National overview: Netherlands

Who is responsible for MSFD implementation?

MSFD Article Art. 7 Competent authorities
Report date 2018-07-09
Access reports View all reports
CA code (EU, national)
NL_MINIW
NL_MINLNV
NL_MINDEF
NL_KUSTWACHT
Acronym, Name (national)
IenW: Ministry of Infrastructure and Water Management (Minister van Infrastructuur en Waterstaat)
LNV: Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
Defensie: Ministry of Defense (Minister van Defensie)
Kustwacht: Netherlands Coastguard (Nederlandse Kustwacht)
Address
Postbus 20901, The Hague/Den Haag, Nederland, 2500 EX
Postbus 20401, The Hague/Den Haag, Nederland, 2500 EK
Postbus 20701, The Hague/Den Haag, Nederland, 2500 ES
Postbus 10000, Den Helder/Den Helder, Nederland, 1780 CA
URL
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/def
http://www.kustwacht.nl
Legal status
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is bevoegd gezag voor beheer van de Rijkswateren op basis van de Waterwet. Daarbij heeft de Minister van IenW specifieke bevoegdheden gekregen op basis van het Waterbesluit met betrekking tot de implementatie van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM).
De Minister van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit (LNV) is op grond van de Waterwet mede verantwoordelijk voor het opstellen van het Nationaal Waterplan, en daarmee ook voor de onderdelen van de mariene strategie die hierin worden opgenomen.
De Minister van Defensie is bevoegd tot het uitvoeren van militaire taken op zee. Daarnaast is de Minister van Defensie beheerder van de kustwacht.
Het Besluit instelling Kustwacht bepaalt dat de Nederlandse Kustwacht een zelfstandige civiele organisatie is met toezichts- en handhavingstaken.
Responsibilities
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het implementatietraject voor de KRM en voor het opstellen van de mariene strategie. De Minister van IenW is mede bevoegd tot het vaststellen van het Nationaal Waterplan en stelt ook het beheerplan voor de rijkswateren (BPRW) vast (hieronder valt ook het raadplegen van organisaties en burgers op grond van artikel 4.3, eerste lid, onderdeel c, en 4.4 van het Waterbesluit). Onderdelen van de mariene strategie worden opgenomen in deze plannen, waaronder bijvoorbeeld de beheersmaatregelen uit het programma van maatregelen in het BPRW (zie art. 4.16 van het Waterbesluit). Daarnaast is de Minister van IenW coördinerend beheerder van de Noordzee, en daarmee verantwoordelijk voor de coördinatie van maatregelen en monitoring in het kader van de mariene strategie. Daarbij is de Minister van IenW zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen (waaronder vergunningverlening) en monitoring voor beleidsonderwerpen en wetgeving (op het gebied van scheepvaart en zandwinning en –suppletie) die onder haar gezag vallen.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van maatregelen gericht op natuur, landbouw, visserij, onder andere voortvloeiend uit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Uit dien hoofde is de Minister van LNV mede verantwoordelijk voor het opstellen van het Nationaal Waterplan en de onderdelen van de mariene strategie die hierin moeten worden opgenomen.
De Minister van Defensie dient ernaar te streven dat zijn taken worden uitgevoerd op een wijze die verenigbaar is met de mariene strategie en het realiseren van een Goede Milieu Toestand. Daarnaast moet de Minister van Defensie toezien op het naar behoren uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden van de kustwacht.
De taken van de Nederlandse kustwacht zijn Dienstverlening: a. nood-, spoed- en veiligheidsverkeer; b. opsporing en redding; c. rampen- en incidentenbestrijding; d. maritieme hulpverlening; e. verkeersdiensttaken; f. vaarwegmarkering; g. zeeverkeersonderzoek. Handhaving in het kader van: a. de algemene politietaak; b. het douanetoezicht; c. de grensbewaking; d. de wetgeving met betrekking tot milieu, visserij, mijnbouw, en scheepvaart.
Reference
http://wetten.overheid.nl/
http://wetten.overheid.nl/
http://wetten.overheid.nl/
http://wetten.overheid.nl/
Membership
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is coördinerend orgaan voor het opstellen van de mariene strategie en het Nationaal Waterplan met onderdelen van deze mariene strategie. Hierbij wordt in een interdepartementaal samengesteld kernteam gewerkt aan de verschillende onderdelen van de mariene strategie. Alle stukken en bepalende besluiten worden voorbereid in dit team, vervolgens beoordeeld en overeen gekomen door het Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON), en ten slotte door de Minister van IenW, mede namens de Minister van LNV voorgelegd in de Ministerraad waarin alle departementen vertegenwoordigd zijn.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) participeert met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Defensie in het implementatietraject voor de KRM en neemt eigen verantwoordelijkheid op de onderdelen waarvoor de Minister van LNV bevoegd gezag is.
De Minister van Defensie participeert met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het implementatietraject voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en neemt eigen verantwoordelijkheid op de onderdelen waarvoor de Minister van Defensie bevoegd gezag is.
n.v.t.
Regional coordination
Nederland is verdragpartij bij OSPAR (Trb. 1993, 16). De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de samenwerking en afstemming in regionaal OSPAR-verband. Hiervoor bestaan onder OSPAR verschillende werkvormen waar Nederland in participeert. Een overzicht van deze werkvormen is te vinden op www.ospar.org. OSPAR is de enige regionale conventie die zich specifiek voor de Noordzee richt op de implementatie van de KRM. Daarnaast is er nog een aantal conventies en koepelorganisaties waaraan Nederland deelneemt die indirect invloed hebben op de invulling en uitvoering van de KRM. Het gaat dan bijvoorbeeld om IMO, UNCLOS en de BONN Agreement.
Nederland is verdragpartij bij OSPAR (Trb. 1993, 16). Onder OSPAR bestaan verschillende werkvormen waar Nederland in participeert. Een overzicht van deze werkvormen is te vinden op www.ospar.org. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is in deze werkvormen vertegenwoordigd. De vertegenwoordigers van de Minister van LNV nemen deel in internationale overlegvormen gericht op aan de KRM grenzende beleidsvelden, zoals visserij (NEAFC, RFAC, FAO) en biodiverseit (CBD, Ascobans).
n.v.t.
n.v.t.

Where is the MSFD implemented?

MSFD Article Art. 3(1) Marine waters
Report date 2018-10-01
Access reports View all reports
Member state marine waters
The Dutch Marine Strategy relates to the Dutch part of the North Sea. This coverage comprises the water, the seabed and the subsoil seaward of the base line from where the width of the territorial sea is measured. The outer limit of the coverage is defined by the international boundaries of the Dutch Continental Shelf (also the boundary of the Exclusive Economic Zone (EEZ)). The Oosterschelde, the Westerschelde and the Wadden Sea are beyond the coverage of the Marine Strategy; although these areas clearly do relate to the North Sea they are already fully protected under the Birds Directive and the Habitats Directive (together the BHD) and are, as such, designated Natura 2000 areas. They are also governed by the Water Framework Directive (WFD). This safeguards the ecological protection of these areas.
-

Areas for MSFD reporting

MSFD Article Art. 4/2017 Decision: Marine regions, subregions, and subdivisions
Report date 2018-10-01
Access reports View all reports
Region / subregion description
No regional or subregional boundary occurs within the NL marine waters
Subdivisions
No formal sub-divisions have been defined
MRUs description (AreaType)
Several Assessment Areas have been defined.
MRUs
Region or subregion Member state Area type Marine Reporting Unit MRU Name Art. 8-9-10 (2012) Art. 11 (2014) Art. 13-14 (2016) Art. 17 (8-9-10) (2018) Art. 18 (2019) Art. 17 (11) (2020)
ANS NL AA_AssessmentArea ANS-NL-CW-1
Dutch WFD Coastal Waters together
Used Used
ANS NL AA_AssessmentArea ANS-NL-CWTeW-1
Dutch Territorial and WFD Coastal Waters together
Used Used
ANS NL MS_MarineWatersPartRegionSubregion ANS-NL-MS-1
Continental Shelf from Baseline (0 mil)
Used Used Used Used
ANS NL AA_AssessmentArea ANS-NL-MS-2
Dutch Continental Shelf from Territorial Waters (12 mile)
Used
ANS NL SD_Subdivision L1.2
OSPAR Greater North Sea
Used Used
ANS NL SD_Subdivision L2.2.5
OSPAR Southern Northsea
Used Used

Regional cooperation

MSFD Article Art. 5(2) and Art. 6 Regional cooperation
Report date 2018-10-01
Access reports View all reports
Region/ subregion
ANS
Art. 8 countries involved
PT, SE, LU, BE, FI, UK, DK, NL, , DE, FR, IS, , CH, NO, ES, IE
Art. 8 nature of coordination
1. There has been a high level of information sharing and joint assessment in the North-East Atlantic through the work of the OSPAR Commission. 2. The OSPAR Intermediate Assessment (IA) 2017 provides a basis for coordination of national assessments across the North-East Atlantic. OSPAR Contracting Parties (CP’s) that are also EU Member States have the opportunity to use the information presented in the IA 2017 for their update in 2018 to the EU on the initial assessment (2012) for the MSFD. However, it should be noted that at this point in time, OSPAR IA 2017 indicator assessment values are not necessarily equivalent to EU MSFD criteria threshold values. 3. The IA 2017 is a summary of the current understanding and knowledge supporting the implementation of the OSPAR Thematic Strategies. It is a compilation of 47 assessments that demonstrates the close cooperation and coordination between OSPAR CP’s, as well as with other regional organisations. 4. The IA 2017 builds on assessment processes developed by OSPAR over many years and includes the assessment of recently developed new indicators e.g. in the field of biodiversity, marine litter and underwater noise. The EcApRHA project, co-financed by the EU DG Environment, has significantly contributed to the development of regional indicators for pelagic habitats, benthic habitats and food webs. 5. The IA 2017 presents new and developing aspects in the areas of socio-economics and ecosystem assessment of the OSPAR area. Both areas are of increasing relevance, but a common typology and methodology among OSPAR CP’s needs further development. The next OSPAR Quality Status Report (QSR) could capture such descriptions. 6. OSPAR has developed an assessment portal and a data and information portal, which will enable better collaboration and data exchange between CP’s and other organisations, and support the EU MSFD-reporting obligation. 7. There is still a lack of harmonized valuation methods and indicator assessment values for a number of indicators. Therefore the national Initial Assessments are not always comparable. However, so far no country has flagged major inconsistencies in the conclusions of neighbouring national initial assessments.
Art. 8 regional coherence
Partial
Art. 8 regional coherence problems
As the IA2017 lacks regionally agreed threshold values for some indicators, GES determinations and the integration of indicator assessment results, it does not always provide robust conclusions on the quality status of OSPAR waters. Therefore, EU Member States had to strike a balance between the need to nationally express the extent to which GES has been achieved, in order to meet MSFD requirements, and the degree to which the regionally coordinated IA2017 could be used in this process.
Art. 9 countries involved
PT, SE, LU, BE, FI, UK, DK, NL, , DE, FR, IS, , CH, NO, ES, IE
Art. 9 nature of coordination
1. There has been a moderate level of information sharing in the development of coherent good environmental status (GES) determinations at descriptor and criteria level through the OSPAR Commission. 2. OSPAR supports the cooperation between EU Member States towards coherent and measurable determinations of GES - where possible and appropriate - based on the best available knowledge. The ICG-MSFD will continue to identify opportunities for (sub)regionally coherent GES determinations and common GES determinations where appropriate inter alia on the basis of the agreed common indicators.. 3. In the process of updating the EU GES Commission Decision (2017/848/EU) OSPAR Contracting Parties have collaborated and jointly contributed to the process from the OSPAR perspective. 4. The current assessment values that have been proposed during development of the OSPAR indicators as part of IA 2017, remain exploratory, and may be revised in advance of any subsequent OSPAR assessment. Furthermore, such values are not systematically indicative of GES under the MSFD. 5. In 2017/2018. an analysis was conducted in order to assess the fit of the existing OSPAR indicators with the GES Commission Decision. Mismatches and gaps were identified regarding criteria, lists of elements, threshold values and integration / aggregation rules. Resources needed to develop the required solutions have been estimated. The OSPAR Commission agreed the priority is to address the Primary Criteria as described in the Commission Decision. From 2018 onwards OSPAR Committees will be working to address the requirements of the Commission Decision.
Art. 9 regional coherence
Partial
Art. 9 regional coherence problems
After the adoption of the GES Commission Decision there was no time left for joint work on GES determinations because member states were focusing efforts on national reporting. There is lack of scientific knowledge, consensus on methodologies and/or political support for setting coordinated, quantified threshold values and GES determinations.
Art. 10 countries involved
PT, SE, LU, BE, FI, UK, DK, NL, , DE, FR, IS, , CH, NO, ES, IE
Art. 10 nature of coordination
1. There has been a low level of information sharing on the development of coordinated environmental targets and indicators. 2. OSPAR aims to contribute to strengthening regional coordination in the implementation of the MSFD and to ensuring coherence with regard to the establishment of environmental targets. 3. In 2018/2019 ICG-MSFD will share information on national targets for five Descriptors, or parts of Descriptors (marine litter, mobile species, non-indigenous species, underwater noise and nutrients) and develop a way forward towards coherent environmental targets in the third cycle of the MSFD. 4. OSPAR strives towards more coordination between its North-East Atlantic Environment Strategy and environmental targets set for the implementation of the MSFD.
Art. 10 regional coherence
Incomplete
Art. 10 regional coherence problems
OSPAR aims to contribute to strengthening regional coordination of implementation of the MSFD and to ensuring coherence with regard to the establishment of environmental targets. However, the timing of a joint effort was not because CP’s that are EU Member States were focused on the update of the Commission Decision (2017/848/EU). After the adoption of the Commission Decision there was no time for setting joint ambitions because member states were focusing efforts on national reporting. There is lack of scientific knowledge, consensus on methodologies and/or political support for setting coordinated quantified and specific targets. Furthermore, each CP may have specific process to involve local stakeholders in environmental targets definition. It can be challenging to converge on common environmental targets that are endorsed both at a local, national and (sub)regional level.

Uses and human activities and their pressures on marine environment

Title Analysis of predominant pressures and impacts, including human activity (Art. 8(1)(b))
Access reports View reports
Uses and human activities (MSFD Annex III, Table 2b) Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Physical restructuring of rivers, coastline or seabed (water management) All activities related to physical restructuring of rivers, coastline or seabed
Canalisation and other watercourse modifications
Coastal defence and flood protection
Land claim
Offshore structures (other than for oil/gas/renewables)
Restructuring of seabed morphology, including dredging and depositing of materials
Extraction of non-living resources All activities related to extraction of non-living resources
Extraction of minerals (rock, metal ores, gravel, sand, shell)
 • Disturbance of species due to human presence
 • Physical disturbance to seabed
Extraction of oil and gas, including infrastructure
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
Extraction of salt
Extraction of water
Production of energy All activities related to production of energy
Transmission of electricity and communications (cables)
Non-renewable energy generation
Renewable energy generation (wind, wave and tidal power), including infrastructure
 • Disturbance of species due to human presence
 • Input of anthropogenic sound
Extraction of living resources All activities related to extraction of living resources
Fish and shellfish harvesting (professional, recreational)
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
Fish and shellfish processing
Hunting and collecting for other purposes
Marine plant harvesting
Cultivation of living resources Agriculture
All activities related to cultivation of living resources
Aquaculture - freshwater
Aquaculture - marine, including infrastructure
Forestry
Transport Transport - air
All activities related to transport
Transport infrastructure
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Disturbance of species due to human presence
 • Physical disturbance to seabed
 • Input of other substances
Transport - land
Transport - shipping
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
Urban and industrial uses All urban and industrial uses
Industrial uses
Urban uses
Waste treatment and disposal
Tourism and leisure Tourism and leisure activities
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Disturbance of species due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
All activities related to tourism and leisure
Tourism and leisure infrastructure
Security/defence Military operations (subject to Article 2(2))
Education and research Research, survey and educational activities

Pressures affecting environmental status

Title Assessments of current environental status and pressures and impacts (Art. 8(1)(a)(b))
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
 • Input or spread of non-indigenous species
D5 Eutrophication
 • Input of nutrients
 • Input of organic matter
D7 Hydrographical changes
 • Physical loss of the seabed
D8 Contaminants
 • Input of other substances
D9 Contaminants in seafood
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
D10 Litter
 • Input of litter
D11 Energy, incl. underwater noise
 • Input of anthropogenic sound
State-based descriptors D1 Birds
 • Disturbance of species due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of other substances
 • Input of litter
D1 Mammals
 • Disturbance of species due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
D1 Reptiles
D1 Fish
 • Disturbance of species due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Physical disturbance to seabed
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of anthropogenic sound
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
D1 Pelagic habitats
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Input of nutrients
 • Input of organic matter
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of nutrients
 • Input of organic matter
 • Input of other substances
D4 Food webs/D1 Ecosystems
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Input of nutrients

Current environmental status and extent to which GES is achieved (as reported in 2018)

Title Assessments of current environental status and pressures and impacts (Art. 8(1)(a)(b))
Access reports View reports
GES Descriptors Features Marine Reporting Unit GES extent achieved GES extent unit GES achieved
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
Newly-introduced non-indigenous species
ANS-NL-MS-1
1
Number of newly-introduced species
GES achieved by 2018
D5 Eutrophication
Eutrophication
ANS-NL-CW-1
0
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
ANS-NL-CWTeW-1
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
ANS-NL-MS-2
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
D7 Hydrographical changes
Benthic broad habitats
ANS-NL-MS-1
100
Proportion of area in good status
GES achieved by 2018
Hydrographical changes
ANS-NL-MS-1
100
Proportion of area in good status
GES achieved by 2018
D8 Contaminants
Acute pollution events
L1.2
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Contaminants - non UPBT substances
ANS-NL-CW-1
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - non UPBT substances
L2.2.5
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
ANS-NL-CW-1
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
L2.2.5
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Marine species
L2.2.5
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
D9 Contaminants in seafood
Contaminants - in seafood
L1.2
100
Proportion of substances in good status
GES achieved by 2018
D10 Litter
Litter in the environment
L1.2
Proportion of litter categories in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D11 Energy, incl. underwater noise
Impulsive sound in water
L1.2
Proportion of area in good status
Unknown
State-based descriptors D1 Birds
Benthic-feeding birds
L2.2.5
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Grazing birds
L2.2.5
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Pelagic-feeding birds
L1.2
Proportion of species in good status within species group
GES expected to be achieved by 2020
Pelagic-feeding birds
L2.2.5
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Surface-feeding birds
L1.2
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Surface-feeding birds
L2.2.5
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Wading birds
L2.2.5
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D1 Mammals
Small toothed cetaceans
L1.2
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Seals
L1.2
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D1 Reptiles
Not reported
D1 Fish
Demersal shelf fish
L1.2
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D1 Cephalopods
Not reported
D3 Commercial fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
L1.2
26
Proportion of populations in good status
GES expected to be achieved by 2020
D1 Pelagic habitats
Pelagic broad habitats
L1.2
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
Benthic broad habitats
ANS-NL-MS-1
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Other benthic habitats
ANS-NL-MS-1
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Other benthic habitats
L2.2.5
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Physical disturbance to seabed
L1.2
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Physical loss of the seabed
ANS-NL-MS-1
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D4 Food webs/D1 Ecosystems
Ecosystems, including food webs
L1.2
Proportion of area in good status
Unknown

Environmental targets to achieve GES

Title Environmental targets (Art. 10)
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
 • ANSNL-D2T1
D5 Eutrophication
 • ANSNL-D5T1
 • ANSNL-D5T2
 • ANSNL-D5T1
 • ANSNL-D5T2
D7 Hydrographical changes
 • ANSNL-D7T1
D8 Contaminants
 • ANSNL-D8T1
 • ANSNL-D8T2
 • ANSNL-D8T3
 • ANSNL-D8T4
 • ANSNL-D8T5
 • ANSNL-D8T6
D9 Contaminants in seafood
 • ANSNL-D9T1
D10 Litter
 • ANSNL-D10T1
D11 Energy, incl. underwater noise
 • ANSNL-D11T1
State-based descriptors D1 Birds
 • ANSNL-D1T1
 • ANSNL-D1T2
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D1T1
 • ANSNL-D1T2
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D1T1
 • ANSNL-D1T2
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D1T1
 • ANSNL-D1T2
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D1T1
 • ANSNL-D1T2
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T7
D1 Mammals
 • ANSNL-D1T1
 • ANSNL-D1T2
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D1T1
 • ANSNL-D1T2
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D1T1
 • ANSNL-D1T2
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D1T1
 • ANSNL-D1T2
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D1T1
 • ANSNL-D1T2
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D1T1
 • ANSNL-D1T2
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T7
D1 Reptiles
D1 Fish
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T5
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D3T1
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T5
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D3T1
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T5
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D3T1
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T5
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D3T1
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T5
 • ANSNL-D1T7
 • ANSNL-D3T1
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
 • ANSNL-D4T1
D1 Pelagic habitats
 • ANSNL-D6T4
 • ANSNL-D6T4
 • ANSNL-D6T4
 • ANSNL-D6T4
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D6T1
 • ANSNL-D6T3
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D6T1
 • ANSNL-D6T3
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D6T1
 • ANSNL-D6T2
 • ANSNL-D6T3
 • ANSNL-D6T4
 • ANSNL-D6T5
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D6T1
 • ANSNL-D6T3
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D6T1
 • ANSNL-D6T3
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D6T1
 • ANSNL-D6T3
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D6T1
 • ANSNL-D6T3
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D6T1
 • ANSNL-D6T3
D4 Food webs/D1 Ecosystems
 • ANSNL-D1T2
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T4
 • ANSNL-D1T5
 • ANSNL-D1T6
 • ANSNL-D3T1
 • ANSNL-D4T1
 • ANSNL-D6T1
 • ANSNL-D6T2
 • ANSNL-D6T5
 • ANSNL-D1T2
 • ANSNL-D1T3
 • ANSNL-D1T4
 • ANSNL-D1T5
 • ANSNL-D1T6
 • ANSNL-D3T1
 • ANSNL-D4T1
 • ANSNL-D6T1
 • ANSNL-D6T2
 • ANSNL-D6T5

Measures to meet environmental targets and to achieve GES

Title Programme of measures (Art. 13)
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
 • ANSNL-M006
 • ANSNL-M007
 • ANSNL-M038
 • ANSNL-M042
 • ANSNL-M043
 • ANSNL-M044
 • ANSNL-M045
D5 Eutrophication
 • ANSNL-M008
 • ANSNL-M009
 • ANSNL-M010
 • ANSNL-M038
 • ANSNL-M050
 • ANSNL-M051
 • ANSNL-M052
 • ANSNL-M008
 • ANSNL-M009
 • ANSNL-M010
 • ANSNL-M038
 • ANSNL-M050
 • ANSNL-M051
 • ANSNL-M052
D7 Hydrographical changes
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M011
D8 Contaminants
 • ANSNL-M012
 • ANSNL-M013
 • ANSNL-M014
 • ANSNL-M015
 • ANSNL-M016
 • ANSNL-M017
 • ANSNL-M018
 • ANSNL-M019
 • ANSNL-M020
 • ANSNL-M021
 • ANSNL-M022
 • ANSNL-M038
 • NotApplicable
D9 Contaminants in seafood
 • ANSNL-M023
D10 Litter
 • ANSNL-M024
 • ANSNL-M025
 • ANSNL-M026
 • ANSNL-M027
 • ANSNL-M028
 • ANSNL-M029
 • ANSNL-M030
 • ANSNL-M031
 • ANSNL-M032
 • ANSNL-M038
 • ANSNL-M053
 • ANSNL-M054
 • ANSNL-M055
 • ANSNL-M056
 • ANSNL-M057
 • ANSNL-M058
 • ANSNL-M062
 • ANSNL-M063
 • ANSNL-M064
 • ANSNL-M065
 • ANSNL-M066
 • ANSNL-M067
 • ANSNL-M068
 • ANSNL-M069
 • ANSNL-M070
 • ANSNL-M071
D11 Energy, incl. underwater noise
 • ANSNL-M034
 • ANSNL-M035
 • ANSNL-M036
 • ANSNL-M037
 • ANSNL-M038
State-based descriptors D1 Birds
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • NotApplicable
D1 Mammals
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • NotApplicable
D1 Reptiles
D1 Fish
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M039
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M046
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M039
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M046
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M039
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M046
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M039
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M046
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M039
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M046
 • NotApplicable
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
 • NotApplicable
D1 Pelagic habitats
 • NotApplicable
 • NotApplicable
 • NotApplicable
 • NotApplicable
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M061
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M061
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M061
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M061
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M061
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M061
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M061
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M061
D4 Food webs/D1 Ecosystems
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M039
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M041
 • ANSNL-M046
 • ANSNL-M061
 • NotApplicable
 • ANSNL-M001
 • ANSNL-M002
 • ANSNL-M003
 • ANSNL-M004
 • ANSNL-M005
 • ANSNL-M039
 • ANSNL-M040
 • ANSNL-M041
 • ANSNL-M046
 • ANSNL-M061
 • NotApplicable

Exceptions reported when targets or GES cannot be achieved

Title Exceptions (Art. 14)
Access reports View reports
GES Descriptors Action or inaction for which MS is not responsible (Art. 14 (1a)) Natural causes (Art. 14 (1b)) Force majeure (Art. 14 (1c)) Physical modifications for overriding public interest (Art. 14 (1d)) Natural conditions preventing timely improvement (Art. 14 (1e)) No significant risk or disproportionate costs (Art. 14 (4))
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
D5 Eutrophication 2016 2016 2016 2016 2016 2016
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants 2016 2016 2016 2016 2016 2016
D9 Contaminants in seafood
D10 Litter
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Assessments of progress in MSFD implementation (Art. 12, 16) / 2012

Title Implementation of marine strategies (Art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18)
First cycle 2012-2017
Access reports View Art12 (8-9-10) report

NE Atlantic: Greater North Sea

Descriptor Article 9 - GES Determination Article 8 - Initial Assessment Article 10 - Environmental Targets
Pressure-based descriptors
D2 - Non-indigenous species
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D5 - Eutrophication
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D7 - Hydrographical changes
Inadequate (1)
Adequate (3)
Adequate (3)
D8 - Contaminants
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D9 - Contaminants in seafood
Partially adequate (2)
Adequate (3)
Partially adequate (2)
D10 - Marine litter
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D11 - Energy, incl. underwater noise
Inadequate (1)
Inadequate (1)
Inadequate (1)
State-based descriptors
D1 - Biodiversity – birds
Inadequate (1)
Adequate (3)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – mammals
Inadequate (1)
Adequate (3)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – reptiles
Inadequate (1)
Adequate (3)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – fish
Inadequate (1)
Adequate (3)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – cephalopods
Inadequate (1)
Adequate (3)
Partially adequate (2)
D3 - Commercial fish and shellfish
Inadequate (1)
Adequate (3)
Adequate (3)
D1 - Biodiversity – pelagic habitats
Inadequate (1)
Adequate (3)
Partially adequate (2)
D6 - Sea-floor integrity/D1 Biodiversity - benthic habitats
Inadequate (1)
Partially adequate/Adequate (2.5)
Partially adequate (2)
D4 - Food webs/D1 Biodiversity - ecosystems
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)

Assessments of progress in MSFD implementation (Art. 12, 16) / 2018

Title Implementation of marine strategies (Art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18)
Second cycle 2018-2023
Access reports View Art12 (8-9-10) report

NE Atlantic: Greater North Sea

Descriptor Article 9 - GES Determination Article 8 - Initial Assessment Article 10 - Environmental Targets
Pressure-based descriptors
D2 - Non-indigenous species
Poor (2)
Very good (4)
Poor (2)
D5 - Eutrophication
Good (3)
Very good (4)
Poor (2)
D7 - Hydrographical changes
Poor (2)
Poor (2)
Very poor (1)
D8 - Contaminants
Good (3)
Good (3)
Poor (2)
D9 - Contaminants in seafood
Very good (4)
Very good (4)
Poor (2)
D10 - Marine litter
Poor (2)
Poor (2)
Poor (2)
D11 - Energy, incl. underwater noise
Poor (2)
Poor (2)
Poor (2)
State-based descriptors
D1 - Biodiversity – birds
Poor (2)
Good (3)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – mammals
Good (3)
Good (3)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – reptiles
Very poor (1)
Poor (2)
Good (3)
D1 - Biodiversity – fish
Poor (2)
Good (3)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – cephalopods
Very poor (1)
Poor (2)
Poor (2)
D3 - Commercial fish and shellfish
Very good (4)
Good (3)
Very good (4)
D1 - Biodiversity – pelagic habitats
Poor (2)
Good (3)
Not reported (0)
D6 - Sea-floor integrity/D1 Biodiversity - benthic habitats
Poor (2)
Good (3)
Poor (2)
D4 - Food webs/D1 Biodiversity - ecosystems
Poor (2)
Very poor (1)
Very poor (1)

Reporting history and performance

MSFD Article Files available Access to reports Report due Report received Difference (days)
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • NL_MSCA_20180709.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/MSFD/envw0m_a/ 1900-01-01 2018-07-09 -43288
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • NL_MSCA_20130214.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/MSFD/envur0jxg/ 1900-01-01 2013-02-14 -41317
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • NL_MSCA_20110204.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/MSFD/envtuxfcw/ 1900-01-01 2011-02-04 -40576
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • XML_ART10_201904091515.xml
 • XML_ART8ESA_201904031430.xml
 • XML_ART8GES_201904091515.xml
 • XML_ART9_201904091515.xml
 • XML_Indicators_201904031430.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxktfua/ 2018-10-15 2019-04-15 -182
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • XML_ART10_201904091515.xml
 • XML_ART8ESA_201904031430.xml
 • XML_ART9_201904091515.xml
 • XML_Indicators_201904031430.xml
https://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxktfua/ 2018-10-15 2019-04-15 -182
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • XML_ART10_2018121201330.xml
 • XML_ART8ESA_201812171105.xml
 • XML_ART8GES_201901301925.xml
 • XML_ART9_201812171105.xml
 • XML_Indicators_201812171105.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxbd69w/ 2018-10-15 2019-02-01 -109
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • XML_ART10_201811011100.xml
 • XML_ART8ESA_201810181615.xml
 • XML_ART8GES_201811011100.xml
 • XML_ART9_201810181615.xml
 • XML_Indicators_201810311625.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envw9ng8w/ 2018-10-15 2018-11-02 -18
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • XML_ART10_201810181615.xml
 • XML_ART8ESA_201810181615.xml
 • XML_ART8GES_201810181615.xml
 • XML_ART9_201810181615.xml
 • XML_Indicators_201810181720.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envw8iqdw/ 2018-10-15 2018-10-18 -3
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • XML_ART10_201810111545.xml
 • XML_ART8ESA_201810111545xml.xml
 • XML_ART8GES_201810111630.xml
 • XML_ART9_201810111545.xml
 • XML_Indicators_201810111545.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envw79qqq/ 2018-10-15 2018-10-11 +4
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • XML_Indicators_201810181720.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envw8iqdw/ 2018-10-15 2018-09-19 +26
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • XML_ART10_201810181615.xml
 • XML_ART8ESA_201810181615.xml
 • XML_ART9_201810181615.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envw8iqdw/ 2018-10-15 2018-09-10 +35
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - Text reports
 • Marine_Strategy__part_1__Main_document.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/textreport/envxgllnw/ 2018-10-15 2019-02-13 -121
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - Text reports
 • mariene_strategie_deel_1_actualisatie_2018.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/textreport/envw7hpuq/ 2018-10-15 2018-10-01 +14
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • ANSNL_MSFD10TI_20130426.xml
 • ANSNL_MSFD4Geo_20121011.xml
 • ANSNL_MSFD8aFeatures_20121112.xml
 • ANSNL_MSFD8bPressures_20121011.xml
 • ANSNL_MSFD8cESA_20130426.xml
 • ANSNL_MSFD9GES_20121011.xml
 • ANSNL_MSFDFeature_Overview_20130426.xml
 • Response_completeness_check_NL___overview_main_issues_24April2013.doc
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd8910/ansnl/envuxtx1g/ 2012-10-15 2013-04-26 -193
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • Netherlands_Art19_3_List_of_sources_for_Initial_Assessment_-_April2013.doc
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd8910/msfd4meta/envuxthzg/ 2012-10-15 2013-04-22 -189
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MarieneStrategieNoordzeeEng102_PDF.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd8910/msfd4text/envunb36g/ 2012-10-15 2012-12-18 -64
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • ANSNL_assessmentareas_20121112.dbf
 • ANSNL_assessmentareas_20121112.prj
 • ANSNL_assessmentareas_20121112.sbn
 • ANSNL_assessmentareas_20121112.sbx
 • ANSNL_assessmentareas_20121112.shp
 • ANSNL_assessmentareas_20121112.shp.xml
 • ANSNL_assessmentareas_20121112.shx
 • ANSNL_marinewaters_20121112.dbf
 • ANSNL_marinewaters_20121112.prj
 • ANSNL_marinewaters_20121112.sbn
 • ANSNL_marinewaters_20121112.sbx
 • ANSNL_marinewaters_20121112.shp
 • ANSNL_marinewaters_20121112.shp.xml
 • ANSNL_marinewaters_20121112.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd8910/msfd4geo/envuhbg5g/ 2012-10-15 2012-11-15 -31
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • ANSNL_MSFD10TI_20121011.xml
 • ANSNL_MSFD4Geo_20121011.xml
 • ANSNL_MSFD8aFeatures_20121112.xml
 • ANSNL_MSFD8bPressures_20121011.xml
 • ANSNL_MSFD8cESA_20121011.xml
 • ANSNL_MSFD9GES_20121011.xml
 • ANSNL_MSFDFeature_Overview_20121011.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd8910/ansnl/envuhbg1w/ 2012-10-15 2012-11-12 -28
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • LetterMSFDreportingOnSpeciesAndHabitats.pdf
 • MarieneStrategieNoordzeeversie22b.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd8910/msfd4text/envuhbfvg/ 2012-10-15 2012-10-15 +0
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • ANSNL-MonitoringProgramme-16102014.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_mp/ansnl/envvd6rjg/ 2014-10-15 2014-10-16 -1
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • ANSNL-D1346-Sub1-FishingMortality-16102014
 • ANSNL-D1346-Sub2-Biomass-16102014
 • ANSNL-D1346-Sub3-SizeDistr-16102014
 • ANSNL-D1346-Sub4-SharkRays-16102014
 • ANSNL-D1346-Sub5-Discards-16102014
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_mp/ansnl/envvd6rvq/ 2014-10-15 2014-10-16 -1
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • ANSNL-D02-Sub1-15102014
 • ANSNL-D05-Sub1-OSPAR-NutrConc-15102014.xml
 • ANSNL-D05-Sub2-OSPAR-Oxygen-15102014
 • ANSNL-D05-Sub3-OSPAR-Chlorophyll-15102014.xml
 • ANSNL-D05-Sub4-OSPAR-Input-15102014.xml
 • ANSNL-D05-Sub5-OSPAR-InputAtm-15102014.xml
 • ANSNL-D05-Sub6-Phaeocystis-15102014
 • ANSNL-D08-Sub1-OSPAR-ConcSed-15102014
 • ANSNL-D08-Sub2-OSPAR-ConcBiota-15102014
 • ANSNL-D08-Sub3-OSPAR-BiolEffects-15102014
 • ANSNL-D08-Sub4-OSPAR-Input-15102014
 • ANSNL-D08-Sub5-OSPAR-InputAtm-15102014
 • ANSNL-D08-Sub6-OiledBirds-15102014
 • ANSNL-D09-Sub1-15102014
 • ANSNL-D10-Sub1-OSPAR-Beach-15102014.xml
 • ANSNL-D10-Sub2-OSPAR-Fulmar-15102014.xml
 • ANSNL-D11-Sub1-ImpulsiveNoise-15102014
 • ANSNL-D11-Sub2-AmbientNoise-15102014
 • ANSNL-D1346-Sub10-Benthos-15102014
 • ANSNL-D1346-Sub11-UndisturbedSeafloor-15102014
 • ANSNL-D1346-Sub7-Birds-15102014.xml
 • ANSNL-D1346-Sub8-Mammals-15102014
 • ANSNL-D1346-Sub9-SealPop-15102014
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_mp/ansnl/envvd6rqw/ 2014-10-15 2014-10-15 +0
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • Mariene_Strategie_voor_het_Nederlandse_deel_van_de_Noordzee_2012-2020__Deel_2_KRM-monitoringprogramma_3335.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_mp/msfd4text/envu9c71g/ 2014-10-15 2014-10-15 +0
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • ANSNL_MSFD4Geo_20181001.xml
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.CPG
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.dbf
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.lyr
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.prj
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.sbn
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.sbx
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.shp
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.shp.xml
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.shx
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.CPG
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.dbf
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.lyr
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.prj
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.sbn
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.sbx
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shp
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shp.xml
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envw7h_0w/ 2018-10-15 2018-10-01 +14
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • ANSNL_MSFD4Geo_20180716.xml
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.CPG
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.dbf
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.lyr
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.prj
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.sbn
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.sbx
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.shp
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.shp.xml
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.shx
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.CPG
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.dbf
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.lyr
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.prj
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.sbn
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.sbx
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shp
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shp.xml
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shx
 • README.txt
 • history.txt
 • metadata.txt
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envw63asg/ 2018-10-15 2018-09-28 +17
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • ANSNL_MSFD4Geo_20180716.xml
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.CPG
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.dbf
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.lyr
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.prj
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.sbn
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.sbx
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.shp
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.shp.xml
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.shx
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.CPG
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.dbf
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.lyr
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.prj
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.sbn
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.sbx
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shp
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shp.xml
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envw0xmhq/ 2018-10-15 2018-07-16 +91
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.CPG
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.dbf
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.lyr
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.prj
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.sbn
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.sbx
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.shp
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.shp.xml
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180611.shx
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.CPG
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.dbf
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.lyr
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.prj
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.sbn
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.sbx
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shp
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shp.xml
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envwx6edw/ 2018-10-15 2018-06-11 +126
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180430.CPG
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180430.dbf
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180430.lyr
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180430.prj
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180430.sbn
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180430.sbx
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180430.shp
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180430.shp.xml
 • ANSNL_MarineReportingUnit_20180430.shx
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.CPG
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.dbf
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.lyr
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.prj
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.sbn
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.sbx
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shp
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shp.xml
 • ANSNL_MarineWaters_20180430.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envwwbqjw/ 2018-10-15 2018-05-28 +140
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • ANSNL_Exceptions_14032016.xml
 • ANSNL_Measures_14032016.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_pom/ansnl/envvrnoqg/ 2016-03-31 2016-03-31 +0
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • Mariene_Strategie_voor_het_Nederlandse_deel_van_de_Noordzee_2012-2020__deel_3__4885.pdf
 • NL_Marine_Strategy_part_3_English_translation.pdf
 • Overview_of_international_regulation__implementation_of_measures_and_reference_to_weblinks.docx
 • Reference_table_on_the_reporting_on_the_Netherlands_PoM.docx
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/msfd_pom/msfd4text/envvukqja/ 2016-03-31 2016-03-29 +2