National overview: Slovenia

Who is responsible for MSFD implementation?

MSFD Article Art. 7 Competent authorities
Report date 2019-07-02
Access reports View all reports
CA code (EU, national)
SIMSCA
Acronym, Name (national)
MOP: Ministry of the Environment and Spatial Planning (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address
Dunajska cesta 48, Ljubljana/Ljubljana, Slovenija, SI-1000
URL
www.mop.gov.si
Legal status
Pristojna uprava je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: Uprava), vključno z organi v sestavi ministrstva, ki svoje naloge opravljajo v skladu z Zakonom o državni upravi (Ur.l. RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16; v nadaljnjem besedilu: ZDU-1), Zakonom o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) in Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15); v nadaljnjem besedilu: ZV-1). Navedeni zakoni so dostopni na spletnih naslovih: • ZDU-1: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3225 • ZVO-1: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545 • ZV-1: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244 Po ZDU-1 Uprava opravlja svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov (2. člen). Uprava opravlja svoje delo po pravilih stroke in mora biti pri opravljanju svojega dela politično nevtralna (3. člen). Uprava za vlado pripravlja predloge zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter druga gradiva ter zagotavlja drugo strokovno pomoč pri oblikovanju politik (8. člen). Ministrica oziroma minister (v nadaljnjem besedilu: minister) v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo, izdaja predpise in druge akte v skladu z zakonom ter sprejema druge odločitve iz pristojnosti ministrstva (16. in 38.a člen). ZVO-1 je vodo (vključno z morjem) opredelil kot enega od elementov okolja, iz česar izhaja, da je področje voda vključeno v delovno področje Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor, ki izvaja naloge v povezavi s cilji upravljanja voda, podrobneje določene z ZV-1 (2. člen).
Responsibilities
Glede na določila ZV-1 je za izvajanje Direktive 2008/56/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja in Direktive Komisije (EU) 2017/845 z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z okvirnimi seznami elementov, ki se upoštevajo pri pripravi morskih strategij (Okvirna direktiva o morski strategiji; v nadaljnjem besedilu: Direktiva) pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pristojno za upravljanje voda in ima za nalogo prenos Direktive v nacionalno zakonodajo, pripravo predloga morske strategije, koordinacijo med sektorji ter uskladitev vsebin s sosednjimi državami in državami v skupni regiji. Izhodišča za prenos Direktive v slovenski pravni red so določena v ZV-1, in sicer z 59.a členom, ki določa, da je za doseganje strateških ciljev na področju upravljanja voda treba pripraviti načrt upravljanja z morskim okoljem. V ta namen je bila sprejeta Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (Uradni list RS, št. 92/10, 20/13 in 60/18), ki v celoti prenaša določbe Direktive v slovenski pravni red. Naloge Uprave so razdeljene v okviru ministrstva na Direktorat za vode in investicije in organa v njegovi sestavi: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) ter Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) in njene območne sektorje po povodjih (Jadransko in Donavsko) in porečjih (Soča, ki se izliva v Jadran). Organ v sestavi ministrstva je tudi Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP).
Reference
www.mop.gov.si
Membership
Uprava je edini pristojni organ za področje upravljanja z vodami v Republiki Sloveniji. Vsebine, ki se nanašajo na načrt upravljanja z morskim okoljem in programe ukrepov, so po določbah ZV-1 predmet usklajevanja na medministrski in meddržavni ravni. Koordinacijo priprave in usklajevanja teh vsebin vodi Uprava na podlagi nacionalnih predpisov in meddržavnih pogodb, vključno s sosednjimi državami. Na predlog Uprave končne odločitve potrdi Vlada Republike Slovenije. Pristojnosti drugih organov, pomembne za izvajanje Direktive: - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, izvaja Nacionalni strateški načrt za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji ter druge naloge za oblikovanje ribiške politike. - Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, kot organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo, opravlja upravne in strokovne naloge na področjih pomorstva in pristaniške infrastrukture ter inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju pomorskega prometa. - Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je odgovorna za vzpostavljanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za varstvo morja je pomemben predvsem Načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju. Načrt je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Pomorskega zakonika (Ur.l. RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP), Zakona o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (Ur.l. SFRJ-MP, št. 1/86), Zakona o ratifikaciji konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem (Ur.l. SRFJ-MP, št. 12/77), Zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o iskanju in reševanju na morju (Ur.l. RS-MP, št. 9/01). Vlada Republike Slovenije je sprejelo Uredbo o koordinaciji služb na morju (Ur.l. RS, št. 102/2012), ki določa sodelovanje in način dela organov, ki delujejo na morju v okviru svojih pristojnosti na podlagi nacionalne in mednarodne zakonodaje, da se zagotovi usklajeno, povezano, racionalno in učinkovito delovanje ter izvajanje nalog pristojnih organov za skupno reševanje problematike, povezane z morjem.
Regional coordination
Republika Slovenija je podpisnica Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem, ki je bila ratificirana z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem, protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in letal ter protokola o sodelovanju v boju zoper onesnaženje Sredozemskega morja z nafto in drugimi škodljivimi snovmi v primeru nezgode (Ur.l. SFRJ-MP, št. 12/77). Republika Slovenija je podpisnica vrste protokolov in njihovih sprememb (Ur.l. RS-MP, št. 26/02, 1/04, 13/93 in 16/09). Leta 2005 je Republika Slovenija z drugimi Pogodbenicami Barcelonske konvencije sprejela Sredozemsko strategijo trajnostnega razvoja. Republika Slovenija aktivno sodeluje v programu Sredozemskega akcijskega načrta (MAP – Mediterranean Action Plan). Republika Slovenija izvaja monitoring stanja morja v okviru izvajanja obveznosti iz programa MED POL, ki obsegajo predvsem različne sklope spremljanja stanja okolja (monitoring) in pripravo poročil o stanju okolja. Republika Slovenija je članica Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju, ki deluje v okviru Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter katere namen je pospeševati razvoj, ohranjanje in racionalno upravljanje živih morskih virov in njihovo najboljšo rabo ter trajnostni razvoj ribogojstva v regiji. Jadransko – jonska pobuda Republika Slovenija je aktivna v okviru Omizja za okolje in trajnostni razvoj Jadransko - jonske pobude. Podpira vzpostavitev makroregije znotraj katere bo možno se učinkoviteje zagotavljati dobro okoljsko stanje Jadrana. Meddržavne komisije Mešana slovensko–italijansko–hrvaško–črnogorska komisija za varstvo voda Jadranskega morja in obalnih območij pred onesnaženjem Mešana slovensko–italijansko–hrvaško–črnogorska komisija za varstvo voda Jadranskega morja in obalnih območij pred onesnaženjem je osnovana na podlagi Sporazuma o sodelovanju pri varstvu voda Jadranskega morja in obalnih območij pred onesnaženjem (Uradni list SFRJ – MP, št. 2/77), ki je bil ratificiran z Uredbo o ratifikaciji jugoslovansko–italijanskega sporazuma o sodelovanju pri varstvu voda Jadranskega morja in obalnih območij pred onesnaženjem (Uradni list SFRJ – MP, št. 2/77) in Aktom o nostrifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z italijansko republiko (Uradni list RS – MP, št. 11/92). V letu 2008 je bila na zasedanju Komisije podpisana Skupna izjava o varstvu okolja Jadranskega morja in podpisana s strani vseh jadranskih držav. Z namenom izvajanja skupne izjave in zagotavljanja učinkovitega sodelovanja za doseganje ciljev Direktive je bila ustanovljena podkomisija za izvajanje Direktive v okviru katere se usklajuje izvajanje sprejetih mednarodnih in evropskih obveznosti glede dobrega okoljskega stanja v podregiji oziroma ekoregiji Jadran. Državni zbor Republike Slovenije je 17.12.2009 sprejel Resolucijo o Strategiji za Jadran (Ur.l. RS, št. 106/09) s katero Državni zbor Republike Slovenije poziva, da Vlada Republike Slovenije nadaljuje in pospešuje svoja prizadevanja glede varstva Jadrana ter da si zaradi izvajanja Direktive prizadeva za usklajeno pripravo morske strategije v podregiji Jadranskega morja.

Where is the MSFD implemented?

MSFD Article Art. 3(1) Marine waters
Report date 2018-07-25
Access reports View all reports
Member state marine waters
Republic of Slovenia
-

Areas for MSFD reporting

MSFD Article Art. 4/2017 Decision: Marine regions, subregions, and subdivisions
Report date 2018-07-25
Access reports View all reports
Region / subregion description
//
Subdivisions
//
MRUs description (AreaType)
//
MRUs
Region or subregion Member state Area type Marine Reporting Unit MRU Name Art. 8-9-10 (2012) Art. 11 (2014) Art. 13-14 (2016) Art. 17 (8-9-10) (2018) Art. 18 (2019) Art. 17 (11) (2020)
MAD SI MS_MarineWatersPartRegionSubregion MAD-SI-MRU-1
marine waters
Used Used
MAD SI SD_Subdivision MAD-SI-MRU-11
Coastal waters
Used Used
MAD SI SD_Subdivision MAD-SI-MRU-12
territorial waters
Used Used

Regional cooperation

MSFD Article Art. 5(2) and Art. 6 Regional cooperation
Report date 2018-07-25
Access reports View all reports
Region/ subregion
MAD
Art. 8 countries involved
, , SI
Art. 8 nature of coordination
-
Art. 8 regional coherence
Full
Art. 8 regional coherence problems
-
Art. 9 countries involved
Art. 9 nature of coordination
Art. 9 regional coherence
Art. 9 regional coherence problems
Art. 10 countries involved
Art. 10 nature of coordination
Art. 10 regional coherence
Art. 10 regional coherence problems

Uses and human activities and their pressures on marine environment

Title Analysis of predominant pressures and impacts, including human activity (Art. 8(1)(b))
Access reports View reports
Uses and human activities (MSFD Annex III, Table 2b) Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Physical restructuring of rivers, coastline or seabed (water management) All activities related to physical restructuring of rivers, coastline or seabed
Canalisation and other watercourse modifications
Coastal defence and flood protection
 • Physical loss of the seabed
 • Input of anthropogenic sound
Land claim
Offshore structures (other than for oil/gas/renewables)
Restructuring of seabed morphology, including dredging and depositing of materials
 • Physical loss of the seabed
Extraction of non-living resources All activities related to extraction of non-living resources
Extraction of minerals (rock, metal ores, gravel, sand, shell)
Extraction of oil and gas, including infrastructure
Extraction of salt
Extraction of water
Production of energy All activities related to production of energy
Transmission of electricity and communications (cables)
Non-renewable energy generation
Renewable energy generation (wind, wave and tidal power), including infrastructure
Extraction of living resources All activities related to extraction of living resources
Fish and shellfish harvesting (professional, recreational)
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Physical disturbance to seabed
 • Input of litter
Fish and shellfish processing
Hunting and collecting for other purposes
Marine plant harvesting
Cultivation of living resources Agriculture
 • Input of nutrients
 • Input of other substances
All activities related to cultivation of living resources
Aquaculture - freshwater
Aquaculture - marine, including infrastructure
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Input of nutrients
 • Input of organic matter
 • Input of other substances
 • Input of litter
Forestry
Transport Transport - air
All activities related to transport
Transport infrastructure
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of other substances
 • Input of anthropogenic sound
Transport - land
 • Input of other substances
Transport - shipping
 • Input or spread of non-indigenous species
 • Physical disturbance to seabed
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
Urban and industrial uses All urban and industrial uses
Industrial uses
 • Input of nutrients
 • Input of organic matter
 • Input of other substances
Urban uses
 • Input of nutrients
 • Input of organic matter
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
Waste treatment and disposal
 • Input of nutrients
 • Input of organic matter
 • Input of other substances
 • Input of litter
Tourism and leisure Tourism and leisure activities
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Physical disturbance to seabed
 • Input of nutrients
 • Input of organic matter
 • Input of other substances
 • Input of litter
 • Input of anthropogenic sound
All activities related to tourism and leisure
Tourism and leisure infrastructure
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of other substances
 • Input of anthropogenic sound
Security/defence Military operations (subject to Article 2(2))
 • Input of anthropogenic sound
Education and research Research, survey and educational activities

Pressures affecting environmental status

Title Assessments of current environental status and pressures and impacts (Art. 8(1)(a)(b))
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
 • Input or spread of non-indigenous species
D5 Eutrophication
 • Input of nutrients
D7 Hydrographical changes
 • All physical pressures
 • All physical pressures
 • All physical pressures
 • Input of water
D8 Contaminants
 • Input of other substances
D9 Contaminants in seafood
 • Input of other substances
D10 Litter
 • Input of litter
D11 Energy, incl. underwater noise
 • Input of anthropogenic sound
State-based descriptors D1 Birds
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
D1 Mammals
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
D1 Reptiles
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
D1 Fish
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
D1 Cephalopods
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
D3 Commercial fish and shellfish
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
D1 Pelagic habitats
 • Extraction of, or mortality/injury to, wild species
 • Changes to hydrological conditions
 • Input of nutrients
 • Input of other substances
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
 • Physical disturbance to seabed
 • Physical loss of the seabed
D4 Food webs/D1 Ecosystems
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures
 • All pressures

Current environmental status and extent to which GES is achieved (as reported in 2018)

Title Assessments of current environental status and pressures and impacts (Art. 8(1)(a)(b))
Access reports View reports
GES Descriptors Features Marine Reporting Unit GES extent achieved GES extent unit GES achieved
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
Newly-introduced non-indigenous species
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
D5 Eutrophication
Eutrophication
MAD-SI-MRU-11
100
Proportion of area in good status
GES achieved by 2018
Eutrophication
MAD-SI-MRU-12
100
Proportion of area in good status
GES achieved by 2018
D7 Hydrographical changes
Benthic broad habitats
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
Hydrographical changes
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
D8 Contaminants
Acute pollution events
MAD-SI-MRU-1
GES achieved by 2018
Contaminants - non UPBT substances
MAD-SI-MRU-11
100
Proportion of substances in good status
GES achieved by 2018
Contaminants - non UPBT substances
MAD-SI-MRU-12
100
Proportion of substances in good status
GES achieved by 2018
Contaminants - UPBT substances
MAD-SI-MRU-11
60
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
Contaminants - UPBT substances
MAD-SI-MRU-12
60
Proportion of substances in good status
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
D9 Contaminants in seafood
Contaminants - in seafood
MAD-SI-MRU-1
Proportion of substances in good status
GES achieved by 2018
D10 Litter
Litter in the environment
MAD-SI-MRU-1
GES expected to be achieved later than 2020, no Article 14 exception reported
D11 Energy, incl. underwater noise
Continuous low frequency sound
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
Impulsive sound in water
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
State-based descriptors D1 Birds
Pelagic-feeding birds
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
Surface-feeding birds
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
Wading birds
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
D1 Mammals
Small toothed cetaceans
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
D1 Reptiles
Turtles
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
D1 Fish
Coastal fish
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
D1 Cephalopods
Coastal/shelf cephalopods
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
D3 Commercial fish and shellfish
Commercially exploited fish and shellfish
MAD-SI-MRU-1
GES expected to be achieved later than 2020, Article 14 exception reported
D1 Pelagic habitats
Pelagic broad habitats
MAD-SI-MRU-1
100
Proportion of habitats in good status
GES achieved by 2018
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
Benthic broad habitats
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
Physical disturbance to seabed
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
Physical loss of the seabed
MAD-SI-MRU-1
Not assessed
D4 Food webs/D1 Ecosystems
Shelf ecosystem
MAD-SI-MRU-1
Not assessed

Environmental targets to achieve GES

Title Environmental targets (Art. 10)
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
 • D2C1-D2C3
D5 Eutrophication
 • D5C1
 • D5C2
 • D5C4
 • D5C5
D7 Hydrographical changes
 • D7C1-D7C2
 • D7C1-D7C2
 • D7C1-D7C2
 • D7C1-D7C2
D8 Contaminants
 • D8C1
D9 Contaminants in seafood
 • D9C1
D10 Litter
 • D10C1
 • D10C2
D11 Energy, incl. underwater noise
 • D11C1
 • D11C2
State-based descriptors D1 Birds
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
D1 Mammals
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
D1 Reptiles
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
D1 Fish
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
D1 Cephalopods
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
 • D1C1-D1C5
D3 Commercial fish and shellfish
 • D3C1-D3C3
D1 Pelagic habitats
 • D1C6
 • D1C6
 • D1C6
 • D1C6
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
 • D6C1-D6C3
 • D6C4
 • D6C5
 • D6C1-D6C3
 • D6C4
 • D6C5
D4 Food webs/D1 Ecosystems
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2
 • D4C1-D4C2

Measures to meet environmental targets and to achieve GES

Title Programme of measures (Art. 13)
Access reports View reports
GES Descriptors Anthropogenic pressures on the marine environment (MSFD Annex III, Table 2a)
Biological Physical Substances, litter and energy
Non-indigenous species Microbial pathogens Genetically modified species & translocation Cultivation of species Disturbance of species Extraction of, or mortality/ injury to, species Physical disturbance Physical loss Changes to hydrological conditions Nutrients Organic matter Contaminants, incl. acute pollution events Litter Anthropogenic sound Other forms of energy Input of water
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
 • D2: DU1(2a)
 • D2: TU1(1a)
 • D2: TU2(1b)
 • D2: TU3(1b)
D5 Eutrophication
 • D5: TU1(1a)
 • D5: TU2(1a)
 • D5: TU3(1b)
 • ni neposredne povezave na določen ukrep
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants
 • D8: TU1(1a)
 • D8: TU2(1a)
 • D8: TU3(1a)
 • D8: TU4(1a)
 • D8: TU5(1b)
 • D8: TU6(1b)
D9 Contaminants in seafood
 • D9: TU1(1a)
 • D9: TU2(1a)
 • D9: TU3(1b)
D10 Litter
 • D10: DU1(2a)
 • D10: DU2(2a)
 • D10: DU3(2a)
 • D10: TU1(1a)
 • D10: TU2(1a)
 • D10: TU3(1a)
 • D10: TU4(1b)
 • D10: TU5(1b)
D11 Energy, incl. underwater noise
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7: DU3(2a)
 • D1
 • D11: DU1(2a)
 • D11: DU2(2a)
 • D11: TU1(1a)
 • D11: TU2(1b)
State-based descriptors D1 Birds
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7: TU2 (1a)
 • 7: TU5 (1a)
 • 7: TU9 (1b)
 • D1
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Exceptions reported when targets or GES cannot be achieved

Title Exceptions (Art. 14)
Access reports View reports
GES Descriptors Action or inaction for which MS is not responsible (Art. 14 (1a)) Natural causes (Art. 14 (1b)) Force majeure (Art. 14 (1c)) Physical modifications for overriding public interest (Art. 14 (1d)) Natural conditions preventing timely improvement (Art. 14 (1e)) No significant risk or disproportionate costs (Art. 14 (4))
Pressure-based descriptors D2 Non-indigenous species
D5 Eutrophication
D7 Hydrographical changes
D8 Contaminants 2018 2018 2018 2018 2018 2018
D9 Contaminants in seafood
D10 Litter
D11 Energy, incl. underwater noise
State-based descriptors D1 Birds
D1 Mammals
D1 Reptiles
D1 Fish
D1 Cephalopods
D3 Commercial fish and shellfish 2018 2018 2018 2018 2018 2018
D1 Pelagic habitats
D6 Sea-floor integrity/D1 Benthic habitats
D4 Food webs/D1 Ecosystems

Assessments of progress in MSFD implementation (Art. 12, 16) / 2012

Title Implementation of marine strategies (Art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18)
First cycle 2012-2017
Access reports View Art12 (8-9-10) report

Mediterranean: Adriatic Sea

Descriptor Article 9 - GES Determination Article 8 - Initial Assessment Article 10 - Environmental Targets
Pressure-based descriptors
D2 - Non-indigenous species
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D5 - Eutrophication
Partially adequate (2)
Adequate (3)
Adequate (3)
D7 - Hydrographical changes
Inadequate (1)
Inadequate (1)
Inadequate (1)
D8 - Contaminants
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
D9 - Contaminants in seafood
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D10 - Marine litter
Partially adequate (2)
Adequate (3)
Partially adequate (2)
D11 - Energy, incl. underwater noise
Partially adequate (2)
Adequate (3)
Inadequate (1)
State-based descriptors
D1 - Biodiversity – birds
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – mammals
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – reptiles
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – fish
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D1 - Biodiversity – cephalopods
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D3 - Commercial fish and shellfish
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D1 - Biodiversity – pelagic habitats
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
Partially adequate (2)
D6 - Sea-floor integrity/D1 Biodiversity - benthic habitats
Inadequate (1)
Partially adequate (2)
Inadequate (1)
D4 - Food webs/D1 Biodiversity - ecosystems
Inadequate (1)
Not reported (0)
Inadequate (1)

Assessments of progress in MSFD implementation (Art. 12, 16) / 2018

Title Implementation of marine strategies (Art. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18)
Second cycle 2018-2023
Access reports View Art12 (8-9-10) report

Mediterranean: Adriatic Sea

Descriptor Article 9 - GES Determination Article 8 - Initial Assessment Article 10 - Environmental Targets
Pressure-based descriptors
D2 - Non-indigenous species
Good (3)
Very poor (1)
Poor (2)
D5 - Eutrophication
Poor (2)
Very good (4)
Poor (2)
D7 - Hydrographical changes
Poor (2)
Good (3)
Very poor (1)
D8 - Contaminants
Good (3)
Good (3)
Poor (2)
D9 - Contaminants in seafood
Good (3)
Good (3)
Good (3)
D10 - Marine litter
Poor (2)
Good (3)
Poor (2)
D11 - Energy, incl. underwater noise
Good (3)
Good (3)
Good (3)
State-based descriptors
D1 - Biodiversity – birds
Good (3)
Poor (2)
Very poor (1)
D1 - Biodiversity – mammals
Good (3)
Poor (2)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – reptiles
Good (3)
Poor (2)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – fish
Good (3)
Poor (2)
Poor (2)
D1 - Biodiversity – cephalopods
Poor (2)
Poor (2)
Poor (2)
D3 - Commercial fish and shellfish
Good (3)
Poor (2)
Good (3)
D1 - Biodiversity – pelagic habitats
Good (3)
Very good (4)
Very poor (1)
D6 - Sea-floor integrity/D1 Biodiversity - benthic habitats
Very poor (1)
Good (3)
Poor (2)
D4 - Food webs/D1 Biodiversity - ecosystems
Poor (2)
Very poor (1)
Very poor (1)

Reporting history and performance

MSFD Article Files available Access to reports Report due Report received Difference (days)
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MADSI_MSFD8aFeatures_20130514.xml
 • MADSI_MSFD8bPressures_20130514.xml
 • MADSI_MSFDFeature_Overview_20130514.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd8910/madsi/envuzix_a/ 2012-10-15 2013-05-14 -211
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MADSI_MSFD10TI_20130426.xml
 • MADSI_MSFD9GES_20130425.xml
 • MADSI_MSFDFeature_Overview_20130425.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd8910/madsi/envuxoxng/ 2012-10-15 2013-04-26 -193
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MADSI_MSFD8_19_3_20130425.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd8910/msfd4meta/envuxoynw/ 2012-10-15 2013-04-26 -193
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MADSI_MSFD10-Report-TI-cilji.pdf
 • MADSI_MSFD4-5-6-Report-Zacetna_presoja_Izhodisca_NUMO.pdf
 • MADSI_MSFD8-Report_Sea_uses-Raba_morja.pdf
 • MADSI_MSFD8a-SummaryReport_Features-Bistvene_lastnosti.pdf
 • MADSI_MSFD8a_8b-Report-Features-Pressures_Bistvene_lastnosti_in_Pritiski.pdf
 • MADSI_MSFD8b-Report-Fisheries-Ribistvo.pdf
 • MADSI_MSFD8b-Report-Underwater_Noise-Podvodni_hrup.pdf
 • MADSI_MSFD8b-SummaryReport_Pressures-Pritiski_in_vplivi.pdf
 • MADSI_MSFD8b_9_10-Report-Marine_litter-Morski_odpadki.pdf
 • MADSI_MSFD8c-Report-ESA-Socioekonomska_analiza.pdf
 • MADSI_MSFD8c-SummaryReport-ESA-Socioekonomska_analiza.pdf
 • MADSI_MSFD9-10-SummaryReport-GES_TI-opis_stanja_in_cilji.pdf
 • MADSI_MSFD9-Report-GES-opis_stanja.pdf
 • MADSI_MSFD9_10--Report-Fisheries-Ribistvo.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd8910/msfd4text/envuwuzva/ 2012-10-15 2013-04-15 -182
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MADSI_MSFD8bPressures_20130301.xml
 • MADSI_MSFDFeature_Overview_20130301.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd8910/madsi/envutbr2q/ 2012-10-15 2013-03-01 -137
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MADSI_MSFD4Geo_20130124.xml
 • MADSI_MSFD8aFeatures_20130124.xml
 • MADSI_MSFD8cESA_20130124.xml
 • MADSI_MSFDFeature_Overview_20130124.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd8910/madsi/envuqjktq/ 2012-10-15 2013-01-25 -102
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • MADSI_MSFD4-5-6-Report-Zacetna_presoja_Izhodisca_NUMO.pdf
 • MADSI_MSFD8a-SummaryReport_Features-Bistvene_lastnosti.pdf
 • MADSI_MSFD8a_b-Report-Zacetna_presoja_strokovne_podlage.pdf
 • MADSI_MSFD8b-Report-Underwater_Noise-Podvodni_hrup.pdf
 • MADSI_MSFD8b_9--Report-Fisheries-Ribistvo.pdf
 • MADSI_MSFD8b_9_10-Marine_litter-report.pdf
 • MADSI_MSFD8c-Report-ESA.pdf
 • MADSI_MSFD8c-SummaryReport-ESA.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd8910/msfd4text/envuqjevw/ 2012-10-15 2013-01-25 -102
MSFD reporting on Initial Assessments (Art. 8), Good Environmental Status (Art.9), Env. targets & associated indicators (Art.10) & related reporting on geographic areas, regional cooperation and metadata.
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_MW_20130117_ETRS89.dbf
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_MW_20130117_ETRS89.prj
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_MW_20130117_ETRS89.sbn
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_MW_20130117_ETRS89.sbx
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_MW_20130117_ETRS89.shp
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_MW_20130117_ETRS89.shp.xml
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_MW_20130117_ETRS89.shx
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_SD_20130117_ETRS89.dbf
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_SD_20130117_ETRS89.prj
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_SD_20130117_ETRS89.sbn
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_SD_20130117_ETRS89.sbx
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_SD_20130117_ETRS89.shp
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_SD_20130117_ETRS89.shp.xml
 • SI_MSFD4Geo_Polygons_SD_20130117_ETRS89.shx
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd8910/msfd4geo/envuqjipq/ 2012-10-15 2013-01-25 -102
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - Text reports
 • Presoja_2cikel_MSFD_nov_dec2019_06012020_2FinalPDF_podpisano.pdf
 • Socio-ekonomska_analiza_NUMO_nov2019_podpisano.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_art17/2018reporting/textreport/envxhb84g/ 2018-10-15 2020-01-09 -451
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - Text reports
 • 8_9_10_artMSFD_2ndcycle.pdf
 • 8c_artMSFD2ndcycle_1.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_art17/2018reporting/textreport/envxul84g/ 2018-10-15 2019-08-06 -295
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • Exceptions__1.xml
 • Measures__1.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_pom/madsi/envwh6yq/ 2016-03-31 2018-07-17 -838
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • Povzetek_porocila_26062018_17072018.docx
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_pom/msfd4text/envw03sna/ 2016-03-31 2018-07-17 -838
MSFD programmes of measures, including establishment of marine protected areas, and exceptions
 • Uredba_o_NUMO.pdf
 • Uredba_o_NUMO_priloga.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_pom/msfd4text/envwzq9kq/ 2016-03-31 2017-08-16 -503
MSFD - Article 4 - Spatial data
 • MSFD4Geo_20180724_144546.xml
 • SI-MRU.zip
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_art17/2018reporting/spatialdata/envw1gosq/ 2018-10-15 2018-07-25 +82
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • MSFD_Article_10_Targets__1.xml
 • MSFD_Article_9_GES__1.xml
 • MSFD_Indicators__1.xml
 • msfd2018-ART8_ESA_SI_modified.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxxqosw/ 2018-10-15 2020-08-13 -668
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • MSFD_Article_10_Targets__1.xml
 • MSFD_Article_9_GES__1.xml
 • MSFD_Indicators__1.xml
 • msfd2018-ART8_ESA_SI.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_art17/2018reporting/xmldata/envxthqia/ 2018-10-15 2020-06-01 -595
MSFD - Articles 8, 9 and 10 - XML data
 • MADSI_MSFD10TI_20171106.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd8910/madsi/colwgbgeq/envwgbhjg/ 2018-10-15 2017-11-06 +343
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • AutomaticQA_137313_1413378363.html
 • AutomaticQA_137314_1413378363.html
 • AutomaticQA_137315_1413378362.html
 • AutomaticQA_137316_1413378362.html
 • AutomaticQA_137317_1413378362.html
 • AutomaticQA_137318_1413378362.html
 • AutomaticQA_137319_1413378362.html
 • AutomaticQA_137320_1413378362.html
 • AutomaticQA_137321_1413378363.html
 • AutomaticQA_137322_1413378362.html
 • AutomaticQA_137323_1413378363.html
 • AutomaticQA_137324_1413378362.html
 • AutomaticQA_137325_1413378362.html
 • AutomaticQA_137326_1413378361.html
 • AutomaticQA_137327_1413378361.html
 • AutomaticQA_137328_1413378481.html
 • AutomaticQA_137329_1413378481.html
 • AutomaticQA_137330_1413378481.html
 • MSFDArt11_Programmes.xml
 • MSFDArt11_Sub-programme_Evtrofikacija
 • MSFDArt11_Sub-programme_HydrographicalChanges
 • MSFDArt11_Sub-programme_Odpadki
 • MSFDArt11_Sub-programme_Onesnazevala
 • MSFDArt11_Sub-programme_Ribistvo
 • MSFDArt11_Sub-programme_SeaBedHabitats
 • MSFDArt11_Sub-programme_WaterColumnCommunity
 • MSFDArt11_Sub-programme_ZdruzbeMorskegaDna
 • README.txt
 • feedback1413378299.html
 • feedbacks.html
 • history.txt
 • metadata.txt
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_mp/madsi/envvk6bwa/ 2014-10-15 2015-01-20 -97
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • AutomaticQA_137313_1413378363.html
 • AutomaticQA_137314_1413378363.html
 • AutomaticQA_137315_1413378362.html
 • AutomaticQA_137316_1413378362.html
 • AutomaticQA_137317_1413378362.html
 • AutomaticQA_137318_1413378362.html
 • AutomaticQA_137319_1413378362.html
 • AutomaticQA_137320_1413378362.html
 • AutomaticQA_137321_1413378363.html
 • AutomaticQA_137322_1413378362.html
 • AutomaticQA_137323_1413378363.html
 • AutomaticQA_137324_1413378362.html
 • AutomaticQA_137325_1413378362.html
 • AutomaticQA_137326_1413378361.html
 • AutomaticQA_137327_1413378361.html
 • AutomaticQA_137328_1413378481.html
 • AutomaticQA_137329_1413378481.html
 • AutomaticQA_137330_1413378481.html
 • MSFDArt11_Programmes.xml
 • MSFDArt11_Sub-programme_Evtrofikacija
 • MSFDArt11_Sub-programme_HydrographicalChanges
 • MSFDArt11_Sub-programme_Odpadki
 • MSFDArt11_Sub-programme_Onesnazevala
 • MSFDArt11_Sub-programme_Ribistvo
 • MSFDArt11_Sub-programme_SeaBedHabitats
 • MSFDArt11_Sub-programme_WaterColumnCommunity
 • MSFDArt11_Sub-programme_ZdruzbeMorskegaDna
 • README.txt
 • feedback1413378299.html
 • feedbacks.html
 • history.txt
 • metadata.txt
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_mp/madsi/envvd9xfq/ 2014-10-15 2014-10-20 -5
MSFD monitoring programmes (Art. 11)
 • MSFDArt11_Programmes.xml
 • MSFDArt11_Sub-programme_Evtrofikacija
 • MSFDArt11_Sub-programme_HydrographicalChanges
 • MSFDArt11_Sub-programme_Odpadki
 • MSFDArt11_Sub-programme_Onesnazevala
 • MSFDArt11_Sub-programme_Ribistvo
 • MSFDArt11_Sub-programme_SeaBedHabitats
 • MSFDArt11_Sub-programme_WaterColumnCommunity
 • MSFDArt11_Sub-programme_ZdruzbeMorskegaDna
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_mp/madsi/envu9twza/ 2014-10-15 2014-10-15 +0
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • SI_MSCA_20190702_1.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_ca/envxrsujw/ 1900-01-01 2019-07-02 -43646
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • SI_MSCA_20130124.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_ca/envuqfdra/ 1900-01-01 2013-01-24 -41296
MSFD report on Marine Region or Subregion competent authority or authorities
 • SI_MSCA_20110406.xml
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/msfd_ca/envtzxlg/ 1900-01-01 2011-09-14 -40798