Member State report / Art13 / 2022 / D8 / Lithuania / Baltic Sea

Report type Member State report to Commission
MSFD Article Art. 13 Programme of measures (and Art. 17 updates)
Report due 2022-10-15
GES Descriptor D8 Contaminants
Member State Lithuania
Region/subregion Baltic Sea
Reported by Environmental protection agency
Report date 2023-06-12
Report access 363

Marine reporting units
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-04
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-04
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
 • BAL-LT-AA-02
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-AA-03
 • BAL-LT-MS-01
RegionSubregion
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Baltic Sea
Measure code
BALLT-M023-T7PR1-A3
BALLT-M037-T7PR6-N
BALLT-M024-T7PR2-A
BALLT-M026-T7PR4-A
BALLT-M023-T7PR1-A
BALLT-M023-T7PR1-A2
BALLT-M025-T7PR3
BALLT-M028-T7PR6
BALLT-M029-T7PR7-A
BALLT-M036-T7PR3-N
BALLT-T3T7-N
BALLT-M027-T7PR5-A
BALLT-M030-T7PR8
Measure old code
BALLT-M023-T7PR1
BALLT-M024-T7PR2
BALLT-M026-T7PR4
BALLT-M023-T7PR1
BALLT-M023-T7PR1
BALLT-M025-T7PR3
BALLT-M028-T7PR6
BALLT-M029-T7PR7
BALLT-M027-T7PR5
BALLT-M030-T7PR8
Measure name
Atitinkamoms institucijoms priskirti nafta užterštų paukščių gelbėjimo funkcijas ir užtikrinti reikalingą infrastruktūrą gelbėjimo darbams atlikti
Įvertinti teršalų paplitimą  Klaipėdos uosto įmonių išleidžiamose nuotekose  į Klaipėdos sąsiaurį, numatyti priemones ir technologijas su nuotekomis patenkančių teršalų sumažinimui ar pašalinimui
Įvertinti poreikį ratifikuoti 2000 m. Protokolą dėl parengties, veiksmų ir bendradarbiavimo įvykus taršos pavojingomis ir kenksmingomis medžiagomis incidentams (OPRC/HNS 2000)
Įvertinti Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra (HNS konvencija) 2010 m. protokolo ratifikavimo poreikį ir poveikį suinteresuotoms šalims, prireikus inicijuoti šio protokolo ratifikavimą (dėl šio protokolo 1996 m. HNS konvencija neįsigalios)
Atnaujinti Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų planą ir rizikų vertinimą
Peržiūrėti taršos incidentų valdymo sistemos reglamentavimą, prireikus jį tobulinti
Draft and submit to the Government laws amending the Code of Administrative Offences and the Law on Environmental Protection laying down dissuasive sanctions for individuals for non-compliance with the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) and national requirements on sulphur content of marine fuels
Stiprinti informacijos sklaidą įvairiomis šiuolaikinėmis priemonėmis apie pavojingus teršalus, jų poveikį aplinkai ir žmogui bei „palankų“ aplinkai jų sutvarkymo būdą
Sukurti ir patvirtinti mėginių teršiančių medžiagų tyrimams paėmimo sraigstasparniu jūroje procedūras
Peržiūrėti Baltijos jūros rajono geros aplinkos būklės savybių nustatymo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-194 „Dėl Baltijos jūros rajono geros aplinkos būklės savybių nustatymo reikalavimų“ ir, prireikus, atnaujinti ribines vertes dugno nuosėdų užterštumui vertinti atsižvelgiant į regionui suderintas ribines vertes nuosėdoms, natūralų geocheminį taršos foną, smulkios dugno nuosėdų frakcijos ir organikos kiekio dugno nuosėdose pasiskirstymą
Prireikus pateikti Seimui Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos konvencijos pakeitimo III priedo „Taršos iš sausumos taršos šaltinių prevencijai taikomi kriterijai ir priemonės“ II dalį „Taršos iš žemės ūkio šaltinių prevencija“ siekiant ją ratifikuoti
Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ patvirtinimo“ siekiant sumažinti šalinamo grunto poveikį jūros aplinkai, atnaujinti grunto tvarkymo ir klasifikavimo procedūras numatant grunto tikslingo panaudojimo galimybes (atkuriant paplūdimius, žemės ūkyje, statybos darbuose), numatyti papildomas alternatyvas IV užterštumo klasės grunto tvarkymui, atnaujinti reikalavimus grunto savybių privalomiesiems cheminiams tyrimams
Dalyvauti vykdant Baltijos jūroje palaidoto cheminio ginklo galimo poveikio jūrinei aplinkai ir žmogui stebėjimus, tarptautinių organizacijų veikloje siekiant dalytis patirtimi ir informacija, vertinti galimo cheminio ginklo poveikio stebėjimų duomenis
Measure description
Atnaujinti teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų planą, tiksliai apibrėžiant teršimo incidentų likvidavimo procesą pakrantėse, integruojant į planą savivaldybių lokalinių teršimo incidentų likvidavimo planų nuostatus, aiškiai įvardinant atsakomybės, kas ir kaip gelbėtų nafta užterštus paukščius, priskiriant funkcijas atitinkamoms institucijoms ir užtikrinant jos reikalingą infrastruktūrą gelbėjimo darbams atlikti.
Įvertinti teršalų paplitimą  Klaipėdos uosto įmonių išleidžiamose nuotekose  į Klaipėdos sąsiaurį, numatyti priemones ir technologijas su nuotekomis patenkančių teršalų sumažinimui ar pašalinimui
Įvertinti nacionalinės reagavimo įvykus taršos pavojingomis ir kenksmingomis medžiagomis incidentams jūroje sistemos (reagavimo pajėgumų, daugiafunkcinio gelbėjimo ir taršos likvidavimo laivo, reikiamos įrangos) sukūrimo poreikį bei galimybes. Esant poreikiui ratifikuoti ir įgyvendinti 2000 m. protokolą dėl parengties, veiksmų ir bendradarbiavimo įvykus taršos pavojingomis ir kenksmingomis medžiagomis incidentams (OPRC/HNS 2000)
Įvertinti Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra (HNS konvencija) 2010 m. protokolo ratifikavimo poreikį ir poveikį suinteresuotoms šalims, prireikus inicijuoti šio protokolo ratifikavimą (dėl šio protokolo 1996 m. HNS konvencija neįsigalios)
Atnaujinti teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų planą, tiksliai apibrėžiant teršimo incidentų likvidavimo procesą pakrantėse, integruojant į planą savivaldybių lokalinių teršimo incidentų likvidavimo planų nuostatus, aiškiai įvardinant atsakomybės, kas ir kaip gelbėtų nafta užterštus paukščius, priskiriant funkcijas atitinkamoms institucijoms ir užtikrinant jos reikalingą infrastruktūrą gelbėjimo darbams atlikti.
Atsižvelgiant į HELCOM rekomendacijos 12/8 „Dėl periodinio Baltijos jūros rajono stebėjimo iš oro“ nuostatus, stebėjimų iš oro procedūrose būtina numatyti taršos mėginių paėmimo galimybes sraigtasparnio ar bepiločio orlaivo pagalba.
Peržiūrėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. D1-194 “Dėl Lietuvos Respublikos jūros rajono geros aplinkos būklės savybių patvirtinimo” ir, prireikus, atnaujinti nustatytas ribines vertes dugno nuosėdų užterštumo vertinimui atsižvelgiant į regiono lygiu suderintas ribines vertes nuosėdoms, natūralų geocheminį taršos foną, smulkios dugno nuosėdų frakcijos ir organikos kiekio dugno nuosėdose pasiskirstymą
Prireikus pateikti Seimui Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos konvencijos pakeitimo III priedo „Taršos iš sausumos taršos šaltinių prevencijai taikomi kriterijai ir priemonės“ II dalį „Taršos iš žemės ūkio šaltinių prevencija“ siekiant ją ratifikuoti
Peržiūrėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ patvirtinimo“ ir jame naudojamas sąvokas (įtraukiant grunto tikslingo panaudojimo arba kito tvarkymo sąvoką, pvz. iškasto grunto panaudojimas statybos tikslams, žemės ūkio ar pramonės poreikiams, aplinkos būklės pagerinimui), atnaujinti reikalavimus grunto savybių privalomiesiems cheminiams tyrimams (numatant galimas išimtis, esant pakankamam kiekiui mokslinės informacijos, pagrindžiančios planuojamo kasti grunto kokybę, ypatingai TBA, PAA ir PCB atžvilgiu), atnaujinti grunto tvarkymo ir klasifikavimo procedūras, numatant grunto tikslingo panaudojimo galimybes – paplūdimių atkūrime, žemės ūkyje, statybos darbuose (šiems darbams skirto grunto panaudojimas reglamentuojamas šiuo ir kitais teisės aktais), taip pat numatant papildomas alternatyvas IV užterštumo klasės grunto tvarkymui. Svarstyti galimybę į taisykles įtraukti teršiančių medžiagų koncentracijų normavimo/perskaičiavimo (pvz. pagal smulkiųjų frakcijų kiekį ir/arba pagal organinės medžiagos kiekį nuosėdose) procedūras bei grunto toksiškumo tyrimus, siekiant įvertinti teršalų keliamus pavojus aplinkai. Šis pasiūlymas labiau susijęs su praktiniais/ekonominiais grunto savybių tyrimų reikalingumo aspektais. Pagal HELCOM pateiktas rekomendacijas privalomo gruntų savybių tyrimo nereikia, kai tenkinama viena iš šių sąlygų: I) kai kasamo grunto kiekis neviršija 10000 m3 per metus, kasimo darbų apimtys retos arba vienkartinės ir yra sukaupta pakankamai informacijos, pagrindžiančios planuojamo kasti grunto kokybę; II - kai gruntas yra sudarytas iš smėlio (nuo itin stambaus iki vidutinio), žvirgždo, gargždo ar riedulių; III - kai gruntas yra susiformavęs ankstesniais geologiniais laikotarpiais ir neperklostytas dabartinių sedimentacinių procesų (morenos pagrindas, kurį nukasinėja atliekant kapitalinio gilinimo darbus). Vis tik svarbiausias šios siūlomos priemonės aspektas: suteikti daugiau galimybių tikslingam/naudingam grunto (ypatingai užteršto) panaudojimui, kad kuo mažiau jo būtų išvežama į jūrą.
Vykdyti Baltijos jūroje palaidoto cheminio ginklo galimo poveikio jūrinei aplinkai ir žmogui stebėjimus, dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, siekiant dalintis patirtimi bei informacija, tinkamai vertinti stebėjimų duomenis dėl galimo cheminio ginklo poveikio, imtis koordinuotų veiksmų Baltijos jūros regione šiai problemai spręsti.
Update type
Measure modified since 2015 PoM
Measure new in 2021 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure new in 2021 PoM
Measure new in 2021 PoM
Measure modified since 2015 PoM
Measure same as in 2015 PoM
Measure category
Category 1.b (non-WFD)
Category 2.a
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 2.a
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Category 1.b (WFD)
Category 1.b (WFD)
Category 1.b (non-WFD)
Policy conventions
Policy national
Responsible competent authority
Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos jūrų muziejus
Aplinkos apsaugos agentūra, AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, savivaldybės
Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos jūrų muziejus, AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, savivaldybės
Aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos departamentas prie Alinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Responsible organisation
Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos jūrų muziejus
Aplinkos apsaugos agentūra, AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, savivaldybės
Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos jūrų muziejus, AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, savivaldybės
Aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos departamentas prie Alinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
Coordination level
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • National
 • Bilateral
Regional cooperation countries
CEA
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
CEA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CBA
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
CBA reference
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
CEA and CBA for all measures from the page 115, https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/JSPD%20galutin%C4%97%20ataskaita_2022-04-19.pdf
Financing
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas ir(arba) 2021-2027 m. ES lėšos
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
 • Europos regioninės plėtros fondas
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas ir(arba) 2021-2027 m. ES lėšos
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas
 • Valstybės biudžetas ir(arba) 2021-2027 m. ES lėšos
Spatial scope
 • Coastal waters (WFD)
 • Terrestrial part of MS
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Terrestrial part of MS
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Terrestrial part of MS
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Terrestrial part of MS
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • EEZ (or similar)
 • Terrestrial part of MS
 • Territorial waters
 • Transitional waters (WFD)
 • Coastal waters (WFD)
 • Territorial waters
 • EEZ (or similar)
 • Territorial waters
Measure purpose
Directly prevent further inputs of a pressure (e.g. by managing the source activity); Directly reduce existing levels of the pressure in the marine environment (e.g. removal of litter or oil spill clean-up); Directly restores a species or habitat(s)
Directly prevent further inputs of a pressure (e.g. by managing the source activity); Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Directly reduce existing levels of the pressure in the marine environment (e.g. removal of litter or oil spill clean-up); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Directly reduce existing levels of the pressure in the marine environment (e.g. removal of litter or oil spill clean-up); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Directly prevent further inputs of a pressure (e.g. by managing the source activity); Directly reduce existing levels of the pressure in the marine environment (e.g. removal of litter or oil spill clean-up); Directly restores a species or habitat(s)
Directly prevent further inputs of a pressure (e.g. by managing the source activity); Directly reduce existing levels of the pressure in the marine environment (e.g. removal of litter or oil spill clean-up); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Directly reduce existing levels of the pressure in the marine environment (e.g. removal of litter or oil spill clean-up)
Assess effectiveness of the measures (through assessing changes in state/impact/pressure in the marine environment); Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys)
Directly prevent further inputs of a pressure (e.g. by managing the source activity)
Directly prevent further inputs of a pressure (e.g. by managing the source activity); Directly reduce existing levels of the pressure in the marine environment (e.g. removal of litter or oil spill clean-up); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Improve knowledge base (e.g. by research or one-off surveys); Indirectly prevent further inputs of a pressure (e.g. by governance mechanisms, financial incentives, awareness campaigns)
Pressures
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
 • Input of nutrients - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition
 • Input of organic matter - diffuse sources and point sources
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
 • Input of nutrients - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition
 • Input of organic matter - diffuse sources and point sources
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
 • Input of other substances (e.g. synthetic substances, non-synthetic substances, radionuclides) - diffuse sources, point sources, atmospheric deposition, acute events
Relevant KTMs
 • Measures to reduce sea-based accidental pollution
 • Construction or upgrades of wastewater treatment plants
 • Research
 • Measures to reduce contamination by hazardous substances (synthetic substances
 • Measures to reduce sea-based accidental pollution
 • Measures to reduce contamination by hazardous substances (synthetic substances
 • Measures to reduce sea-based accidental pollution
 • Measures to reduce contamination by hazardous substances (synthetic substances
 • Measures to reduce sea-based accidental pollution
 • Measures to reduce contamination by hazardous substances (synthetic substances
 • Measures to reduce sea-based accidental pollution
 • Measures to reduce contamination by hazardous substances (synthetic substances
 • Measures for the phasing-out of emissions
 • Measures to reduce contamination by hazardous substances (synthetic substances
 • Measures to reduce sea-based accidental pollution
 • Measures to reduce contamination by hazardous substances (synthetic substances
 • Reduce nutrient pollution from agriculture
 • Reduce pesticides pollution from agriculture.
 • Measures to reduce contamination by hazardous substances (synthetic substances
 • Measures to reduce sea-based accidental pollution
 • Research
Relevant targets
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
Related indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
 • No indicator
GEScomponent
 • D8
 • D5
 • D8
 • D8
 • D8
 • D8
 • D8
 • D8
 • D9
 • D8
 • D8
 • D8
 • D5
 • D8
 • D6
 • D8
 • D8
Feature
 • Acute pollution events
 • Waste treatment and disposal
 • Acute pollution events
 • Contaminants - UPBT substances
 • Contaminants - non UPBT substances
 • Acute pollution events
 • Contaminants - UPBT substances
 • Contaminants - non UPBT substances
 • Acute pollution events
 • Transport - shipping
 • Acute pollution events
 • Transport - shipping
 • Contaminants - non UPBT substances
 • Transport - air
 • Transport - shipping
 • Contaminants - UPBT substances
 • Contaminants - in seafood
 • Contaminants - non UPBT substances
 • Acute pollution events
 • Contaminants - UPBT substances
 • Contaminants - non UPBT substances
 • Contaminants - UPBT substances
 • Contaminants - non UPBT substances
 • Contaminants - UPBT substances
 • Contaminants - non UPBT substances
 • Eutrophication
 • Contaminants - UPBT substances
 • Contaminants - non UPBT substances
 • Acute pollution events
 • Contaminants - non UPBT substances
 • PrevEnvAdvEffectsSppHab
Element
Temporal scope
2023-2024
2023-2027
2023-2027
2023-2027
2023-2027
2023-2027
2018
2023-2027
2023-2027
2025-2026
2023-2027
2023-2027
Implementation status
Implementation not started
Implementation started
Implementation not started
Implementation not started
Implementation not started
Implementation not started
Measure implemented
Measure ongoing
Implementation not started
Implementation not started
Implementation not started
Implementation started
Measure ongoing
Implementation delay
Implementation reason
Progress description
Reason description