Member State report / Art13 / 2022 / D6 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 13 Programme of measures (and Art. 17 updates)
Report due 2022-10-15
GES Descriptor D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental protection agency
Report date 2023-06-12
Report access 363

Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-MS-01
RegionSubregion
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Measure code
BALLT-M012-T5PR1
BALLT-M018-T6PR4
BALLT-M031-T5PR6-N
BALLT-M027-T7PR5-A
BALLT-M014-T5PR3
BALLT-M021-T5PR3-N
BALLT-M025-T5PR4-N
Measure old code
BALLT-M012-T5PR1
BALLT-M018-T6PR4
BALLT-M013-T5PR2
BALLT-M027-T7PR5
BALLT-M014-T5PR3
Measure name
Papildyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektą papildant nuostatomis, kad būtų įvertintas planuojamos ūkinės veiklos poveikis jūros geros aplinkos būklės savybėms
Improve the authorisation system for fishing in the Baltic Sea by ensuring that fishers receive full and up-to-date information on the specific area for which the fishing authorisation is issued.
Vykdyti „Natura 2000“ tinklui priklausančių rifų (1170) buveinių monitoringą Baltijos jūroje pagal Valstybinės aplinkos monitoringo programos reikalavimus
Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ patvirtinimo“ siekiant sumažinti šalinamo grunto poveikį jūros aplinkai, atnaujinti grunto tvarkymo ir klasifikavimo procedūras numatant grunto tikslingo panaudojimo galimybes (atkuriant paplūdimius, žemės ūkyje, statybos darbuose), numatyti papildomas alternatyvas IV užterštumo klasės grunto tvarkymui, atnaujinti reikalavimus grunto savybių privalomiesiems cheminiams tyrimams
Atsižvelgiant į žvejybinių dugno tralavimų poveikį jūros dugno vientisumui įvertinti dugno bendrijų atsistatymo laiką ir pateikti rekomendacijas bentoso kokybės indekso taikymui Lietuvos akvatorijoje
Parengti saugomų teritorijų apsaugos tikslus buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms ir suderinti su apsaugos priemonėmis
Atsižvelgiant į vyraujančių dugno buveinių tipų pasiskirstymą Lietuvos jūros rajone, papildyti planuojamus makrozoobentoso tyrimus Valstybinėje aplinkos monitoringo programoje
Measure description
Atlikti NATURA 2000 tinklui priklausančių jūros rifų (1170) buveinių Baltijos jūroje tyrimus ir būklės vertinimą priekrantėje, Sambijos ir Klaipėdos – Ventspilio plynaukštės biosferos poligonų ribose.
Peržiūrėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ patvirtinimo“ ir jame naudojamas sąvokas (įtraukiant grunto tikslingo panaudojimo arba kito tvarkymo sąvoką, pvz. iškasto grunto panaudojimas statybos tikslams, žemės ūkio ar pramonės poreikiams, aplinkos būklės pagerinimui), atnaujinti reikalavimus grunto savybių privalomiesiems cheminiams tyrimams (numatant galimas išimtis, esant pakankamam kiekiui mokslinės informacijos, pagrindžiančios planuojamo kasti grunto kokybę, ypatingai TBA, PAA ir PCB atžvilgiu), atnaujinti grunto tvarkymo ir klasifikavimo procedūras, numatant grunto tikslingo panaudojimo galimybes – paplūdimių atkūrime, žemės ūkyje, statybos darbuose (šiems darbams skirto grunto panaudojimas reglamentuojamas šiuo ir kitais teisės aktais), taip pat numatant papildomas alternatyvas IV užterštumo klasės grunto tvarkymui. Svarstyti galimybę į taisykles įtraukti teršiančių medžiagų koncentracijų normavimo/perskaičiavimo (pvz. pagal smulkiųjų frakcijų kiekį ir/arba pagal organinės medžiagos kiekį nuosėdose) procedūras bei grunto toksiškumo tyrimus, siekiant įvertinti teršalų keliamus pavojus aplinkai. Šis pasiūlymas labiau susijęs su praktiniais/ekonominiais grunto savybių tyrimų reikalingumo aspektais. Pagal HELCOM pateiktas rekomendacijas privalomo gruntų savybių tyrimo nereikia, kai tenkinama viena iš šių sąlygų: I) kai kasamo grunto kiekis neviršija 10000 m3 per metus, kasimo darbų apimtys retos arba vienkartinės ir yra sukaupta pakankamai informacijos, pagrindžiančios planuojamo kasti grunto kokybę; II - kai gruntas yra sudarytas iš smėlio (nuo itin stambaus iki vidutinio), žvirgždo, gargždo ar riedulių; III - kai gruntas yra susiformavęs ankstesniais geologiniais laikotarpiais ir neperklostytas dabartinių sedimentacinių procesų (morenos pagrindas, kurį nukasinėja atliekant kapitalinio gilinimo darbus). Vis tik svarbiausias šios siūlomos priemonės aspektas: suteikti daugiau galimybių tikslingam/naudingam grunto (ypatingai užteršto) panaudojimui, kad kuo mažiau jo būtų išvežama į jūrą.
Dabartiniai jūrinių saugomų teritorijų valdymo planai neturi konkrečių tikslų, nukreiptų į buveinių ar jos elementų apsaugą, įvertintų grėsmių bei galimų apsaugos priemonių. Šios priemonės įgyvendinimas sąlygotų tokių tikslų atsiradimą.
Update type
Measure same as in 2015 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure new in 2021 PoM
Measure new in 2021 PoM
Measure category
Category 1.b (non-WFD)
Category 2.a
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Policy conventions
Policy national
Responsible competent authority
Aplinkos ministerija
Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Responsible organisation
Aplinkos ministerija
Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Coordination level
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
Regional cooperation countries
CEA
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
CEA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CBA
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
CBA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
Financing
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas ir (arba) 2021-2027 m. ES lėšos
 • Valstybės biudžetas
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
Measure purpose
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Directly prevent further inputs of a pressure (e.g. by managing the source activity); Directly reduce existing levels of the pressure in the marine environment (e.g. removal of litter or oil spill clean-up); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Pressures
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species (by commercial and recreational fishing and other activities)
 • Loss of, or change to, natural biological communities due to cultivation of animal or plant species
Relevant KTMs
 • Measures to reduce biological disturbances in the marine environment from the extraction of species including incidental non-target catches
 • Measures to reduce the introduction and spread of non-indigenous species in the marine environment and for their control
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
 • Measures to reduce physical loss of seabed habitats in the marine environment (beyond WFD coastal waters)
 • Measures to reduce contamination by hazardous substances (synthetic substances
 • MSFD27
 • Measures to reduce physical loss of seabed habitats in the marine environment (beyond WFD coastal waters)
 • Research
 • Measures to reduce other types of biological disturbance
 • Measures to reduce physical loss of seabed habitats in the marine environment (beyond WFD coastal waters)
Relevant targets
 • 1
 • 5
 • 6
 • 6
 • 5
 • 7
 • 1
 • 5
 • 5
 • 5
Related indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
GEScomponent
 • D6C3 Adverse effects from physical disturbance (6.1.2)
 • D1-B
 • D3
 • D6
 • D6
 • D6
 • D8
 • D6
 • D6
 • D6
Feature
 • Disturbance of species (e.g. where they breed, rest and feed) due to human presence
 • Benthic broad habitats
 • Benthic-feeding birds
 • Pelagic-feeding birds
 • PrevEnvAdvEffectsSppHab
 • Surface-feeding birds
 • Benthic broad habitats
 • Other benthic habitats
 • Pelagic broad habitats
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Contaminants - UPBT substances
 • Contaminants - non UPBT substances
 • Benthic broad habitats
 • Physical disturbance to seabed
 • Benthic broad habitats
 • Other benthic habitats
 • Pelagic broad habitats
 • Benthic broad habitats
 • Other benthic habitats
 • Pelagic broad habitats
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
Element
Temporal scope
2017
2018
2023-2027
2023-2027
2019-2021
2022-2027
2023-2027
Implementation status
Measure implemented
Measure implemented
Measure ongoing
Implementation started
Measure implemented
Implementation not started
Measure ongoing
Implementation delay
Implementation reason
Progress description
Reason description