos uostas yra vienas iš jūros biologinės taršos šaltinių, invazinių rūšių tyrimus taip pat pasiūlyta įtraukti į Klaipėdos uosto, kaip ūkio subjekto, 2021 – 2025 m. monitoringo programą ir papildyti kieto substrato zoobentoso / biologinių apaugų, judriosios epifaunos (rūšinė sudėtis, gausumas, biomasė) monitoringu. 2) Šiuo metu invazinių rūšių poveikio monitoringas nevykdomas, tačiau 2021-2022 metais, Lietuva vykdys studiją, kurios metu bus parengtas detalus NATURA 2000 tinklui priklausančių jūros rifų (1170) buveinių ir makrofitų monitoringo planas, atliktas monitoringas ir Baltijos jūros būklės ir poveikių vertinimas (įskaitant invazinės žuvų rūšies grundalo sukeltus rifų buveinių pokyčius).
1) Atsižvelgiant į tai, kad dėl intensyvios laivybos Klaipėdos uostas yra vienas iš jūros biologinės taršos šaltinių, invazinių rūšių tyrimus taip pat pasiūlyta įtraukti į Klaipėdos uosto, kaip ūkio subjekto, 2021 – 2025 m. monitoringo programą ir papildyti kieto substrato zoobentoso / biologinių apaugų, judriosios epifaunos (rūšinė sudėtis, gausumas, biomasė) monitoringu. 2) Šiuo metu invazinių rūšių poveikio monitoringas nevykdomas, tačiau 2021-2022 metais, Lietuva vykdys studiją, kurios metu bus parengtas detalus NATURA 2000 tinklui priklausančių jūros rifų (1170) buveinių ir makrofitų monitoringo planas, atliktas monitoringas ir Baltijos jūros būklės ir poveikių vertinimas (įskaitant invazinės žuvų rūšies grundalo sukeltus rifų buveinių pokyčius).
Related targets
 • 4
 • 4
 • 4
Coverage of targets
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Adequate monitoring will be in place by 2024
Related measures
Coverage of measures
Related monitoring programmes
 • BALLT-D02_NIS
 • BALLT-D02_NIS
 • BALLT-D02_NIS
Programme code
BALLT-D02_NIS
BALLT-D02_NIS
BALLT-D02_NIS
Programme name
BALLT-D02_NIS
BALLT-D02_NIS
BALLT-D02_NIS
Update type
Same programme as in 2014
Same programme as in 2014
Same programme as in 2014
Old programme codes
Programme description
Invazinės rūšys Lietuvos jūriniame rajone stebimos įgyvendinant Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 m. programos atskiras dalis: fitoplanktono, zooplanktono, zoobentoso ir žuvų rodikliams tirti. Lietuvos jūros rajone fitoplanktono tyrimai vykdomi 1-7 kartus per metus; zooplanktono – 1-2 kartus per metus; zoobentoso – 1 kartą per metus; žuvų – 1 kartą per metus. Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Kasmet teikiami ICES.
Invazinės rūšys Lietuvos jūriniame rajone stebimos įgyvendinant Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 m. programos atskiras dalis: fitoplanktono, zooplanktono, zoobentoso ir žuvų rodikliams tirti. Lietuvos jūros rajone fitoplanktono tyrimai vykdomi 1-7 kartus per metus; zooplanktono – 1-2 kartus per metus; zoobentoso – 1 kartą per metus; žuvų – 1 kartą per metus. Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Kasmet teikiami ICES.
Invazinės rūšys Lietuvos jūriniame rajone stebimos įgyvendinant Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 m. programos atskiras dalis: fitoplanktono, zooplanktono, zoobentoso ir žuvų rodikliams tirti. Lietuvos jūros rajone fitoplanktono tyrimai vykdomi 1-7 kartus per metus; zooplanktono – 1-2 kartus per metus; zoobentoso – 1 kartą per metus; žuvų – 1 kartą per metus. Duomenys kaupiami Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Kasmet teikiami ICES.
Monitoring purpose
 • Environmental state and impacts
 • Pressures in the marine environment
 • Environmental state and impacts
 • Pressures in the marine environment
 • Environmental state and impacts
 • Pressures in the marine environment
Other policies and conventions
 • HELCOM Monitoring programmes
 • IMO-BWM
 • Water Framework Directive
 • HELCOM Monitoring programmes
 • IMO-BWM
 • Water Framework Directive
 • HELCOM Monitoring programmes
 • IMO-BWM
 • Water Framework Directive
Regional cooperation - coordinating body
Regional cooperation - countries involved
Regional cooperation - implementation level
Monitoring details
Features
Newly introduced non-indigenous species
Established non-indigenous species
Adverse effects on species or habitats
Newly introduced non-indigenous species
Established non-indigenous species
Adverse effects on species or habitats
Newly introduced non-indigenous species
Established non-indigenous species
Adverse effects on species or habitats
Newly introduced non-indigenous species
Established non-indigenous species
Adverse effects on species or habitats
Elements
 • Not Applicable
 • Neogobius melanostomus
 • Neogobius melanostomus
GES criteria
D2C1
D2C2
D2C3
Parameters
 • Presence
 • Abundance (number of individuals)
 • Extent
Parameter Other
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
Temporal scope (start date - end date)
1980-9999
1980-9999
1980-9999
Monitoring frequency
Other
Other
Other
Monitoring type
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
 • In-situ sampling coastal
 • In-situ sampling offshore
Monitoring method
 • HELCOM Manual for monitoring in COMBINE programme
 • HELCOM Manual for monitoring in COMBINE programme
 • HELCOM Manual for monitoring in COMBINE programme
Monitoring method other
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual)
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual)
Monitoring is carried out according to the HELCOM guidelines (see HELCOM Monitoring Manual: http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual)
Quality control
Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijų darbe atliekamų tyrimų kokybė užtikrinama laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų. Duomenų kokybei užtikrinti daromi palyginamieji tyrimai, duomenys lyginami su daugiametėmis tendencijomis, ieškomos išskirtys. Invazinių rūšių ir jų poveikio tyrimai vykdomi Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute (http://apc.ku.lt/en/).
Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijų darbe atliekamų tyrimų kokybė užtikrinama laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų. Duomenų kokybei užtikrinti daromi palyginamieji tyrimai, duomenys lyginami su daugiametėmis tendencijomis, ieškomos išskirtys. Invazinių rūšių ir jų poveikio tyrimai vykdomi Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute (http://apc.ku.lt/en/).
Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijų darbe atliekamų tyrimų kokybė užtikrinama laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų. Duomenų kokybei užtikrinti daromi palyginamieji tyrimai, duomenys lyginami su daugiametėmis tendencijomis, ieškomos išskirtys. Invazinių rūšių ir jų poveikio tyrimai vykdomi Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute (http://apc.ku.lt/en/).
Data management
Duomenys, surinkti Valtybinės aplinkos monitoring programos rėmuose, kaupiami Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Naudojami vertinant jūros aplinkos būklę pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą, Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, stebint daugiametes tendencijas. Kasmet teikiami ICES. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt). Invazinių rūšių ir jų poveikio tyrimai vykdomi Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute (http://apc.ku.lt/en/).
Duomenys, surinkti Valtybinės aplinkos monitoring programos rėmuose, kaupiami Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Naudojami vertinant jūros aplinkos būklę pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą, Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, stebint daugiametes tendencijas. Kasmet teikiami ICES. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt). Invazinių rūšių ir jų poveikio tyrimai vykdomi Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute (http://apc.ku.lt/en/).
Duomenys, surinkti Valtybinės aplinkos monitoring programos rėmuose, kaupiami Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėje. Naudojami vertinant jūros aplinkos būklę pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą, Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, stebint daugiametes tendencijas. Kasmet teikiami ICES. Pagal prašymus teikiami visuomenei, juridiniams asmenims (prašymai siunčiami Aplinkos apsaugos agentūrai (www.gamta.lt) elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt). Invazinių rūšių ir jų poveikio tyrimai vykdomi Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute (http://apc.ku.lt/en/).
Data access
Related indicator/name
Contact
References