National overview: Lithuania

Who is responsible for MSFD implementation?

MSFD Article Art. 7 Competent authorities
Report date 2013-01-17
Access reports View all reports
CA code (EU, national)
LT188602370
LT188602751
LT188620589
LT188781973
LT188784898
Acronym, Name (national)
AM: Ministry of Environment of the Republic of Lithuania (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija)
KAM: Ministry of National Defence Republic of Lithuania (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija)
SM: Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija)
LSLA: The Lithuanian Maritime Safety Administration (Lietuvos saugios laivybos administracija)
AAA: The Environmental Protection Agency (Aplinkos apsaugos agentūra)
Address
Jakšto 4/9, Vilnius/Vilnius, Lietuva, LT-01105
Totorių 25/3, Vilnius/Vilnius, Lietuva, LT-01121
Gedimino 17, Vilnius/Vilnius, Lietuva, LT-01505
J. Janonio 24, Klaipeda/Klaipėda, Lietuva, LT-92251
Juozapavičiaus 9, Vilnius/Vilnius, Lietuva, LT-09311
URL
http://www.am.lt
http://www.kam.lt
http://www.transp.lt
http://www.msa.lt
http://gamta.lt
Legal status
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija yra institucija, atsakinga už 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų jūros aplinkos politikos srityje pagrindus, įgyvendinimo koordinavimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymu, Aplinkos ministerija yra atsakinga už Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategijos parengimą. 2009 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 189 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ Aplinkos ministerijai pavesta parengti Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant įgyvendinti Helsinkio komisijos Baltijos jūros veiksmų planą ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvą 2008/56/EB. 2010 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1264 „Dėl Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ patvirtinta Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija ir Aplinkos ministerijai pavesta koordinuoti jos įgyvendinimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymu, teršimo incidentų likvidavimo darbus Lietuvos Respublikos jūros rajone organizuoja, koordinuoja ir jiems vadovauja Lietuvos kariuomenė per Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrą. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrui turi būti pranešta apie pastebėtą teršiančių medžiagų išmetimą, atliekų šalinimą ir deginimą Lietuvos Respublikos jūros rajone.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, Susisiekimo ministerija nustato taršos iš laivų pevencijos reikalavimus ir tokių reikalavimų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarką.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, Susisiekimo ministerija nustato taršos iš laivų pevencijos reikalavimus ir tokių reikalavimų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarką.
Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-742 yra paskirta atsakinga institucija už Direktyvos 2008/56/EB nuostatų įgyvendinimą. Jai pavesta atlikti jūros vandenų aplinkos būklės ir žmogaus veiklos poveikio jūros aplinkai pradinį įvertinimą, pateikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl geros jūros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų nustatymo; pateikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl jūros aplinkos stebėsenos (monitoringo) vykdymo tobulinimo, siekiant įvertinti jūros aplinkos apsaugos būklę ir pažangą įgyvendinant jūros aplinkos apsaugos tikslus bei pasiūlymus dėl priemonių gerai jūros aplinkos būklei pasiekti ar išlaikyti. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-467 Aplinkos apsaugos agentūrai pavesta teikti informaciją ir ataskaitas Europos Komisijai apie kompetetingas institucijas, atsakingas už Direktyvos 2008/56/EB įgyvendinimą bei dalyvaujančias tarptautinėse organizacijose, teikti Europos Komisijai informaciją ir ataskaitas apie nustatytus Baltijos jūros vandenų aplinkos apsaugos tikslus ir su jais susijusius rodiklius, apie parengtas Baltijos jūros vandenų aplinkos stebėsenos programą ir priemonių programą.
Responsibilities
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina Aplinkos ministrui pavestose valdymo srityse. Aplinkos ministerija rengia įstatymų projektus, planavimo dokumentus aplinkos apsaugos ir klimato kaitos, taršos prevencijos, poveikio aplinkai vertinimo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, saugomų teritorijų, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, atkūrimo, gausinimo ir apsaugos, geologijos, hidrometeorologijos, miškų ūkio plėtros, teritorijų planavimo ir priežiūros, architektūros ir urbanistikos, statybos ir jos priežiūros, būsto, vandens ir nuotekų, valstybinio aplinkos monitoringo, genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo, cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, valstybės administracinių ir kitų negyvenamųjų patalpų bei pastatų naudojimo, standartizacijos ir akreditacijos klausimais arba dalyvauja juos rengiant, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šiame punkte nurodytų planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant šalies regioninės plėtros planus.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija formuoja valstybės politiką ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą krašto apsaugos ministrui pavestose valdymo srityse. Formuoja pozicijas ir koordinuoja krašto apsaugos sistemos institucijų bendradarbiavimą su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, sprendžiant teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo apsaugos ir kontrolės klausimus. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos padalinys, kurio vienas uždavinių - organizuoti, koordinuoti ir vadovauti naftos, kenksmingų medžiagų išsiliejimų ir kitų teršimo incidentų likvidavimo darbams jūros rajone vadovaujantis Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymu, Helsinkio konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse. Susisiekimo ministerija organizuoja valstybinių jūrų uostų valdymą, vykdo saugios laivybos valstybinį administravimą.
Lietuvos saugios laivybos administracija dalyvauja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinės jūrų teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą bei taršos iš laivų prevenciją, įgyvendinimo valstybinės priežiūros vykdymo srityje.
Aplinkos apsaugos agentūra vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje, vykdo ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimo priežiūrą, pagal kompetenciją vertina planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, vykdo valstybinį aplinkos monitoringą, renka, analizuoja ir teikia patikimą informaciją apie aplinkos būklę, taršą, išteklių naudojimą, cheminių medžiagų srautus ir taršos prevencijos priemones. Viena Aplinkos apsaugos agentūros funkcijų - pagal kompetenciją vykdyti oro, upių, ežerų, Baltijos jūros, tarpinių vandenų, krantų dinamikos valstybinį aplinkos monitoringą.
Reference
http://www.am.lt/VI/index.php#r/115
http://www.kam.lt/lt/veikla_576/nuostatai_578.html
http://www.transp.lt/lt/veikla/nuostatai
http://www.msa.lt/index.php/lt/45938/
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=db758682-f547-4c48-9062-99f64eb9ff94
Membership
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija yra Aplinkos apsaugos agentūros steigėjas. Aplinkos apsaugos agentūra yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos padalinys.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra Lietuvos saugios laivybos administracijos steigėjas. Lietuvos saugios laivybos administracija yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.
Lietuvos saugios laivybos administracijos steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Lietuvos saugios laivybos administracija atskaitinga Susisiekimo ministerijai.
Aplinkos apsaugos agentūros steigėjas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Aplinkos apsaugos agentūra yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
Regional coordination
Aplinkos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos saugios laivybos administracijos bei Aplinkos apsaugos agentūros atstovai dalyvauja HELCOM atskirų darbo grupių veikloje, regioninis bendradarbiavimas taip pat užtikrinamas pagal sudarytas tarptautines sutartis ar susitarimus: Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje sutartis, pasirašyta 2010-05-28. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje, pasirašytas 1999-06-29. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje, pasirašytas 1999-10-01. Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų susitarimas dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje bei Europos informacijos ir stebėjimo tinkle, pasirašytas 2000-11-24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste įgyvendinimo, pasirašytas 2004-05-27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo tarpvalstybinių vandenų naudojimo ir apsaugos srityje, pasirašytas 2005-06-07. Lietuvos Respublikos ir Švedijos Karalystės bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje sutartis, pasirašyta 1992-03-30. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento ir Danijos Karalystės aplinkos apsaugos ministerijos dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje ir jos pratęsimai, pasirašyta 1991-09-04. Supratimo protokolas tarp Švedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos dėl žvejybos santykių, pasirašytas 1991-12-06. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento ir Lenkijos Respublikos aplinkos apsaugos, gamtos resursų ir miškininkystės ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje, pasirašytas 1992-01-24. Protokolas dėl bendradarbiavimo aplinkos srityje tarp Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento ir Suomijos Respublikos aplinkos ministerijos, pasirašytas 1992-02-07. Bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento ir Vokietijos Federacinės Respublikos Federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir reaktorių saugos ministerijos, pasirašyta 1993-04-16. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos ir Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje, pasirašytas 1995-04-16. Techninis protokolas tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Estijos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos dėl bendradarbiavimo praktinių aspektų (BEF – 3), pasirašytas 2000-08-31. Susitarimas dėl gamtos apsaugos valdymo tarpvalstybiniame kontekste tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos, pasirašytas 2001-05-24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos techninis protokolas dėl apsikeitimo informacija netikėtų ekologinių nelaimių atvejais, pasirašytas 2001-05-24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos ministerijos bendradarbiavimo valdant tarptautinių upių baseinų rajonus techninis protokolas, pasirašytas 2003-10-24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Baltarusijos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos Techninis protokolas dėl bendradarbiavimo monitoringo ir keitimosi duomenimis apie tarpvalstybinių paviršinių vandens telkinių būklę srityje, pasirašytas 2008-04-10.
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro atstovai dalyvauja HELCOM darbo grupės veikloje.
Vadovaujantis 2005 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-251 „Dėl Helsinkio Komisijos nacionalinio komiteto sudėties ir nuostatų patvirtinimo“, Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovai dalyvauja Helsinkio komisijos darbo grupių veikloje.
Vadovaujantis 2005 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-251 „Dėl Helsinkio Komisijos nacionalinio komiteto sudėties ir nuostatų patvirtinimo“, Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovai dalyvauja Helsinkio komisijos darbo grupių veikloje.
Aplinkos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos saugios laivybos administracijos bei Aplinkos apsaugos agentūros atstovai dalyvauja HELCOM atskirų darbo grupių veikloje, regioninis bendradarbiavimas taip pat užtikrinamas pagal sudarytas tarptautines sutartis ar susitarimus: Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos, geologijos ir meteorologijos agentūros prie Latvijos Respublikos aplinkos ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo vykdant monitoringą ir keitimosi informacija apie paviršinių vandens telkinių būklę tarpvalstybiniuose upių baseinų rajonuose, pasirašytas 2006-10-04. Aplinkos apsaugos agentūros ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Rusijos Federalinės hidrometeorologijos ir aplinkos monitoringo tarnybos Kaliningrado hidrometeorologijos ir aplinkos monitoringo centro sutartis dėl bendradarbiavimo tarpvalstybinių vandens telkinių būklės monitoringo ir pasikeitimo duomenimis srityje, pasirašyta 2003-10-21.

Where is the MSFD implemented?

MSFD Article Art. 3(1) Marine waters
Report date 2020-04-02
Access reports View all reports
Member state marine waters
No description.
-

Areas for MSFD reporting

MSFD Article Art. 4/2017 Decision: Marine regions, subregions, and subdivisions
Report date 2020-04-02
Access reports View all reports
Region / subregion description
No description.
Subdivisions
No description.
MRUs description (AreaType)
No description.
MRUs
Region or subregion Member state Area type Marine Reporting Unit MRU Name Art. 8-9-10 (2012) Art. 11 (2014) Art. 13-14 (2016) Art. 17 (8-9-10) (2018) Art. 18 (2019) Art. 17 (11) (2020)
BAL LT SD_Subdivision BAL-LT-AA-01
BAL-LT-AA-01
Used Used Used
BAL LT SD_Subdivision BAL-LT-AA-02
BAL-LT-AA-02
Used Used Used
BAL LT SD_Subdivision BAL-LT-AA-03
BAL-LT-AA-03
Used Used
BAL LT SD_Subdivision BAL-LT-AA-04
BAL-LT-AA-04
Used Used
BAL LT SD_Subdivision BAL-LT-MS-01
BAL-LT-MS-01
Used Used Used Used

Regional cooperation

MSFD Article Art. 5(2) and Art. 6 Regional cooperation
Report date 2020-04-02
Access reports View all reports
Region/ subregion
Art. 8 countries involved
Art. 8 nature of coordination
Art. 8 regional coherence
Art. 8 regional coherence problems
Art. 9 countries involved
Art. 9 nature of coordination
Art. 9 regional coherence
Art. 9 regional coherence problems
Art. 10 countries involved
Art. 10 nature of coordination
Art. 10 regional coherence
Art. 10 regional coherence problems

Uses and human activities and their pressures on marine environment

Title Analysis of predominant pressures and impacts, including human activity (Art. 8(1)(b))
Access reports View reports
Uses and human activities (MSFD Annex III, Table 2b) Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Physical restructuring of rivers, coastline or seabed (water management) All activities related to physical restructuring of rivers, coastline or seabed
Canalisation and other watercourse modifications
Coastal defence and flood protection
 • Disturbance of species due to human presence
 • All physical pressures
 • All physical pressures
 • All physical pressures
 • Input of nutrients
 • Input of anthropogenic sound
Land claim
Offshore structures (other than for oil/gas/renewables)
Restructuring of seabed morphology, including dredging and depositing of materials
 • All biological pressures
 • All biological pressures
 • All biological pressures
 • All biological pressures
 • All biological pressures
 • Disturbance of species due to human presence
 • All biological pressures
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • All physical pressures
 • All physical pressures
 • All physical pressures
 • Input of nutrients
 • Input of anthropogenic sound
Extraction of non-living resources All activities related to extraction of non-living resources
Extraction of minerals (rock, metal ores, gravel, sand, shell)
 • Disturbance of species due to human presence
 • All physical pressures
 • All physical pressures
 • All physical pressures
 • Input of nutrients
 • Input of anthropogenic sound
Extraction of oil and gas, including infrastructure
Extraction of salt
Extraction of water
Production of energy All activities related to production of energy
 • Physical disturbance to seabed
 • Input of nutrients
 • Input of anthropogenic sound
 • Input of other forms of energy
Transmission of electricity and communications (cables)
Non-renewable energy generation
Renewable energy generation (wind, wave and tidal power), including infrastructure
Extraction of living resources All activities related to extraction of living resources
Fish and shellfish harvesting (professional, recreational)
 • Disturbance of species due to human presence
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Physical disturbance to seabed
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
Fish and shellfish processing
Hunting and collecting for other purposes
Marine plant harvesting
Cultivation of living resources Agriculture
All activities related to cultivation of living resources
Aquaculture - freshwater
Aquaculture - marine, including infrastructure
Forestry
Transport Transport - air
All activities related to transport
Transport infrastructure
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input of nutrients
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
Transport - land
Transport - shipping
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input of nutrients
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
Urban and industrial uses All urban and industrial uses
Industrial uses
Urban uses
Waste treatment and disposal
 • Input of nutrients
 • Input of organic matter
 • Input of other substances
 • Input of litter
Tourism and leisure Tourism and leisure activities
 • Input of other substances
 • Input of litter
All activities related to tourism and leisure
Tourism and leisure infrastructure
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
 • All pressures related to inputs of substances, litter and energy
Security/defence Military operations (subject to Article 2(2))
Education and research Research, survey and educational activities
 • Input of anthropogenic sound

Pressures affecting environmental status

Title Assessments of current environental status and pressures and impacts (Art. 8(1)(a)(b))
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
 • Input or spread of non-indigenous species
D5 Eutrophication
 • Physical disturbance to seabed
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of nutrients
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
 • Input of other substances
D9 Contaminants in seafood
 • Input of other substances
D10 Litter
 • Input of litter
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Physical disturbance to seabed
 • Input of other substances
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Physical disturbance to seabed
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
 • Physical disturbance to seabed
D4 Food webs/D1 Ecosystems
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Physical disturbance to seabed
 • Changes to hydrological conditions

Current environmental status and extent to which GES is achieved (as reported in 2018)

Title Assessments of current environental status and pressures and impacts (Art. 8(1)(a)(b))
Access reports View reports
GES Descriptors Features Marine Reporting Unit GES extent achieved GES extent unit GES achieved
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
Other benthic habitats
BAL-LT-AA-01
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Other benthic habitats
BAL-LT-AA-02
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Established non-indigenous species
BAL-LT-AA-01
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Established non-indigenous species
BAL-LT-AA-02
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Newly-introduced non-indigenous species
BAL-LT-MS-01
0
Number of newly-introduced species
GES achieved by 2018
D5 Eutrophication
Eutrophication
BAL-LT-AA-01
0
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-LT-AA-02
0
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Eutrophication
BAL-LT-AA-03
0
Proportion of area in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
D7 Hydrographical changes
Not reported
D8 Contaminants
Contaminants - non UPBT substances
BAL-LT-MS-01
84
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
BAL-LT-MS-01
36
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
D9 Contaminants in seafood
Contaminants - in seafood
BAL-LT-MS-01
50
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
D10 Litter
Litter in the environment
BAL-LT-AA-03
0
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Litter in the environment
BAL-LT-AA-04
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D11 Energy, incl. underwater noise
Not reported
State-based descriptors D1 Birds
Benthic-feeding birds
BAL-LT-AA-01
0
Proportion of species in good status within species group
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Pelagic-feeding birds
BAL-LT-AA-01
40
Proportion of species in good status within species group
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D1 Mammals
Not reported
D1 Reptiles
Not reported
D1 Fish
Coastal fish
BAL-LT-AA-01
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
Pelagic shelf fish
BAL-LT-MS-01
0
Proportion of species in good status within species group
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D1 Cephalopods
Not reported
D3 Commercial fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
BAL-LT-AA-03
50
Proportion of populations in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D1 Pelagic habitats
Not reported
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
Benthic broad habitats
BAL-LT-AA-01
100
Proportion of habitats in good status
GES achieved by 2018
Benthic broad habitats
BAL-LT-AA-02
100
Proportion of habitats in good status
GES achieved by 2018
Benthic broad habitats
BAL-LT-AA-03
75
Proportion of habitats in good status
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D4 Food webs/D1 Ecosystems
Coastal ecosystem
BAL-LT-AA-01
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Coastal ecosystem
BAL-LT-AA-02
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Shelf ecosystem
BAL-LT-AA-03
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported

Environmental targets to achieve GES

Title Environmental targets (Art. 10)
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
 • 4
D5 Eutrophication
 • 3
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 5
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
 • 7
D9 Contaminants in seafood
 • 7
D10 Litter
 • 8
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
 • 6
 • 6
 • 6
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
 • 1
 • 1
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
 • 1
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
 • 5
D4 Food webs/D1 Ecosystems
 • 1
 • 1
 • 1

Measures to meet environmental targets and to achieve GES

Title Programme of measures (Art. 13)
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
 • BALLT-M001-T1PR1
 • BALLT-M002-T1PR2
 • BALLT-M010-T4PR3
 • BALLT-M011-T4PR4
D5 Eutrophication
 • BALLT-M003-T3PR1
 • BALLT-M004-T3PR2
 • BALLT-M005-T3PR3
 • BALLT-M006-T3PR4
 • BALLT-M007-T3PR5
 • BALLT-M012-T5PR1
 • BALLT-M013-T5PR2
 • BALLT-M014-T5PR3
 • BALLT-M003-T3PR1
 • BALLT-M004-T3PR2
 • BALLT-M005-T3PR3
 • BALLT-M006-T3PR4
 • BALLT-M007-T3PR5
 • BALLT-M012-T5PR1
 • BALLT-M013-T5PR2
 • BALLT-M014-T5PR3
 • BALLT-M003-T3PR1
 • BALLT-M004-T3PR2
 • BALLT-M005-T3PR3
 • BALLT-M006-T3PR4
 • BALLT-M007-T3PR5
 • BALLT-M012-T5PR1
 • BALLT-M013-T5PR2
 • BALLT-M014-T5PR3
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
 • BALLT-M023-T7PR1
 • BALLT-M024-T7PR2
 • BALLT-M025-T7PR3
 • BALLT-M026-T7PR4
 • BALLT-M027-T7PR5
 • BALLT-M028-T7PR6
 • BALLT-M029-T7PR7
 • BALLT-M030-T7PR8:
D9 Contaminants in seafood
 • BALLT-M023-T7PR1
 • BALLT-M024-T7PR2
 • BALLT-M025-T7PR3
 • BALLT-M026-T7PR4
 • BALLT-M027-T7PR5
 • BALLT-M028-T7PR6
 • BALLT-M029-T7PR7
 • BALLT-M030-T7PR8:
D10 Litter
 • BALLT-M031-T8PR1
 • BALLT-M032-T8PR2
 • BALLT-M033-T8PR3
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
 • BALLT-M015-T6PR1
 • BALLT-M016-T6PR2
 • BALLT-M017-T6PR3
 • BALLT-M018-T6PR4
 • BALLT-M019-T6PR5
 • BALLT-M020-T6PR6
 • BALLT-M021-T6PR7
 • BALLT-M022-T6PR8
 • BALLT-M015-T6PR1
 • BALLT-M016-T6PR2
 • BALLT-M017-T6PR3
 • BALLT-M018-T6PR4
 • BALLT-M019-T6PR5
 • BALLT-M020-T6PR6
 • BALLT-M021-T6PR7
 • BALLT-M022-T6PR8
 • BALLT-M015-T6PR1
 • BALLT-M016-T6PR2
 • BALLT-M017-T6PR3
 • BALLT-M018-T6PR4
 • BALLT-M019-T6PR5
 • BALLT-M020-T6PR6
 • BALLT-M021-T6PR7
 • BALLT-M022-T6PR8
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
 • BALLT-M001-T1PR1
 • BALLT-M002-T1PR2
 • BALLT-M001-T1PR1
 • BALLT-M002-T1PR2
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
 • BALLT-M001-T1PR1
 • BALLT-M002-T1PR2
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
 • BALLT-M012-T5PR1
 • BALLT-M013-T5PR2
 • BALLT-M014-T5PR3
D4 Food webs/D1 Ecosystems
 • BALLT-M001-T1PR1
 • BALLT-M002-T1PR2
 • BALLT-M001-T1PR1
 • BALLT-M002-T1PR2
 • BALLT-M001-T1PR1
 • BALLT-M002-T1PR2

Exceptions reported when targets or GES cannot be achieved

Title Exceptions (Art. 14)
Access reports View reports
GES Descriptors Action or inaction for which MS is not responsible (Art. 14 (1a)) Natural causes (Art. 14 (1b)) Force majeure (Art. 14 (1c)) Physical modifications for overriding public interest (Art. 14 (1d)) Natural conditions preventing timely improvement (Art. 14 (1e)) No significant risk or disproportionate costs (Art. 14 (4))
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D5 Eutrophication 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D9 Contaminants in seafood 2017 2017 2017 2017 2017 2017
D10 Litter
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
D4 Food webs/D1 Ecosystems 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Assessments of progress in MSFD implementation (Art. 12, 16) / 2012

Title Implementation of marine strategies (Art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18)
First cycle 2012-2017
Access reports View Art12 (8-9-10) report

Baltic Sea

Descriptor Article 9 - GES Determination Article 8 - Initial Assessment Article 10 - Environmental Targets
Pressure-based descriptors
D2 - Non-indigenous species
Partially adequate (2)
Adequate (3)
Inadequate (1)
D5 - Eutrophication
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D7 - Hydrographical changes
Not reported (0)
Inadequate (1)
Not reported (0)
D8 - Contaminants
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D9 - Contaminants in seafood
Partially adequate (2)
Adequate (3)
Inadequate (1)
D10 - Marine litter
Not reported (0)
Inadequate (1)
Not reported (0)
D11 - Energy, incl. underwater noise
Not reported (0)
Partially adequate (2)
Not reported (0)
State-based descriptors
D1 - Biodiversity – birds
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D1 - Biodiversity – mammals
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D1 - Biodiversity – reptiles
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D1 - Biodiversity – fish
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D1 - Biodiversity – cephalopods
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D3 - Commercial fish and shellfish
Inadequate (1)
Inadequate (1)
Adequate (3)
D1 - Biodiversity – pelagic habitats
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D6 - Sea-floor integrity/D1 Biodiversity - benthic habitats
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D4 - Food webs/D1 Biodiversity - ecosystems
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)

Assessments of progress in MSFD implementation (Art. 12, 16) / 2018

Title Implementation of marine strategies (Art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18)
Second cycle 2018-2023
Access reports View Art12 (8-9-10) report

Baltic Sea

Descriptor Article 9 - GES Determination Article 8 - Initial Assessment Article 10 - Environmental Targets
Pressure-based descriptors
D2 - Non-indigenous species
Good (3)
Very good (4)
Poor (2)
D5 - Eutrophication
Good (3)
Very good (4)
Very good (4)
D7 - Hydrographical changes
Very poor (1)
Very poor (1)
Not reported (0)
D8 - Contaminants
Good (3)
Good (3)
Good (3)
D9 - Contaminants in seafood
Very good (4)
Good (3)
Very good (4)
D10 - Marine litter
Poor (2)
Poor (2)
Very poor (1)
D11 - Energy, incl. underwater noise
Very poor (1)
Not reported (0)
Very poor (1)
State-based descriptors
D1 - Biodiversity – birds
Good (3)
Good (3)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – mammals
Very poor (1)
Very poor (1)
Not reported (0)
D1 - Biodiversity – reptiles
Not relevant (-)
Not relevant (-)
Not relevant (-)
D1 - Biodiversity – fish
Poor (2)
Good (3)
Very good (4)
D1 - Biodiversity – cephalopods
Not relevant (-)
Not relevant (-)
Not relevant (-)
D3 - Commercial fish and shellfish
Good (3)
Very good (4)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – pelagic habitats
Very poor (1)
Very poor (1)
Not reported (0)
D6 - Sea-floor integrity/D1 Biodiversity - benthic habitats
Poor (2)
Poor (2)
Good (3)
D4 - Food webs/D1 Biodiversity - ecosystems
Very good (4)
Very good (4)
Very good (4)

Reporting history and performance

MSFD Article Files available Access to reports Report due Report received Difference (days)
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • BALLT_Metadata_Art_19_3__20140626.xml.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd8910/msfd4meta/envu6vpug/ 2012-10-15 2014-06-26 -619
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • BALLT_MSFD10TI_20130423.xml
 • BALLT_MSFD4Geo_20130423.xml
 • BALLT_MSFD8aFeatures_20130423.xml
 • BALLT_MSFD8bPressures_20130423.xml
 • BALLT_MSFD8cESA_20130423.xml
 • BALLT_MSFD9GES_20130423.xml
 • BALLT_MSFDFeature_Overview_20130423.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd8910/ballt/envuxysa/ 2012-10-15 2013-04-23 -190
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • BALLT_Metadata_Art_19_3_20130423.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd8910/msfd4meta/envuxytcq/ 2012-10-15 2013-04-23 -190
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • BALLT_assessmentareas1_20130301.dbf
 • BALLT_assessmentareas1_20130301.prj
 • BALLT_assessmentareas1_20130301.sbn
 • BALLT_assessmentareas1_20130301.sbx
 • BALLT_assessmentareas1_20130301.shp
 • BALLT_assessmentareas1_20130301.shp.xml
 • BALLT_assessmentareas1_20130301.shx
 • BALLT_assessmentareas2_20130301.dbf
 • BALLT_assessmentareas2_20130301.prj
 • BALLT_assessmentareas2_20130301.sbn
 • BALLT_assessmentareas2_20130301.sbx
 • BALLT_assessmentareas2_20130301.shp
 • BALLT_assessmentareas2_20130301.shp.xml
 • BALLT_assessmentareas2_20130301.shx
 • BALLT_assessmentareas3_20130301.dbf
 • BALLT_assessmentareas3_20130301.prj
 • BALLT_assessmentareas3_20130301.sbn
 • BALLT_assessmentareas3_20130301.sbx
 • BALLT_assessmentareas3_20130301.shp
 • BALLT_assessmentareas3_20130301.shp.xml
 • BALLT_assessmentareas3_20130301.shx
 • BALLT_marinewaters_20130301.dbf
 • BALLT_marinewaters_20130301.prj
 • BALLT_marinewaters_20130301.sbn
 • BALLT_marinewaters_20130301.sbx
 • BALLT_marinewaters_20130301.shp
 • BALLT_marinewaters_20130301.shp.xml
 • BALLT_marinewaters_20130301.shx
 • METADATA_BALLT_assessmentareas1_20130301.xml
 • METADATA_BALLT_assessmentareas2_20130301.xml
 • METADATA_BALLT_assessmentareas3_20130301.xml
 • METADATA_BALLT_marinewaters_20130301.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd8910/msfd4geo/envuuhp7a/ 2012-10-15 2013-03-14 -150
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • BALLT_MSFD10TI_20130222.xml
 • BALLT_MSFD4Geo_20130222.xml
 • BALLT_MSFD8aFeatures_20130222.xml
 • BALLT_MSFD8bPressures_20130222.xml
 • BALLT_MSFD8cESA_20130222.xml
 • BALLT_MSFD9GES_20130222.xml
 • BALLT_MSFDFeature_Overview_20130222.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd8910/ballt/envusd4gw/ 2012-10-15 2013-02-22 -130
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • Baltic_sea_roof_report_20130222.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd8910/msfd4geo/envusd38q/ 2012-10-15 2013-02-22 -130
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • National_text-based_paper_report_2012.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd8910/msfd4text/envujpg4g/ 2012-10-15 2012-11-02 -18
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - Text reports
 • EkonominA_analizA.pdf
 • Lietuvos_jAros_rajono_ekologinAs_bAklAs_vertinimas_ir_gamtosauginiai_tikslai.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd_art17/2018reporting/textreport/envxt_nuq/ 2018-10-15 2020-06-09 -603
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - Text reports
 • Lithuanian_ESA_assessment__MSFD.pdf
 • Lithuanian_Marine_Environmental_Assessment_MSFD.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd_art17/2018reporting/textreport/envxond6g/ 2018-10-15 2020-03-31 -533
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • Summary_of_measures_LT.pdf
 • paper_report_of_POM_Lithuania.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd_pom/msfd4text/envwvnrzw/ 2016-03-31 2017-09-13 -531
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • Exceptions__1.xml
 • Measures__1.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd_pom/ballt/envvl6ngg/ 2016-03-31 2017-07-03 -459
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • LT_MSFD4Geo.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envxosfwq/ 2018-10-15 2020-04-02 -535
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • JSPD_rajonai.cpg
 • JSPD_rajonai.dbf
 • JSPD_rajonai.prj
 • JSPD_rajonai.qpj
 • JSPD_rajonai.shp
 • JSPD_rajonai.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envxnyayq/ 2018-10-15 2020-03-26 -528
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • ART10_Targets_LT-03-31-corrected_06-04.xml
 • ART9_GES_LT-04-08-corrected-06-03.xml
 • msfd2018-ART8_ESA_1-3__1_.xml
 • msfd2018-Indicators_LT-03-31-corrected_06-09.xml
https://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxtkviw/ 2018-10-15 2020-06-09 -603
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • ART10_Targets_LT-03-31.xml
 • ART9_GES_LT-04-08.xml
 • msfd2018-ART8_ESA_1-3__1_.xml
 • msfd2018-ART8_GES_04-07.xml
 • msfd2018-Indicators_LT-03-31.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxosg9a/ 2018-10-15 2020-04-08 -541
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • ART10_Targets_LT-03-31.xml
 • ART9_GES_LT-04-08.xml
 • msfd2018-ART8_ESA_1-3__1_.xml
 • msfd2018-Indicators_LT-03-31.xml
https://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxosg9a/ 2018-10-15 2020-04-08 -541
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • BALLT-D01234_FishCoastal
 • BALLT-D01234_FishOffshore
 • BALLT-D01256_Macrozoobenthos
 • BALLT-D0156_SeabedVegetation
 • BALLT-D018_OiledBirds
 • BALLT-D01_BirdsWinter
 • BALLT-D024_Zoopl
 • BALLT-D025_Phyto
 • BALLT-D02_NIS
 • BALLT-D057_WaterPhys
 • BALLT-D058_NutContAtmosphere
 • BALLT-D058_NutContLandSource
 • BALLT-D05_ChlA
 • BALLT-D05_Nutrients
 • BALLT-D05_WaterChem
 • BALLT-D07_Ice
 • BALLT-D07_PhysWaves
 • BALLT-D08_ContaminantBiota
 • BALLT-D08_ContaminantSediment
 • BALLT-D08_ContaminantWater
 • BALLT-D09_ContaminantSeafood
 • BALLT-D10_Macrolitter
 • MSFDArt11_instance.xml
 • National text-based paper report
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd_mp/envvbar_a/ 2014-10-15 2015-03-24 -160
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • LT_MSCA_20130117.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd8910/colupgpyq/envupgqaw/ 1900-01-01 2013-01-17 -41289
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • LT_MSCA_20110115.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/colttqjeg/envttv6ya/ 1900-01-01 2011-01-18 -40559